Korunovácie v Bratislave 1563 – 1830

„Korunovácie Habsburgovcov za uhorských panovníkov predstavujú jednu z najvýznamnejších súčastí feudálnych dejín Bratislavy. Medzi rokmi 1563-1830 bolo v Bratislave korunovaných 10 kráľov, osem ich manželiek a jedna kráľovná. Korunovačné obrady, ktoré trvali niekoľko dní, prebiehali podľa zaužívaných pravidiel a ovplyvňovali celé mesto. Medzi najvýznamnejšie patrila korunovácia Márie Terézie dňa 25. júna 1741, ktorej 270. výročie si tento rok pripomíname…„

Pri tejto príležitosti Bratislavský okrášľovací spolok v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava, Bratislavským samosprávnym krajom, Múzeom mesta Bratislavy, Galériou mesta Bratislavy, Mestským ústavom ochrany pamiatok a Trnavskou univerzitou organizuje vedeckú konferenciu “Korunovácie v Bratislave 1563 – 1830”. Konferencia sa bude konať v pondelok 27. júna 2011 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Počas konania konferencie budú vystavené repliky uhorských kráľovských insígnií, ktoré vlastní spoločnosť Korunovačná Bratislava. Po skončení prednášok bude možnosť prehliadky Kláštora uršulínok s pamiatkovým výkladom.
V prílohe podrobný program vedeckej konferencie.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Bratislava v čase Márie Terézie – konferencia

“Obdobie vlády Márie Terézie v Uhorsku (1740-1780) predstavuje dobu najväčšieho rozvoja Bratislavy v jej feudálnych dejinách. Bratislava sa stala najvýznamnejším a najväčším mestom Slovenska, ba i celého vtedajšieho Uhorska. Bratislavský hrad sa stal na čas reprezentačným sídlom kráľovského miestodržiteľa Alberta Sasko-Tešínského a strediskom spoločenského, politického a kultúrneho života. V rokoch 1775-78 nariadila Mária Terézia zbúrať mestské hradby a brány a zasypať vodnú priekopu, ktorá obkolesovala mesto. Vznikol tak priestor pre ďalšiu výstavbu šľachtických palácov a na mieste priekopy vznikla promenáda, na ktorej bolo postavené prvé kamenné Mestské divadlo. Stavali sa tiež cirkevné budovy, prestaval a rozšíril sa hrad, vznikli nové ulice, počet domov sa zdvojnásobil a počet obyvateľov v meste až strojnásobil. V Bratislave sa konali zasadania stavovského snemu a pulzoval tu bohatý spoločenský a kultúrny život. Veľký rozkvet zaznamenala
remeselná výroba v cechoch…”

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…