Úvod do enyológie 1.3 ozbrojené zbory, tezaurus

Obrázok k článku

Môj, náš alebo aj váš tezaurus, bude slúžiť na vymedzenie rozsahu enyológie z hľadiska ľudských činností, pri ktorých sa používajú zbrane a munícia. Mal by umožňovať a uľahčovať orientáciu vo väzbách panoplií na ozbrojené zbory. Na to, aby sme sa mohli zaoberať napríklad vývojom zbraní, má iba okrajový význam. Z hľadiska pochopenia súvislostí a spätosti panoplií s historickými udalosťami môže preukázať neoceniteľné služby. Rovnako je dôležitý z hľadiska klasického, ale aj elektronického katalogizovania súkromných či múzejných zbierok, pretože správny zberateľ nezbiera iba predmety, ale aj informácie o nich.

Zo zberateľského hľadiska ho môžeme označiť za pretezaurus – matku všetkých tezaurov (matkou by mal byť preto, že drvivá väčšina všetkých zberateľov sú muži). Okrem toho, že ponúkne možnosti zamerania, reštruktúrovania zbierky alebo jej špecializáciu, umožní pričleniť všetky relevantné skupiny panoplií k určitej kategórii ozbrojeného zboru, čo by bolo inak nemožné.

Obrázok k článku

Základnou podmienkou pri konštrukcii pretezauru ozbrojených zborov je jeho jednoduchosť a zároveň previazanosť na triedenie činností, javov a udalostí vo všeobecnosti. “Našťastie”, zatiaľ nám z tejto strany nič nehrozí a môžeme si dovoliť určitú voľnosť. Namiesto nezáživných a často komplikovaných definícií, bez ktorých sa oficiálny pretezaurus nezaobíde, budeme uvádzať iba odvolávky na druhy ozbrojených zborov, služieb a podobne, ktorých sa daná subkategória týka.

1 OZBROJENÉ ZBORY

1.1 ozbrojené sily – stála armáda, regulérne jednotky

    1.1.1 správne orgány – ministerstvá, vojenské správy

    1.1.2 veliteľské orgány – generálny štáb, veliteľstvá

    1.1.3 služby – dopravná, kriminálna, pastoračná, spravodajská, topografická, tylová, väzenská, veterinárna,

              zdravotná služba

    1.1.4 vzdelávanie a výskum – akadémie, vysoké školy, katedry, gymnáziá, vedecké ústavy, vojenské školy

              a školy dôstojníckeho dorastu, učilištia

    1.1.5 kultúrne a podporné organizácie – frontové, armádne divadlá, kabarety, vojenské hudby, vojenské

              archívy, múzeá, vojenské spolky

    1.1.6 armáda

        1.1.6.1 pozemné sily – delostrelectvo, jazda, pechota, technické jednotky, útočná vozba

        1.1.6.2 letecké sily

        1.1.6.3 námorné sily

        1.1.6.4 špeciálne jednotky, výsadkové vojsko

    1.1.7 zemebrana

    1.1.8 polícia – štátna (četníci), vojenská

1.2 polícia – obecná (policajti)

1.3 paramilitaristické organizácie – občianske, politické

1.4 spolky zaoberajúce sa lovom – poľovníci, rybári

1.5 športové spolky – reenactment, šerm, športová streľba

1.6 neregulérne, polovojenské útvary

1.7 súkromné, komerčné útvary
Na podrobné rozčlenenie jednotlivých kategórií sa v poslednom kroku využíva riadený slovník:
1.1.6.1 POZEMNÉ SILY – JAZDA

– dragúni

– huláni

– husári

– jazdní jágri (Jäger zu Pferde)

– kyrysníci

– ľahká jazda

– ťažká jazda

Obrázok k článku

Je jasné, že prezentovaný pretezaurus si nemôže robiť nárok na úplnosť. Len prax môže iniciovať doplnky a zmeny. Okrem toho ozbrojené zbory, ich štruktúra a terminológia sú v neustálom vývoji a nám nešlo o dokonalé, ale použiteľné triedenie.

Napriek tomu máte pred sebou prvé, a preto aj najdokonalejšie triedenie oblasti ľudského bytia, ktorá po tisícročia ovplyvňovala a, žiaľ, pravdepodobne ešte dlho bude ovplyvňovať beh dejín.

Koniec.
Informačné pramene:

VOJENSKÝ terminologický slovník. Praha, 1966.

STRUČNÝ slovník vojenství. Praha, 1984.

KNÖTEL, R.: Farbiges Handbuch der Uniformkunde. München, 2000.

VOJENSKÝ terminologický a výkladový slovník. Bratislava, 2004.

VOGELTANZ, J.: Malý slovník starého vojenského názvosloví. Praha, 2008.

© tpd 2011 for obnova.sk only

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články