VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKÉHO TECHNICKÉHO MUZEA

…ZA ROK 2000Vypracoval: Ing. Štefan Javnický, CSc….

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKÉHO TECHNICKÉHO MÚZEA ZA ROK 2000

Názov organizácie: Slovenské technické múzeum
Sídlo: Košice
Vysunuté pracoviská: Bratislava – Múzeum dejín dopravy
Spišská Belá- Múzeum J.M.Petzvala
Kaštieľ Budimír
Národná kultúrna pamiatka Solivar
Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Riaditeľ: Ing. Eugen Labanič
Členovia vedenia: Ing. Štefan Javnický, CSc.
Ing. Richard Hojer
JUDr. Helena Žuffová
Ing. Jozef Bernát
Ing. Ján Hetmánek, CSc.
Ing. Dagmar Lobodová
Mgr. Jana Ďuricová


Hlavné činnosti

· Ochrana zbierkového fondu
· Akvizičná činnosť
· Dokumentácia a evidencia zbierok dejín vedy a techniky
· Expozičná a výstavná
· Vedecko-výskumná
· Edičná
· Prezentačná a propagačná
· Odborná metodická


2. Poslanie a strednodobý výhľad STM

Poslaním STM je v zmysle štatútu a organizačného poriadku cieľavedome zhromažďovať, vedeckými metódami spracovávať, vyhodnocovať, odborne spravovať, ochraňovať, využívať a sprístupňovať najmä prezentačnými formami hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej múzejnej dokumentácii o vývoji techniky a exaktných vied v Slovenskej republike. Vo svojej špecializácii sa zameriava na starostlivosť o vybrané technické pamiatky.

Hlavné úlohy STM

Na základe prieskumu a vedeckého výskumu, terénnych zberov, nákupom, darom, prevodom, výmenou, buduje zbierkový fond hmotných dokumentov o vývoji techniky a exkatných vied na Slovensku, o podiele Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky, ktorý tvorí súčasť národného kultúrneho dedičstva.
Eviduje a dokumentuje zbierkový fond a buduje centrálnu databázu múzejných zbierok dejín vedy a techniky na Slovensku.
Zabezpečuje ochranu, odborné spracovanie, reštaurovanie a konzervovanie zbierkového fondu, ktorý je majetkom štátu, sprístupňuje ho a vytvára preň sprievodnú dokumentáciu.
Zbierkové fondy prezentuje formou stálych expozícií, krátkodobých a dlhodobých výstav vo vlastných i cudzích priestoroch doma i v zahraničí.
Spolupracuje pri realizácii výstavných podujatí s inými právnickými a fyzickými osobami zo SR i zo zahraničia, s ktorými nadväzuje priame vzťahy.
Buduje odbornú knižnicu, dokumentáciu a archív, ktoré tvoria primárnu bázu pre odborné determinovanie, ďalšie využívanie a prezentovanie zbierkových predmetov, zbierok a múzejných fondov. Na základe terénneho prieskumu zabezpečuje systematickú, komplexnú dokumentáciu pamiatok a predmetov z oblasti dejín vied a techniky na Slovensku. Pri plnení tejto úlohy spolupracuje s Pamiatkovým ústavom a inými múzeami.
Rieši vlastné vedecko-výskumné úlohy z dejín vedy, výroby a techniky a spolupracuje na vedecko-výskumnej činnosti iných inštitúcií. Výsledky svojej práce zverejňuje a popularizuje vo vlastných i iných publikáciach, v periodickej i neperiodickej tlači.
Vykonáva vzdelávaciu a kultúrno-výchovnú činnosť kultúrno-spoločenského charakteru a podieľa sa na takejto činnosti iných subjektov.
Vykonáva odbornú metodickú činnosť, poskytuje odborno-poradenské a ďalšie odborné služby v súlade so svojim hlavným poslaním.
Zúčastňuje sa na práci nevládnych medzinárodných organizácií, ktorých je členom (MUT, ICOM). Zabezpečuje služby návštevníkom, najmä prostredníctvom lektorskej činnosti, i poskytovaním informácií o výsledkoch odbornej činnosti STM.

Strednodobé perspektívy STM

Vychádzajúc z vyššie uvedených hlavných úloh organizácie v horizonte strednodobej perspektívy budú priority činnosti STM zamerané na:
1. Odborné spracovanie, reštaurovanie, konzervovanie a ochranu zbierkových predmetov,
vytváranie centrálnej počítačovej databázy zbierok dejín vedy, výroby a techniky.
2. Prezentačnú činnosť formou stálych expozícií a krátkodobých výstav. Hlavná pozornosť bude zameraná najmä na:
a) Ďalšiu etapu budovania dopravného múzea v Bratislave, kde okrem dobudovania exterierovej expozície železničnej dopravy je v programe ucelené vybudovanie expozície Dejín BAZ a prezentácia fy Volkswagen Bratislava.
b) Budovanie múzea leteckej techniky v Košiciach.
c) Budovanie múzea vývoja elektroenergetiky na Slovensku v objektoch ZSE v Piešťanoch.
d) Prípravu a realizáciu stálej expozície Vývoja chémie a chemického priemyslu na Slovensku v Bratislave, resp. v priestoroch STM v Košiciach.
e) Príprava expozície vývoja lodnej dopravy na Slovensku v Komárne.

3.Vedecko-výskumná činnosť.

Prioritou v tejto oblasti bude v zmysle Koncepcie výskumu a vývoja v podmienkach STM zameranie na komplexné vedecké zhodnotenie zbierkového fondu dokumentujúceho dejiny vedy, výroby a techniky na Slovensku, nachádzajúceho sa okrem fondov STM aj vo fondoch iných múzeí na Slovensku.
Úlohy budú ďalej zamerané na:
vedecký výskum a spracovanie biografií nežijúcich významných osobností vedy a techniky
riešenie tématických úloh z dejín odborov dokumentovaných v STM
výskum, úlohy a význam technických pamiatok vo vývoji vedy a techniky na Slovensku
nové smery dokumentácie a prezentácie dejín vedy a techniky v technickom múzejníctve.

4. Edičná činnosť.

V strednodobej ale aj ďalšej perspektíve je v programe STM periodické vydávanie Zborníka STM, s obsahovou náplňou výsledkov práce v jednotlivých oblastiach múzejnej činnosti. Ťažisko bude v publikovaní výstupov:
· vedecko-výskumnej činnosti STM
· príspevkov z vedeckých a metodických konferencií a seminárov z dejín vied a techniky.

5. Zahraničné aktivity.

Ťažisko bude zamerané na výrazné rozšírenie kontaktov so zahraničnými múzeami technického zamerania. Priestor pre zintenzívnenie činnosti sa vytvoril najmä tým, že riaditeľ STM bol v roku 2000 zvolený za prezidenta Medzinárodnej únie stredoeurópskych technických múzeí na obdobie troch rokov. Zintenzívnenie kontaktov predpokladáme najmä spoločnými aktivitami:
· v oblasti výstavnej činnosti
· v aktívnej účasti, alebo spoločnom organizovaní medzinárodných konferencií z dejín vedy, výroby a techniky
· realizácia výmenných študijných pobytov odborných pracovníkov na základe zmluvných vzťahov o spolupráci (Česko, Maďarsko, Rakúsko)
· nadviazanie kontaktov a príprava spoločných projektov s múzejnými organizáciami, výskumnými inštitúciami a univerzitami v rámci Komplexného projektu cezhraničnej spolupráce Karpatského euroregiónu v pohraničných múzeách Slovenska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny.

Hlavným výstupom STM aj v strednodobej perspektíve je realizácia stálych expozícií, krátkodobých výstav, vedeckých konferencií a edičná činnosť. Uvedené výstupy sú sprístupnené v plnom rozsahu širokej verejnosti, školskej mládeži ale aj odbornej verejnosti. Predpokladáme, že prostredníctvom týchto výstupov bude aj naďalej zo strany návštevníkov najviac vnímaná činnosť Slovenského technického múzea.

6. Financovanie priorít a ťažiskových činností v strednodobej perspektíve.

Realizácia projektov formulovaných v strednodobej perspektíve bude náročná aj z hľadiska financovania. STM si je vedomá skotočnosti, že náklady na realizáciu uvažovaných projektov nebude možné v plnom rozsahu hradiť z bežných ročných štátnych príspevkov na celkovú činnosť organizácie. Z toho dôvodu predpokladá STM financovanie plánovaných aktivít v ťažiskových oblastiach činnosti viac zdrojov.
· Účelovým príspevkom ústredného orgánu, t.j. MK SR
· Grantovými príspevkami
· Sponzorskými príspevkami

Aj tzv. ostatné príjmy organizácie, ktoré STM získa z nájmu prenajatých priestorov iným právnickým i fyzickým osobám budú v plnej miere využívané pre krytie nevyhnutných nákladov hlavnej činnosti múzea.

VÝSLEDKY ČINNOSTI STM ZA ROK 2000

V nadväznosti na pozitívne výsledky v uplynulom období boli úlohy STM zabezpečované v roku 2000 v súlade so štatútom vo všetkých oblastiach múzejnej práce.Konkrétne plnenie stálych hlavných úloh múzea bolo v súlade s ekonomickými možnosťami nasledovné:

I. ZBIERKOVÝ FOND A JEHO OCHRANA

a) Akvizičná činnosť:

1. Akvizičná činnosť sa realizovala tradičným spôsobom ako je nákup od súkromných osôb i organizácií, darom,administratívnym prevodom i individuálnym terénnym prieskumom.
Celkový prírastok do zbierkového fondu STM za rok 2000 bol :
117 zbierok, čo predstavuje spolu 193 kusov zbierkových predmetov.
Prírastky boli priebežne spracované v chronologickej a systematickej I. stupňovej evidencii. Zabezpečila sa fotodokumentácia nových prírastkov.

2.

Na základe prieskumu sa získali okrem zbierok aj ďalšie múzejné dokumentačné materiály ako napr.
historické mapy soľnej bane a Solivaru
dokumentácia fy-Ernemann z obdobia rokov 1889-1922

3.

Zabezpečovala sa fotodokumentácia z putovných výstav STM, realizovaných mimo sídla STM (L.Mikuláš, Trenčín, Nitra).

4.

Fotodokumentačné práce sa zabezpečovali prostredníctvom fotolaboratória na základe požiadaviek odb. referátov, programu i aktivít STM. Ťažisko prác bolo na vyhotovovaní foto pre náhľadovky scenárov, dokumentáciu zbierok, vernisáži výstav i iných aktivít múzea.
V roku 2000 bolo vyhotovených: 1209 ks ČB pozitívov rôznych rozmerov
0493 ks ČB negatívov
1032 ks Farebných negatívov
5. Uskutočnili sa dve zasadnutia Komisie pre tvorbu zbierok, kde sa hodnotili ponuky od rôznych subjektov.
Výsledkom je získanie 193 kusov zbierkových predmetov.


b) Evidencia
1. Pokračovalo sa v budovaní centrálnej databázy o zbierkových fondoch v alternatívnej evidencii v elektronickej forme systémom AMIS.
V roku 2000 touto formou spracovaných spolu: 15 032 ev.j.
Alternatívna forma I. stupňovej evidencie je v ažurite.
Celkový evidenčný stav zbierkových predmetov alternatívnou formou je: 31 316 kusov. Pokračovalo sa aj v II. stupňovom spracovaní zbierkových fondov elektronickou formou.
Spolu je spracovaných: 2 334 ev. jednotiek.

2.

Pokračovalo sa v spracovaní knižničného fondu na PC-program RETRO-LIBRIS.
Spracovalo sa v priebehu roka: 1 015 odborných publikácií
Spolu je spracovaných: 2 239 publikácií.

3.

Nové prírastky fotonegatívov boli vo fotoarchíve STM spracované podľa zaužívaného systému. Celkový počet prírastkov: 119 inv.j.
So spracovaním negatívov sa priebežne vyhotovovali aj fotodokumentačné karty v počte: 96 Očíslovaných bolo 503 kusov negatívov.
Evidenčne spracovaných bolo: 149 kusov pozitívov.
Vyhotovených bolo 53 ks pomocných katalogizačných lístkov.
Pre výstavné, expozičné, propagačné a publikačné a iné účely bolo z fotoarchívu zapožičaných 310 fotodokumentačných kariet, 22 ks diapozitívov a 100 ks pozitívov.

4.

Formou interného Spravodajcu bol vydaný súpis negatívov „Prírastky negatívov vo fotoarchíve za rok 1999“.

5.

Zabezpečovalo sa archívne spracovanie spisového materiálu v zmysle platných smerníc.
V roku 2000 bolo zaevidovaných archívne 85 spisových jednotiek.
Spracovaná bola Kronika múzea vrátane fotodokumentácie za rok 1999 v rozsahu 13 rkp. strán a 9 str. obrazovej prílohy.


c) Ochrana zbierkového fondu

1.

Prenájmom hotového priestoru Vsl. tlačiarni v bezprostrednom susedstve STM sa vyriešil roky pretrvávajúci problém s uskladnením veľkorozmerných technických exponátov.
Uskutočnilo sa fyzicky i organizačne náročné sťahovanie exponátov leteckej techniky, textilných strojov, polygrafických a strojárskych zariadení z dočasného depozitu STM na Južnej triede v Košiciach, do novozískaných priestorov.

2.
Základné ošetrenie zbierkových predmetov sa realizovalo na odborných referátoch svojpomocne. Spolu bolo takto ošetrených: 994 zbierkových predmetov. Práce sa realizovali v súčinnosti s výberom zbierok pre prezentačné účely i celkovou prácou so zbierkami v depozitároch.
Kontrola zbierok v depozitároch a expozíciach sa uskutočňovala pravidelne podľa časového ústavného harmonogramu. Záznamy o kontrole sú evidované v osobitných záznamníkoch.
Kontrola stavu a zabezpečenia ochrany zbierok prezentovaných mimo sídla múzea sa realizovala aj v Kaštieli Budimír, Kováčskej vyhni v Moldave n/Bodvou, Hámri Medzev, MÚ Tisovec, Múzeu J.M.Petzvala v Spišskej Belej a Dopravnom múzeu v Bratislave.

3.
Odborné reštaurovanie a konzervovanie zbierok sa zabezpečovalo prostredníctvom oddelenia ochrany zbierkového fondu.
Prednostne sa realizovali práce pre prezentačné účely výstavnou či expozičnou formou.
V roku 2000 bolo odborne ošetrených, reštarovaných a konzervovaných spolu 151 zbierok. Priebežne sa vykonávala dokumentácia konzervátorských a reštaurátorských prác na dokumentačných kartách, vrátane fotodokumentácie pred a po konzervovaní.
Úspešne pokračovali práce v reštaurovaní veľkorozmerných exponátov, najmä leteckých motorov.
Nevyhnutné práce sa realizovali dodávateľským spôsobom (opieskovanie silne korodovaných predmetov).


d) Úsek nehnuteľných technických pamiatok

1.

Práce na úseku starostlivosti o technické pamiatky in situ sa realizovali prostredníctvom odborných oddelení. Na požiadanie inštitúcií i jednotlivcov sa poskytovali informácie o technických pamiatkach, technológiach, systéme záchrany i využitia pre prezentačné účely.
V tejto oblasti STM spolupracovalo s pamiatkovými organizáciami.

2.

Pre stálu expozíciu „Tradície výroby soli v Solivare“ bol dodávateľsky vyhotovený dynamický model znázorňujúci ťažbu soľanky a technológie výroby soli (komplex technologických objektov NKP-Solivar).

3.

Starostlivosť sa venovala udržiavaniu rekonštruovaných technologických objektov NKP-Solivar (Gápeľ, Četerne, Varňa), ktoré sú sprístupnené návštevníkom, ako expozičné objekty v pôvodnom stave. V zmysle nariadenia Obvodného banského úradu bola v šachte Leopold vykonávaná pravidelná kontrola stavu šachty a hladiny soľanky. Výsledky meraní sú zaznamenávané Geologickým ústavom Spišská Nová Ves v osobitnej evidencii.

4.

Uskutočnila sa technická obhliadka Vysokej pece vo Vlachove a Hámor Medzev. Výsledky technického stavu s návrhom na riešenie boli spracované písomne.
Prívod vody na hámor, ako podmienky zfunkčnenia tejto technickej pamiatky je stále v štádiu riešenia s Mestským úradom v Medzeve a Povodím Bodrogu a Hornádu v Košiciach.
Uskutočnilo sa mapovanie energetických strojových zariadení v Kežmarku, Rožňave a Sládkovičove pre pripravovanú expozíciu Múzea elektroenergetiky

5.

Uskutočnili sa ďalšie rekonštrukčné práce novozískaných objektov ŽSR pre expozičné účely Múzea dopravy v Bratislave.

6.

So zainteresovanými inštitúciami (múzea v regióne a Mestské úrady) bola prerokovaná problematika prezentačného využitia technických pamiatok v lokalitách Tajov, Hodruša-Hámre, Harmanec, Dubník, Medzev, Gelnica.

7.

Pre komisie pri pamiatkových organizáciach vypracovali sa technické posudky k žiadostiam fyzických osôb o vývoz technických predmetov (historické autá, motocykle) do zahraničia.

ll. EXPOZIČNÁ A VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ

Expozície
Stálou úlohou je permanentná starostlivosť o zabezpečenie prevádzky a vylepšovanie existujúcich stálych expozícií STM. V zmysle koncepcie expozičnej činnosti bola pozornosť sústredená na ďalšie budovanie a odbornú prípravu nových expozícií.


1.

Ukončila sa nová expozícia „Astronómia a astronomická technika“, ktorá bola verejnosti sprístupnená v decembri 2000.

2.

V rámci ďalšej etapy budovania Múzea dopravy v Bratislave sa vybudovala a sprístupnila ďalšia expozícia „Vývoj železničnej dopravy a železničnej techniky na Slovensku“.
Dodatkom k existujúcej zmluve so ŽSR sme získali do prenájmu ďalšie priestory pre expozičné účely.

3.

V zmysle programu sa realizovala nová expozícia „Tradície výroby soli v Solivare“. Vzhľadom na nevyhnutné úpravy varných vaní v expozičnom priestore sa expozícia sprístupní verejnosti v máji 2001.

4.

Zabezpečovala sa odborná príprava expozície leteckej techniky. Uskutočnilo sa množstvo náročných rokovaní, ktoré vyústili do konkrétnych zmluvných vzťahov s Ministerstvom obrany SR. Vytypovala sa letecká technika a uskutočnili sa prípravy na zabezpečenie transportu lietadiel a ďalšej techniky z jednotlivých útvarov na miesto určenia.

Výstavy
V oblasti výstavnej činnosti boli aktivity STM aj v roku 2000 mimoriadne intenzívne. Úlohy sa sústredili na: prípravu a realizáciu štatutárnych výstav realizáciu výstav v spolupráci s inými organizáciami prezentáciu STM výstavnou formou mimo sídla STM v iných mestách na Slovensku.

V roku 2000 boli realizované výstavy:
Štatutárne

1. Cassovia aero expo – výstava leteckých modelov a miniatúrnej bojovej techniky. Výstava spojená s vyhodnotením súťažných modelov. (J.Rybárik, J.Gehin)
2. Antoine de Saint – EXUPERY – výstava o živote a diele významného letca a konštruktéra. (J.Gehin)
3. Od Vltavy k Piave – výstava o československých legionároch a ich pôsobení, spojená s prezentáciou techniky. (J.Žuffa, Bauer, E.Labanič)
4. 100 rokov priemyselného dizajnu na Slovensku – Výstava zo zbierkového fondu STM a dizajnérskej tvorby Fakulty úžitkového umenia TU v Košiciach, katedry architektúry STU v Bratislave, Slovenského centra dizajnu a TU Zvolen. (L.Klíma)
5. Béla Gerster – Výstava k 150. výročiu narodenia významného projektanta a staviteľa Korintského prieplavu. (J. Bernát)
6. Spoluúčasť na príprave a realizácii celoslovenskej výstavy „Cesta dejinami“, inštalovanej v SNM-EM Martin. (Š.Javnický, a kol.)

Výstavy prevzaté – realizované v spolupráci s inými organizáciami
Fotovýstavy, výtvarné umenie, autorské výstavy

1. História Košíc vo filatélii
2. Hĺbka ostrosti – fotovýstava
3. Indonézia a jej pamiatky
4. Košické chrobáky
5. Krehká krása sviečok
6. Kvety Košíc – E. Drabantová
7. Lazy a život
8. Lokomotívy trochu inak
9. Ľudmila Lakomá-Krausová Vyznanie
10. Ocenené ilustrácie detských kníh BIBIANA
11. Paličkovaná čipka
12. Putovanie púšťou
13. Výber z tvorby umelcov Medzibodrožia
14. Z tvorby spolku ikonopiscov
15. Zvieratá okolo nás
16. ELLES-ONY, maľby, grafiky, fotografie, plastiky
17. Môj kalich
18. Pavlo Lopata – Ruky
19. Umenie Ekvádoru
20. Petrolejové lampy v zbierkach Múzea Krosno (Poľsko)
21. Súčasné bulharské výtvarné umenie
22. Vjačeslav Prichoďko – maľba

Výstavy architektonické

1. Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO-Interiér roka
2. Erik Asmussen – Architekt „Švédska architektúra“
3. Nová škola vo Viedni
4. Architektúra v Tirolsku – Rakúsky kult.inštitút

Putovné výstavy STM realizované mimo sídla STM

1. História meteorológie (J.Mešterová)
· Bardejov, november 1999 – január 2000
· Prešov, január – apríl 2000
2. Vančovci a K.Plicka s fotoaparátom na cestách (J.Hetmánek)
· Liptovský Mikuláš, január – február 2000
· Trenčín, marec – máj
· Nitra, máj – november

III. VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Zameranie vedecko-výskumných úloh bolo v roku 2000 na riešenie tématických úloh z dejín vedy, výroby a techniky. Formou ústavných vedecko-výskumných úloh sa riešilo 5 dielčich problémov .
1. Najvýznamnejšie banské lokality na Slovensku, ich múzejná dokumentácia (D.Jaremová)
2. Uplatňovanie priemyselného dizajnu pri konštrukciach výrobných strojov na Slovensku od 60. rokov 20. stor. po súčasnosť (L.Klíma)
3. Nástroje, prístroje a pomôcky v hodinárstve a ich múzejná dokumentácia (M.Jamnická)
4. Vedecké prístroje 19. stor. a ich zastúpenie v zbierkovom fonde STM (J.Mešterová)
5. Počiatky a rozvoj hromadnej výroby ložísk v strojárstve na Slovensku (J.Bernát)
6. Mimo plánu hlavných úloh sa pokračovalo na tvorbe medzinárodného programu „Železná ceta“. Ukončený bol projekt slovenskej trasy, na ktorom sa okrem STM podieľala TU Košice (E.Labanič, D.Lobodová)

Vypracovanie literárnych a technických scenárov k expozíciam a výstavám:
7. Výstava k 150. výročiu B.Gerstera, staviteľa Korintského prieplavu
(J.Bernát, V.Tillová)
8. Expozícia Dejinný vývoj ťažby soli v Solivare a technológie výroby soli
(J.Bernát, D.Jaremová, R.Magula, E.Labanič, Š.Javnický, V.Tillová)
9. Expozícia "Vývoj železničnej techniky na Slovensku
(J.Kubáček)
Spracovanie biografií:
10. Samuel Mikovíni – otec slovenskej kartografie k 300. výročiu narodenia slovenského kartografa (D.Jaremová)
11. Béla Gerster – život a dielo, k 150. výr. narodenia
(D.Jaremová)
12. Ľ. Pajdušáková a E. Filčáková, pre pripravovaný Lexikón MUT-u o významných osobnostiach dejín vedy a techniky
(J.Mešterová)

Výstupy vedecko-výskumnej činnosti sú v každej úlohe spracované formou záverečnej práce – štúdie. Výsledky budú využité predovšetkým pri odbornej príprave stálych expozícií alebo štatutárnych výstav, ale aj v odbornom zhodnocovaní zbierkového fondu i propagácii výsledkov práce STM prostredníctvom konferencií alebo publikovaním v odborných časopisoch.
Výsledky vedecko-výskumnej činnosti boli oponované na úrovni Kabinetu pre dejiny vedy a techniky, ktorý je vnútroústavným organizačným útvarom STM ako poradný orgán riaditeľa STM.

IV. EDIČNÁ ČINNOSŤ
V roku 2000 vydalo STM:
1. "Zborník prednášok z konferencie k dejinám vedy, výroby a techniky".
Náklad: 100 ks, Rozsah: 135 strán (Š.Javnický)
2. Katalóg k výstave 100. rokov priemyselného dizajnu na Slovensku, v spolupráci s Fak.úž. umenia TU v Košiciach (L.Klíma)
3. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Život a dielo B.Gerstera.
Rozsah: strán (J.Bernát, J.Ďuricová)
4. Výsledky odbornej činnosti spracované formou štúdií, odborných, alebo propagačných príspevkov boli publikované v rôznych periodikách iných inštitúcií, alebo masovokomunikačných prostriedkoch.
Príspevky publikované v Zborníku STM "Dejiny vedy a techniky" Vodnostĺpcové stroje v baniach Spišsko-gemerského rudohoria (R. Magula)
Priemyselný dizajn 20. storočia na Slovensku (L. Klíma)
Pozemná doprava na Slovensku v I.polovici 20.stor.(J.Kubáček)
Spolupráca podnikov elektroenergetiky a STM (J. Novotný)
Z dejín kartografie na Slovensku (D. Jaremová)
Problematika múzejnej dokumentácie vývoja strojárstva na Slovensku (J. Bernát)
Fyzika 20. storočia na Slovensku a jej odraz v múzejnej dokumentácii a prezentácii (J. Mešterová) Rozvoj a využívanie časomernej techniky (M. Jamnická) Z histórie vývoja fotografickej techniky a jej súčasnosť (J.Hetmánek)
Vedecké a technické objavy v tisícročnej histórii (E.Labanič)
Z dejín výroby skla na Slovensku (Š. Javnický)

Z ďalších príspevkov uvádzame:
KLÍMA,L. : Reklamné prostriedky kovospracujúceho priemyslu na prelome 19. a 20. storočia. In.: Múzeum, č. 3/2000
JAVNICKÝ,Š.:Metodika prezentácie dejín vied a techniky. In.: Zborník, Múzejná dokumentácia a prezentácia dejín Slovenska, Martin, 2000, s. 56-60
MEŠTEROVÁ,J.: Expozície STM v Košiciach, zamerané na dejiny fyziky a astronómie na Slovensku. In.: Zborník, Múzejná dokumentácia a prezentácia dejín Slovenska. Martin 2000 s. 110-112 RONČKEVIČOVÁ,A.: Múzeum J.M.Petzvala. Tatranský dvojtýždenník, V.Tatry


Prednášky na ďalších domácich a zahraničných konferenciách
Vývoj elektroenergetiky na Slovensku a spolupráca s Fy-Siemens. Odprednášaná na združení Siemens fórum vo Viedni (E. Labanič)
Budovanie Dopravného múzea v Bratislave ako pobočky STM (E. Labanič). Odprednášaná na zasadnutí MUT vo Viedni
Nová expozícia STM k dejinám astronómie na Slovensku. (J.Mešterová) 7. ročník MESDEF, Richnava 29.9. – 1.10.2000
100 rokov priemyselného dizajnu na Slovensku. (L.Klíma), odborný seminár TU Ke a STM. Košice – september 2000
Vzdelávacie aktivity STM (J.Ďuricová), Konferencia "Múzeum školou a hrou", NMC SNM, Rudín, 2. – 5.10.2000
Recenzie
WESSELY,E.: Dejinný vývoj techniky. Strojnícka fakulta TU Košice. Rozsah 165 strán, E. Labanič

V. PREZENTAČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ
Pozornosť bola zameraná na realizáciu osvedčených podujatí vzdelávacieho charakteru, ale aj príprave ďalších, netradičných aktivít, ako aj sprievodným podujatiam k výstavám, expozíciam i iným odborným akciám. Z množstva podujatí uvádzame:
1. Špecializované výklady – pre rôzne vekové skupiny návštevníkov, žiakov ZŠ, študentov stredných škôl, SUO a študentov vysokých škôl. Výklady priamo v expozíciach boli často spájané s okruhlými výročiami významných osobností vedy a techniky na Slovensku. Táto forma sa najčastejšie realizovala v expozíciach na témy:
· Dejiny fyziky na Slovensku k 200.výr.nar. Š.A.Jedlíka
· Energetika – Od Herónovej banky po parný stroj
· Hutníctvo – výroba železa a ocele
· Technika a umelecké slohy
2. Európsky deň planetárií – medzinárodná iniciatíva zameraná na podporu šírenia poznatkov astronómie prebiehajúca každoročne v čase jarnej rovnodennosti. STM realizovalo premietanie videofilmov s astronomickou tématikou a programy v planetáriu o histórii astronómie, Slnečnej sústave a jej polohe v galaxii Mliečnej cesty, i programy zamerané na jednoduchú orientáciu na nočnej oblohe.

3. Medzinárodný deň múzeí – tradične sa realizoval Deň otvorených dverí v STM a v rámci toho rôzne odborné a propagačné aktivity
· nedeľné popoludnie s históriou techniky
· premietanie videofilmov s tématikou vedy a techniky
· programy v planetáriu pre rôzne vekové skupiny
· výklady v expozíciach
· Filatelisticko-filokartistická výstava
· prednáška "Pohľadnice, ako predmet zberateľského záujmu"
4. Dni mesta Košíc – STM realizovalo aj v roku 2000 pri tejto príležitosti množstvo podujatí:
· Výstava o formovaní čsl. légií v Taliansku "Od Vltavy k Piave". Na tomto odbornom a spoločenskom podujatí sa zúčastnil prezident SR p. Rudolf Schuster, vládne a parlamentné delegácie Českej republiky a Slovenskej republiky.
Z ďalších výstavných podujatí ku Dňu mesta Košíc uvádzame:
· Kvety Košíc, autorská výstava obrazov E. Drabantovej
· Lokomotívy trochu inak – miniatúry z kovových súčiastok autora J. Nováka
· Umenie Ekvádoru
· a ďalšie aktivity v rámci Dňa otvorených dverí.
5. Valentínsky večer v STM – tradičné podujatia v planetáriu STM pri príležitosti Dňa sv. Valentína, zamerané na mytologické príbehy hrdinov hviezdnej sféry doprevádzané hudbou.
6. Dni európskeho kultúrneho dedičstva – spropagované a sprístupnené bezplatne boli technické pamiatky a vysunuté expozície v správe STM
· Technologické objekty NKP Solivar
· Hámor Medzev
· Kováčska vyhňa v Moldave n/Bodvou
· Pre Národný program rozvoja cestovného ruchu MK SR bol spracovaný materiál "Cesty po histórii technických pamiatok na východnom Slovensku"
· Realizovalo sa premietanie videosnímkov o technických pamiatkach
· Sprístupnila sa verejnosti výstava plastikového modelárstva "Cassovia Aero Expo 2000"
7. Planetárium – astronomické programy v planetáriu STM boli realizované na základe požiadaviek pre rôzne vekové skupiny návštevníkov. Programová skladba bola orientovaná od rozprávkových foriem cez relaxačné a zábavné až po odborné.
Okrem stálych programov venovaných základom astronómie, určených pre školské skupiny, sa na jednotlivé mesiace, v súlade s učebnými osnovami škôl rôzneho typu pripravovali tématicky zamerané programy z ktorých uvádzame:
· Astronómia a fyzika
· Vzdialené galaxie a čierne diery – Fénixovia vesmíru
· Hrdinovia gréckej mytológie na hviezdnej oblohe

· Kozmonautické zaujímavosti
· Slnečná sústava
· Súhrn astronomických poznatkov a ďalšie
PROPAGÁCIA
1. V propagácii činnosti STM sa využívala už tradične dobrá spolupráca so všetkými typmi škôl a médiami. Propagácia sa uskutočňovala najmä prostredníctvom:
·

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovenské národné múzeum

Začiatky Slovenského národného múzea (SNM) sú spojené s úsilím slovenského národa o národnú emancipáciu a sebaurčenie. SNM nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine, ktoré rozvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť.

Začiatky Slovenského národného múzea

Začiatky Slovenského národného múzea (SNM) sú spojené s úsilím slovenského národa o národnú emancipáciu a sebaurčenie. SNM nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine, ktoré rozvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť. Tieto úsilia vyvrcholili r.1908 otvorením prvej stálej expozície v Martine v budove postavenej z národnej zbierky. Múzeum si od začiatku budovalo zbierky archeologické, etnografické, historické, numizmatické, umeleckohistorické, výtvarné a prírodovedné.