SAV sa pripojí k Týždňu vedy a techniky na Slovensku 2009

Slovenská akadémia vied (SAV) organizuje pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2009 (2. až 6. novembra) rôzne podujatia ako napríklad Dni otvorených dverí (DOD), výstavy a prednášky: Spoločným cieľom týchto akcií je predstaviť verejnosti výsledky výskumov SAV a ich praktického využitia.

Svoju činnosť bude prezentovať takmer 40 ústavov a ďalších pracovísk SAV. Dni otvorených dverí a stretnutia s vedeckými pracovníkmi ústavov SAV sa uskutočnia napríklad v Bratislave, Košiciach, Nitre, vo Zvolene, v Tatranskej Lomnici alebo v Hurbanove. Pracoviská akadémie pripravili desať výstav a na rôznych miestach po celom Slovensku odznie celkovo 40 prednášok. Súčasťou Dní otvorených dverí v SAV budú aj ďalšie akcie, ako napríklad exkurzie po jednotlivých pracoviskách, demonštrácie pokusov, tvorivé dielne, návšteva observatórií SAV alebo odborné semináre. 


V utorok, 3. novembra, predstaví Archeologický ústav SAV v Nitre v rámci DOD prezentáciu najnovších archeologických nálezov z výskumov na diaľniciach v Bojnej a v Nitre, ukážky rekonštrukcie keramiky a kovov a výrobu kópií archeologických nálezov. V ten istý deň chce prilákať záujemcov Ústav molekulárnej biológie SAV vedecko-populárnym seminárom s názvom Genetické manipulácie v 21. storočí. V stredu, 4. novembra, otvorí dvere svojich observatórií aj s ukážkami rôznych meraní Geofyzikálny ústav SAV, konkrétne jeho pracoviská Geomagnetické observatórium v Hurbanove a Meteorologické observatórium v Starej Lesnej. Kabinet divadla a filmu SAV pripravil na štvrtok, 5. novembra, zaujímavé prednášky o súčasnom stave poznania histórie divadla a opery, ktoré odznejú pred študentmi a študentkami na Fakulte dramatických umení v Banskej Bystrici. Do Pálffyho paláca na Zámockej ulici v Bratislave presunul svoju prezentáciu spojenú s ukážkami hudby a besedou Ústav hudobnej vedy SAV a do Ex Café na Poštovej ulici v Bratislave zasa Kabinet výskumu a biologickej komunikácie SAV. 


Zaujímavé vedecké podujatia sa však 6. novembrom v SAV nekončia. V nedeľu, 8. novembra, sa uskutoční exkurzia na ich pracovisko Geologického ústavu SAV v Banskej Bystrici, kde sa verejnosť bude môcť dozvedieť zaujímavosti o praktickom využití kameňa na budovách centra mesta. Konečnou bodkou za všetkými akciami na pôde SAV bude v stredu, 11. novembra, prezentácia Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV i jeho ďalšieho zväzku medzinárodnej edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae, ktorý vychádza v spolupráci s Pontificio Istituto Orientale v Ríme.


Podrobné informácie o všetkých podujatiach organizovaných SAV prináša webová stránka www.sav.sk.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku

Od 3. novembra do 3. decembra 2010 sa v Bratislave uskutoční výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku. Výstava bude inštalovaná v priestoroch Národného osvetového centra na Námestí SNP 12. Predstavuje prevažne rukopisné pamiatky späté s byzantsko-slovanskou kultúrou a tradíciou na našom území. Prezentované cyrilské a latinské písomnosti 15.-20. storočia, ktoré sa uplatňovali v prostredí byzantsko-slovanského obradu, sú neoddeliteľnou súčasťou slovenského kultúrno-religiózneho priestoru. Písomnosti sú prezentované podľa tematických okruhov vzhľadom na ich uplatnenie v cirkevnej i mimocirkevnej sfére.