Pamiatky byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej

Výstava s názvom Pamiatky byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej
tradície v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV spojená s cyklom
prednášok bude prebieha? od 20. do 26. novembra v Bratislave.

Expozícia
predstavuje vzácne cyrilské a latinské rukopisy a staré tla?e, ktoré sa
nachádzajú v databáze pamiatok Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v
Bratislave. Pamiatky sa podarilo získa? pri terénnych výskumoch a v
archívoch a knižniciach na Slovensku i v zahrani?í. Tieto málo známe
pamiatky sú vzácnou ale málo preskúmanou sú?as?ou nášho duchovného
bohatstva. Najcennejším exponátom je cirkevnoslovanský rukopisný
evanjeliár z 15. storo?ia, ktorý sa našiel v roku 2000 v dedine Baškovce
(okres Sobrance). Expozíciu bude dop??a? séria prednášok, ktorú pripravili
pracovníci Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Expozícia bude
inštalovaná v budove Gréckokatolíckeho farského úradu v Bratislave a
verejnosti bude prístupná od pondelka 20. novembra do nedele 26.
novembra.


Program výstavy a prednášok:


Pondelok 20.11.2006
15:00 Otvorenie výstavy Pamiatky byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej
tradície v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV
Peter Že?uch: Cyrilské rukopisné pamiatky ? priestor pre skúmanie
interkultúrnych a interkonfesionálnych vz?ahov v karpatskom regióne
(prednáška)
Diskusia
17:00 Svätá božská liturgia v byzantsko-slovanskom obrade v
cirkevnoslovanskom jazyku v chráme zasvätenom Povýšeniu úctyhodného a
životodarného Kríža nad celým svetom
18:15 Ján Doru?a: Kamaldulská Biblia ? prvý preklad celého Písma svätého
do sloven?iny
(prednáška) 


Utorok 21.11.2006
Výstava je otvorená od 10:00 do 16:30
16:30 Akatist k presvätej Bohorodi?ke
Svätá božská liturgia v byzantsko-slovanskom obrade v slovenskom jazyku
18:15 Andrej Škoviera: Liturgia byzantskej misie na Ve?kej Morave
(prednáška)


Streda 22.11.2006
Výstava je otvorená od 10:00 do 17:00
17:00 Svätá božská liturgia v byzantsko-slovanskom obrade v
cirkevnoslovanskom jazyku 


Štvrtok 23.11.2006
Výstava je otvorená od 10:00 do 17:00
17:00 Svätá božská liturgia v byzantsko-slovanskom obrade v slovenskom
jazyku
18:15 Ladislav Ka?ic a Svorad Zavarský: Jezuiti v dejinách slovenskej vedy
a kultúry (prednáška) 


Piatok 24.11.2006
Výstava je otvorená od 10:00 do 17:00
17:00 Svätá božská liturgia v byzantsko-slovanskom obrade v
cirkevnoslovanskom jazyku 


Sobota 25.11.2006
Výstava je otvorená od 10:00 do 17:00
17:00 Svätá božská liturgia v byzantsko-slovanskom obrade v slovenskom
jazyku 


Nede?a 26.11.2006
Výstava je otvorená od 10:30 do 12:00
09:00 Svätá božská liturgia v byzantsko-slovanskom obrade v
cirkevnoslovanskom jazyku
10:30 Svätá božská liturgia v byzantsko-slovanskom obrade v slovenskom
jazyku
12:00 Ukon?enie výstavy Pamiatky byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej
tradície v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV


Podujatie organizuje Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s
Gréckokatolíckou farnos?ou Bratislava a koná sa v rámci Európskeho týžd?a
vedy a techniky na Slovensku 2006. Vstup na výstavu je vo?ný.


 


Zdroj: www.obnova.sk, Andrej Škoviera, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

Výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku

Od 3. novembra do 3. decembra 2010 sa v Bratislave uskutoční výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku. Výstava bude inštalovaná v priestoroch Národného osvetového centra na Námestí SNP 12. Predstavuje prevažne rukopisné pamiatky späté s byzantsko-slovanskou kultúrou a tradíciou na našom území. Prezentované cyrilské a latinské písomnosti 15.-20. storočia, ktoré sa uplatňovali v prostredí byzantsko-slovanského obradu, sú neoddeliteľnou súčasťou slovenského kultúrno-religiózneho priestoru. Písomnosti sú prezentované podľa tematických okruhov vzhľadom na ich uplatnenie v cirkevnej i mimocirkevnej sfére.

Odpovede

Comments are closed.