Ministerstvo odkladá návrh novely zákona o ochrane pamiatkového fondu

Obrázok k článku od zora.

Pre pripravovaný Pamiatkový informačný systém (PAMIS) a archeologickú mapu Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry (MK) SR posúva predloženie novely zákona o ochrane pamiatkového fondu vláde. Ako sa uvádza v Návrhu na zrušenie úlohy č. 1 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018, ktorý vláde predkladá ministerka kultúry Ľubica Laššáková, MK SR pre aktuálne rozbehnuté reformy na Pamiatkovom úrade SR, ktoré súvisia s prípravou a následnou implementáciou projektu PAMIS považuje za „predčasné vstupovať do legislatívneho procesu“. Plánované zmeny a doplnenia zákona o ochrane pamiatkového fondu bude možné zodpovedne zhodnotiť až po ukončení týchto procesov, tvrdí MK SR v návrhu dostupnom medzi nezaradenými materiálmi na rokovanie vlády. Úloha predložiť na rokovanie kabinetu v decembri tohto roka návrh novely zákona o ochrane pamiatkového fondu vyplýva ministerstvu kultúry z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018, ktorý vláda schválila 13. decembra 2017.

 

Ako pripomína MK SR, jedným z hlavných cieľov Stratégie na ochranu pamiatkového fondu a Akčného plánu k stratégii je vytvoriť Pamiatkový informačný systém (PAMIS) a archeologickú mapu Slovenskej republiky. Má obsahovať čiastkovú evidenciu Centrálnej evidencie archeologických nálezísk na Slovensku (CEANS) vedenú Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Ďalej má zahŕňať databázu výkonu štátnej správy v oblasti archeológie vrátane evidencie majetku štátu, a to hnuteľných archeologických nálezov a nehnuteľných archeologických nálezov, ktoré eviduje Pamiatkový úrad SR. Takáto mapa bude integrálnou súčasťou GIS (geografický informačný systém, pozn. redakcie) a bude slúžiť ako podklad pre rozhodovanie krajských pamiatkových úradov a ako podklad pre spracovanie územných plánov obcí, objasňuje zámer MK SR. Okrem území, ktoré sú známe archeologickými nálezmi bude tiež obsahovať informácie o lokalitách, kde je archeologický výskum nevyhnutný, tiež historické mapovania a aj LIDAR (Light detection and ranging) mapy Slovenska, teda mapy, ktoré vznikajú leteckým laserovým skenerom.

 

Na usporiadanie a centralizáciu dát Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov bude slúžiť Pamiatkový informačný systém (PAMIS), ktorý schválila príslušná komisia Ministerstva vnútra SR. Ministerstvo kultúry dodáva, že predpokladaný čas na prípravu projektu je jeden rok a bezprostredne potom sa začne jeho zavedenie do praxe.

 

Ministerstvo kultúry pracuje na lepšom systémy ochrany pamiatok dlhodobo. Ako koncom roka 2017 povedal pre SITA bývalý šéf rezortu kultúry Marek Maďarič, situáciu v ochrane pamiatok na Slovensku by mohli zlepšiť aj nové legislatívne pravidlá. Aktuálny obraz o ochrane pamiatok na Slovensku prináša Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 až 2022. Materiál 13. decembra 2017 odobrila vláda. Stratégia poukazuje na to, že časť pamiatok je ohrozená a každoročne niekoľko pamiatok zaniká. Okrem nedostatku peňazí na ich obnovu komplikujú situáciu aj legislatívne nároky na ich vlastníkov, ktorých povinnosti voči pamiatkam prevyšujú ich práva. MK SR preto v stratégii navrhuje rad opatrení, ktoré by mali situáciu zlepšiť. Konkrétnym legislatívnym opatrením by mohla byť podpora majiteľov pamiatok, ktorí sa ich rozhodnú obnoviť. Stále je totiž množstvo pamiatok, ktorých vlastníci nemajú zdroje ani len na začatie obnovy.

 

V pamiatkovom fonde SR bolo ku koncu roka 2016 zaradených 9 918 nehnuteľných kultúrnych pamiatok (15 994 pamiatkových objektov) a 15 043 hnuteľných kultúrnych pamiatok (34 478 pamiatkových predmetov), ďalej 28 pamiatkových rezervácií a 81 pamiatkových zón. Z nehnuteľných kultúrnych pamiatok je v narušenom stave približne 20 percent a v dezolátnom stave päť percent, pritom každoročne časť pamiatok zanikne. Vo vlastníctve inštitúcií verejnej správy – štátu a samosprávy je približne jedna tretina kultúrnych pamiatok. Každoročne súkromné vlastníctvo pamiatok stúpa.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články