Úvod do enyológie 1.1 ozbrojené zbory

Obrázok k článku

Ozbrojené strety majú dlhú a spletitú históriu a sú výhradnýn rysom ľudskej existencie už od toho dňa, kedy sa súperiaci muži rozhodli riešiť spor použitím sily. Od roku 3200 pred našim letopočtom prežilo ľudstvo v mieri iba 292 rokov a možno teda povedať, že história ľudstva je históriou vojen. Ako napísal klasik, “dejiny sú len o málo viac než zoznam zločincov, hlúposti a biedy ľudstva” (Edward Gibbon, 1737 – 1794).

Ozbrojený stret, boj, bitka či vojna vždy skrýva utrpenie, biedu, nenávisť, hrôzu, ľudskú obeť, ktorá často zatieňuje hrdinstvo, sebaobetovanie či skutok ľudskosti.

“Zdvihnutý prst dejín však zostal v tomto smere najčastejšie nepovšimnutý a voči presvedčivým historickým argumentom a poučeniam zostalo ľudstvo imúnne” (1). O čo bohatšia a rozsiahlejšia bola knižná produkcia venovaná dejinám vojen, stratégii a taktike alebo významným osobnostiam spájaným s vojnovým dianím, o to menej kníh bolo venovaných prostriedkom, ktorými boli dosahované vojnové ciele – zbraniam a munícii. Nezanedbateľnou skutočnosťou je aj to, že najčastejším edičným predmetom boli zbrane stálych armád, ku ktorým sa dochovalo najviac informačných prameňov. Nemožno sa potom čudovať, že laická i odborná verejnosť spája termín zbraň, vedome či podvedome, s vojnou, vojskom, armádou a zaraďuje zbrane do skupiny “militáriá”.

Obrázok k článku

Pokiaľ však navštívime múzejné zbierky zistíme, že zbrane stálych armád tvoria iba malú čast zbierok palných zbraní. Vo väčšine sú zastúpené lovecké a športové zbrane, ktoré sú omnoho zaujímavejšie a reprezentatívnejšie. Zbierky chladných zbraní sú skladbou vyrovnanejšie, ale podstatnú časť tvoria tiež lovecké tesáky, “magnátske” šable, úradnícke chladné zbrane, hasičské sekery a podobne. Keby ste sa však pýtali na venatoriá (venator – lovec), asi by ste nepochodili.

O čo menej problematické je stanovenie časového, chronologického rozsahu mojej, našej a možno aj vašej disciplíny, ktorý nie je obmedzený, o to komplikovanejšie je stanovenie jej vecného rozsahu. Stanovenie, na ktoré oblasti ľudských činností a ich vývoja bude enyológia zameraná.

Hneď na začiatku treba zdôrazniť, že jej predmet nebude riešiť otázky vojenského umenia, stratégie, taktiky, ani doktrín. Nebude sa zaoberať slávnymi vojvodcami ani prostými vojakmi, ktorých ich činy predurčili na nesmrteľnosť. Na to tu máme fungujúce vedné disciplíny, ktorých suplovanie je zbytočné a nezmyselné. Rovnako celosvetový pohľad na jej predmet by mal byť zaostrený na územie dnešného Slovenska, resp. Čiech a Moravy. Prednosť pred skúmaním vývoja v Spojených štátoch amerických by mal mať vývoj v Maďarsku, Rakúsku, Poľsku alebo na Ukrajine. Iba takéto zameranie môže z enyológie urobiť disciplínu zaujímavú pre bádateľov i zberateľov.

Ako som už napísal, predmetom enyológie sú všetky identi­fi­kovateľné materiálne javy výhradne určené, používané, prípadne vytvorené príslušníkmi ozbrojených zborov. Prečo to musí byť formulované tak a nie inak. Odpoveďou je vymedzenie ozbrojených zborov:

Ozbrojené zbory chápeme ako zvláštnym spôsobom organizované skupiny osôb vykonávajúcich činnosť vyplývajúcu z historicky podmienenej jednoty poverenia a záujmov danej spoločensko-ekonomickej formácie alebo boja proti nej, ktorých spoločným znakom je výzbroj.

pričom

Výzbroj je súhrnný názov pre všetky identifikovateľné bojové a iné prostriedky určené na ničenie cieľa alebo jeho vyradenie z činnosti, ktoré sú vo všeobecnosti označované termínmi zbrane a munícia.

To znamená, že náš záujem sa týka každého ozbrojeného jednotlivca, ktorého vieme podľa niečoho identifikovať ako príslušníka organizovanej skupiny.

Obrázok k článku

Lenže skupiny ozbrojených osôb nie sú organizované iba na základe záujmu spoločnosti, mnohé vznikajú z potreby boja s existujúcim spoločenským zriadením alebo môžu vzniknúť na základe napr. spolkovej činnosti. Teda nás nezaujímajú len príslušníci regulérnej armády, ale aj povstalci, vzbúrenci, piráti, zbojníci, partizáni, príslušníci teroristických kománd. Patria sem aj poľovníci, rybári, členovia streleckých združení a príslušníci paramilitaristických, polovojenských združení ako boli Stráž svobody, Sturmabteilung, Ľudové milície a podobne. O tom, či možno do výberu zaradiť hasičský zbor a jeho príslušníkov alebo gladiátorov, možno diskutovať.
Koniec prvej časti.
Literatúra:

1/ Dangl, V.: Bitky a bojiská v našich dejinách. Bratislava, 2005.
© tpd 2011 for obnova.sk only

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články