Vylepšený zákon o ochrane pamiatok

Obrázok k článku

Nové pravidlá pre reklamné pútače na pamiatkovo chránených budovách či byty v pamiatkových domoch, ale aj účinnejšie postihy za porušenie ochrany pamiatok. To sú niektoré z mnohých zmien a úprav, ktoré prináša v návrhu novely zákona o ochrane pamiatkového fondu Ministerstvo kultúry (MK) SR. Ministerstvo návrh predkladá na stredajšie rokovanie vlády. Cieľom návrhu je “zvýšiť kvalitu výkonu štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu, posilniť a konkretizovať kompetencie orgánov štátnej správy, zlepšiť prehľadnosť zákona a skvalitniť predpoklady pre realizáciu a posudzovanie výsledkov pamiatkového výskumu,” píše MK SR v predkladacej správe k návrhu. Ministerstvo navrhuje, po prijatí novelizovaného zákona v Národnej rade SR, aby začal platiť 1. júla 2014.

 

MK SR v návrhu reaguje na viaceré požiadavky z praxe, medzi iným i na veľa žiadostí o vyjadrenie k predkupnému právu štátu v prípade bytov v bytových domoch, ktoré sú kultúrne pamiatky. “Byty samé osebe nemajú postavenie kultúrnej pamiatky, ale predstavujú časť kultúrnej pamiatky, na ktorých je predkupné právo štátu štandardnou a rešpektovanou súčasťou príslušných právnych predpisov veľkej časti európskych krajín ako súčasť štátnej politiky ochrany kultúrneho dedičstva,” píše ministerstvo v dôvodovej správe k návrhu. Ďalej navrhuje špecifikovať predpoklady pre rozhodovanie krajských pamiatkových úradov pri povoľovaní reklamy a technických zariadení, ktoré môžu mať vplyv na vzhľad pamiatok. Doterajšia úprava nie je podľa MK SR dostatočne účinná, keďže technický pokrok priniesol nové často rozsiahle formy reklamných plôch, ako sú bannery, megaboardy a podobne.

 

Nedodržiavanie zákona o ochrane pamiatkového fondu by sa malo účinnejšie postihovať. MK SR na to v návrhu novely zavádza nové skutkové podstaty priestupkov a iných správnych deliktov. Výška pokút sa nemení, predlžujú sa však lehoty, počas ktorých možno postihnúť nezákonné konanie. Návrh tiež jednoznačne formuluje, že uložením sankcie nezaniká povinnosť uložená krajským pamiatkovým úradom, za ktorej neplnenie pamiatkari uložili sankciu. Pokuty by sa mali dať uhradiť aj v splátkach. Medzi iným sa navrhuje, aby orgán štátneho pamiatkového dohľadu získal novú kompetenciu bezprostrednej výzvy na ukončenie stavebných alebo iných investičných aktivít, ak sú v rozpore s rozhodnutím alebo záväzným stanoviskom krajského pamiatkového úradu. Dôvodom podľa MK SR je, že dnes v praxi chýba účinný nástroj na bezodkladné zastavenie ničenia pamiatkových hodnôt, respektíve na jeho vymáhanie.

 

MK SR v návrhu novely prináša a definuje nové pojmy, napríklad pojmy “bezprostredné okolie nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky”, “výskum na vedecké účely a dokumentačné účely”, alebo “vedúci výskumu”. Vyhovuje tým požiadavkám z praxe. Napríklad pojem “bezprostredné okolie” vychádza z Benátskej charty, podľa ktorej ochrana kultúrnej pamiatky zahŕňa aj jej blízke okolie, teda zakazuje sa akákoľvek nová výstavba, ale aj búranie a úpravy, ktoré by mohli narušiť pamiatkové hodnoty pamiatky v okruhu 10 metrov od pamiatky. Upresňuje tiež administratívny postup a predpoklady rozhodovania pri obnovách národných kultúrnych pamiatok. Nanovo upravuje výkon štátneho pamiatkového dohľadu aj spolupracujúcich orgánov a osôb. Ministerstvu by mala novela priniesť možnosti pružnejšie postupovať pri príprave významných projektov či výstav. V návrhu novely o ochrane pamiatkového fondu sa totiž upravuje aj režim povoľovania dočasného vývozu národných kultúrnych pamiatok do zahraničia. “Osobitne významnými sú zmeny v oblasti pamiatkového výskumu, jeho realizácie, udeľovania osvedčení a oprávnení na jeho realizáciu. Pre lepšiu orientáciu vlastníkov, prípadne žiadateľov o pamiatkový výskum sa zavádza nová systematika,” uvádza ďalej ministerstvo v návrhu.

Návrh vychádza z podnetov z praxe, z podnetov z poradných orgánov ministerstva – Pamiatkovej rady a Archeologickej rady, ako aj z pripomienok od odbornej a laickej verejnosti. Ministerstvo na návrhu spolupracovalo s Pamiatkovým úradom SR a odborníkmi z dotknutých oblastí. Novelizovaný zákon má mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti zavedením nových elektronických služieb na informatívnej úrovni.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

 1. Ten zákon je tak vylepšený že

  Ten zákon je tak vylepšený že ak najdete črep na rozoranej roli a chcete ho zachrániť, aby ho traktory nerozpučili, tak sa dopúštate priestupku. 

   

  Tiež je priestupkom, keď niekto bez povolenia meria hradisko s GPS alebo s Georadarom.

   

  Fakt vynikajúci zákon, pamiatkári na MK sa na ňom odbavili

 2. “(5) Výskum na vedecké účely

  “(5) Výskum na vedecké účely a dokumentačné účely je na účely tohto zákona pamiatkový výskum, ktorý  nie je vykonávaný v súvislosti so stavebnou činnosťou alebo inou hospodárskou činnosťou.”

   

  Ak patríte medzi “neobľúbených architektov” daného KPÚ, tak aj proste a obyčajné, úplne nedeštruktívne zameranie existujúceho stavu (s laserom sa ani fyzicky steny nedotknem) a fotenie exs. stavu mi stavím sa, posúdia ako nedovolený výskum. Ergo, ďakujem, ja som s pamiatkami zrejme radšej skončila. Škoda dlhoročnej praxe.. ale ak  si podľa iného bodu môžu “ustanoviť dočasný či trvalý poradný orgán” = sami tak priznávajú, že na KPÚ poostávali (česť výnimkám) aj ľudia, ktorí proste nevedia posúdiť, čo dostali na stôl. V podstate to priznali v inej diskusii ku Koncepcii pam. ochrany na ďalších 20 rokov – ak nájdem link, pridám – kde je jedna z námietok, že na toto (rozumej rozsiahlejšiu odbornú činnosť) nemáme kapacity a ani príslušne vzdelaných ľudí.

   

  Toto je proste len logický dôsledok, je to zákon pre úradníkov, ktorí nemusia rozumieť tomu, o čom rozhodujú, ale idú písmenko po písmenku (často podľa svojho) výkladu zákona.

   

Comments are closed.