Úvod do enyológie 2. panopliá

Obrázok k článku

Predmetom enyológie je podstata, historický vývoj, výroba, distribúcia, používanie, pôsobenie a v súvislosti s ostat­nými javmi dejinná úloha a význam panoplií.

Vymedzenie predmetu, aj keď enyológiu radí medzi spoločenskovedné disciplíny, nerobí z nej vazala histórie, archeológie, etnológie alebo dejín umenia. Je samostatnou disciplínou, i keď v metodologickej rovine je s ostatnými relevantnými vednými disciplínami úzko prepojená. V aplikačnej úrovni je jej poslaním dokumentovať, teda vytvárať, zhromažďovať, systematizovať, skúmať, hodnotiť a interpretovať informácie o panopliách. Z tohto dôvodu sa nazdávam, že jej miesto v systéme vedy je po boku informačnej vedy. Informačná veda čerpá z jej teórie i praxe nielen preto, že enyológia má priamu väzbu na zberateľstvo, ale najmä preto, že  jej predmetom sú informačné zdroje.

Obrázok k článku

Presnosť, primeranosť a použiteľnosť vymedzenia rozsahu enyológie preverí druhá, samostatná klasifikačná úroveň – triedenie predmetu enyológie – panoplií. Na rozdiel od triedenia ozbrojených zborov, kde používame termíny kategória a subkategória, členíme panopliá na skupiny a podskupiny.

Prvé členenie panoplií vzniklo už dávnejšie a napriek tomu, že práca na ňom sa uložila na zimný spánok, prešlo v ostatnej dobe radikálnymi zmenami. Každý, kto si ho všimol v príspevku venovanom náuke o zbraniach, mi určite dá za pravdu (1).

Vo svete sa používa viacero najrozmatitejších triedení “militárií”. Všetky boli vytvorené pre potreby správy knižničných fondov, resp. triedenie článkov (2).

Obrázok k článku

Pretože východiskom zberateľstva sú predmety zberateľského záujmu, treba v prvom rade stanoviť, ktoré z nich patria do tej-ktorej skupiny, resp. podskupiny.

Vo vzťahu k tezauru skupiny a podskupiny by, podľa možnosti, mali obsahovať všetky jednoznačne identifikovateľné doklady viažuce sa na danú ľudskú činnosť, jav alebo udalosť.

Prezentované triedenie panoplií je iba rámcové, aby si aj laik mohol uvedomiť rozsah a hĺbku problematiky. Prvým dvom skupinám – zbraniam a munícii, sa budem venovať zvlášť.
P A N O P L I Á

1 zbrane

2 munícia

3 výstroj

   3.1 náčinie

       3.1.1 nástroje

       3.1.2 náradie

       3.1.3 stroje

       3.1.4 prístroje

       3.1.5 hudobné nástroje

   3.2 zbroj

   3.3 odev

   3.4 osobné predmety

   3.5 vybavenie živočícha

   3.6 zariadenie objektu
4 transportné prostriedky

   4.1 pozemné

   4.2 obojživelné

   4.3 hladinové

   4.4 podhladinové

   4.5 vzdušné

   4.6 kozmické
5 symboly

   5.1 identifikačné

   5.2 diferenciačné

   5.3 ocenenia
6 objekty

   6.1 stavby

   6.2 priestory
7 informačné pramene

   7.1 neperiodické

   7.2 periodické
8 osoby

   8.1 vynálezcovia, konštruktéri

   8.2 výrobcovia

   8.3 obchodníci

   8.4 príslušníci ozbrojeného zboru
Na podrobné rozčlenenie jednotlivých kategórií sa v poslednom kroku využíva riadený slovník:
3.1.5 hudobné nástroje – BICIE

– bubon

– činely

– tympany
Toto členenie panoplií určite nie je dokonalé, ale umožňuje zaradiť bez problémov drvivú väčšinu predmetov. Nazdávam sa, že z pohľadu používateľa je dostatočné, i keď nemožno vylúčiť zmeny a doplnky. Znovu zopakujem, že mi nešlo ani tak o dokonalosť, ako použiteľnosť systému.
Koniec prvej časti.
Informačné pramene:

1 http://www.obnova.sk/clanok/nauka-o-zbraniach-zaciatok

2 CLASS U – Military Science. Library of Congress, Washington, 2009.

   PAWLAS, K.R.: General-Register. In: Waffen Rewue, 1971, č. 2, s.171-176.
© tpd 2011 for obnova.sk only
 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články