Výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku

Od 3. novembra do 3. decembra 2010 sa v Bratislave uskutoční výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku. Výstava bude inštalovaná v priestoroch Národného osvetového centra na Námestí SNP 12. Predstavuje prevažne rukopisné pamiatky späté s byzantsko-slovanskou kultúrou a tradíciou na našom území. Prezentované cyrilské a latinské písomnosti 15.-20. storočia, ktoré sa uplatňovali v prostredí byzantsko-slovanského obradu, sú neoddeliteľnou súčasťou slovenského kultúrno-religiózneho priestoru. Písomnosti sú prezentované podľa tematických okruhov vzhľadom na ich uplatnenie v cirkevnej i mimocirkevnej sfére.


Cieľom výstavy a prednášok je priblížiť tradičné duchovné a kultúrne hodnoty cirkvi byzantsko-slovanského obradu, ktoré sa na Slovensku opierajú o cyrilo-metodské dedičstvo.


Prezentované pamiatky sú súčasťou digitalizovanej databázy, ktorá postupne vznikla v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v rámci viac ako desaťročného systematického výskumu cyrilských a latinských písomností spätých s priestorom pôvodnej Mukačevskej eparchie. Pred jej rozdelením patrili do jej správy (jurisdikcie) nielen veriaci z východného Slovenska a bývalej Podkarpatskej Rusi (dnešná Zakarpatská oblasť Ukrajiny), ale aj gréckokatolícki veriaci na Dolnej zemi (Báčka a Sriem) i v časti Sedmohradska. Etnická, jazyková, kultúrna a konfesionálna rôznorodosť priestoru prirodzene ovplyvnila obsahovú i formálnu stránku písomností, ktoré sú podnes príkladom vzájomného obohacovania sa.


Výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku vznikla v spolupráci Slovenského komitétu slavistov so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, Ministerstvom kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky, Národným osvetovým centrom a Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku.


Prednášky, ktoré počas výstavy odznejú, sú tematicky späté s Rokom kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku a vychádzajú z vedecko-výskumných okruhov riešených v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV.


Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v stredu 3. novembra 2010 o 16:00 v priestoroch Národného osvetového centra. Svoju prítomnosť na otvorení prisľúbil vladyka Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, a vladyka František Rábek, predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska. Otvorenie výstavy bude sprevádzať koncert byzantsko-slovanskej chrámovej hudby v podaní zboru Chrysostomos. 


Program prednášok:
Štvrtok 4. novembra o 17:00 Ján Doruľa: Slovenčina a bibličtina v evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
Utorok 9. novembra o 17:00 Andrej Škoviera: Svätí Gorazd, Kliment a Naum Ochridskí.
Utorok 16. novembra o 17:00 Svorad Zavarský: Latinská literárna kultúra a cirkev byzantsko-slovanského obradu v karpatskom priestore v 18. storočí. 
Štvrtok 25. novembra o 16:30 Peter Žeňuch: Pramene byzantskej tradície na Slovensku.
Utorok 30. novembra o 17:00 Dávid Pancza: Starobyzantské spevy v rukopisoch z východného Slovenska.


Vstup na výstavu i prednášky je zdarma.


Agentúru SITA informovala Mariana Dobrotová z Národného osvetového centra.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…