Náuka o zbraniach – súčasnosť

Obrázok k článku

V prvom rade si treba uvedomiť, že zbrane zohrali a ešte aj dnes zohrávajú rozhodujúcu úlohu v kul­túrnej histórii človeka a preto sa od pradávna stali pred­metom kultového, súkromného a tiež múzejného zberateľ­stva. „Náuka o zbraniach“ bola vždy viazaná na zbraň, zbroj, teda predmet, resp. zbierku a nie na armádu, druh vojska alebo významnú osobnosť dejín vojen­stva. Žiaľ odborníci, bádatelia i kurátori vždy chceli vidieť iba to čo ich zaujímalo a čo im vyhovovalo. Všetko ostatné odsúvali do pozadia a k riešeniu teoretickej problematiky pristupovali a dodnes pristupujú často z romantizujúcich a intuitívnych pozícií.

Obrázok k článku

Hans von und zu Aufseß, zakladateľ nemeckého národného múzea (Germanische Nationalmuseum), Norimberg, 1864.

Tento trend potvrdzuje prednedávnom uverejnený ilustrovaný slovník kastelológie /29 čo je pravdepodobne slovenská modifikácia českej kastellológie – medznej historickej disciplíny zaoberajúcej sa štúdiom feudálnych sídel. Potvrdením spomínaných trendov a varovaním je kastellologická terminológia, ktorá obsahuje okram iného aj termíny – artiléria, balista, baranidlo, bombarda, čabraka, dýka, hákovnica, halapartňa, helma, kopija, kuša, luk, meč, teplé zbrane (!) atď.
Každý kto chce preniknúť ku skutočnej podstate skúmanej skutočnosti, potrebuje teoretické zázemie, ktoré mu sprostredkúva poznanie podstaty a zákonitostí tejto skutočnosti. Sama teória je však iba explikáciou skutočnosti. Verifikácia teoretických záverov je možná až pro­stred­níctvom praxe, praktickej činnosti, ktorou do skutočnosti zasahujeme, operujeme ňou a meníme ju. Teória a prax neexistujú izolovane a pretože poznávanie okolitého sveta priamo súvisí s vývojom spoločnosti jednostranné preferovanie teórie alebo praxe má nielen priamy dosah na ich vlastnú úroveň, ale aj na spoločensko-kultúrny rozvoj spoločnosti.
Treba si uvedomiť, že človek môže prakticky meniť skutočnosť iba do tej miery, do akej túto skutočnosť poznal a odhalil jej zákonitosti.
To sú dôvody, prečo každá ideová oblasť, pokiaľ má spĺňať základnú požiadavku vednej disciplíny musí mať svoje teoretické jadro.
Skôr než prejdeme k novému vymedzeniu starej „náuky o zbraniach“, treba sa aspoň v krát­kosti zaoberať dvoma formálnymi náležitosťami.
Prvou je zaradenie disciplíny v hierarchickom systéme vedy. Hneď na začiatku treba jedno­značne vylúčiť termín „náuka“, pretože tento termín reprezentuje iba zbie­ra­nie a opis faktov. Tak isto treba jednoznačne vylúčiť zaradenie odboru medzi „pomocné vedy historické“. Pod pojem pomocné vedy historické v širokom kontexte sú zaradené všetky disciplíny, ktoré svojimi špeci­fic­kými metódami pomáhajú historikovi hlbšie preniknúť do podstaty javov doterajšieho vývoja ľudskej spoločnosti tým, že po­dro­bujú špecifickej historickej kritike všetky produkty jej činnosti, najmä jej písomnú „pozostalosť“ /30.
Týmto konvenčným, ale nie celkom výstižným a z rôznych strán kritizovaným názvom sa označuje komplex viacerých špeciálnych vedných odborov, z ktorých sa už viaceré vymanili spod vplyvu teoretickej histórie a nastúpili cestu svojbytných vedných disciplín, napr. archeológia. Súhlasíme s konštatovaním, že všetky tieto skutoč­nosti naznačujú, že termín pomocné vedy historické je v pod­state len termín pomocný /31.
Z týchto dôvodov je nevyhnutné konštituovať novú „náuku o zbraniach“ ako svojbytnú vednú disciplínu.
Koniec štvrtej časti.
Literatúra:
29/ KUBANKA, M.: Ilustrovaný slovník kastelológie. – In: Historická revue, Bratislava 2004, č. 5-6, príloha.
30/ ZUBÁCKA, I. – ZEMENE, M.: Kapitoly z pomocných vied historických, Bratislava 1993, s. 3.
31/ HLAVÁČEK, I. – KAŠPAR, J. – NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických. Praha 1988, s. 11.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Odpovede

  1. Navrhujem zmenit v texte

    Navrhujem zmenit v texte svojbitnú vednú disciplínu na svojbytnú vednú disciplínu

     

Comments are closed.