Technické pamiatky krajín V-4

Obrázok k článku

Končí sa prvý cyklus spolupráce inžinierskych organizácií krajín V-4 na dokumentovaní a propagácii významných inžinierskych diel minulosti – technických pamiatok na území Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Po predchádzajúcich troch dieloch publikácie „Technické pamiatky krajín vyšehradskej štvorky“, ktorú pripravili kolegovia inžinierskych organizácií (komôr a zväzov) z Čiech, Maďarska a Poľska prichádza na svet jej štvrtý diel, ktorého prípravu mala na starosti Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) a Slovenský zväz stavebných inžinierov (SZSI).
Publikáciu prinášame v termíne konania významného celoerópskeho podujatia „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“, konaného od roku 1992 pod zástitou Rady Európy a Európskej komisie. Symbolicky sú tento rok Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku tematicky zamerané na technické a industriálne pamiatky a ich cieľom je upozorniť verejnosť na historické dedičstvo technických diel a industriálnych objektov.
Podľa Charty industriálneho dedičstva, prijatej na XII.kongrese Medzinárodného výboru pre obnovu industriálneho dedičstva (TICCIH), ktorý sa konal v júni 2003 v Nižnom Tagile pri Moskve „je verejný záujem o industriálne dedičstvo a určité nadšenie a oceňovanie jeho hodnôt najistejšou cestou k jeho uchovaniu“.
4.dielom publikácie „Technické pamiatky krajín V-4“ by sme radi získali Váš záujem o záchranu vzácnych inžinierskych diel, ktoré je nevyhnutné vnímať ako jedinečnú súčasť kultúrneho odkazu našej minulosti.

Obrázok k článku

Polsko

Madarsko

Cesko

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Dejiny Pamiatkového ústavu 1853 – 1950

Krajinou, z ktorej vyšiel priamy podnet k prvým pamiatkárskym akciám u nás, bolo Bavorsko, a to cez pamiatkovú starostlivosť Rakúskej ríši, kde bola pamiatkovým orgánom C.k. centrálna komisia (Kaiserliche und konigliche Central – Commision zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale). Táto komisia bola zriadená cisárskym nariadením z 31.decembra 1850. V roku 1853 začala komisia svoju činnosť aj na Slovenskom území. Mala sedem členov konzervátorov a 5 členov korešpondentov, medzi nich patrili gróf Ján Keglevich, Arnold Stummer, Ipolyi Arnold, Ignác Fabry, Maximilian Siemanowsky a korešpondenti gróf Anton Balassa, A.Zipser. Napriek tomu, že C.k. centrálna komisia sa hlásila svojim názvom k architektonickým pamiatkam, jej zorné pole od začiatku obsahovalo temer celý dnešný register pamiatok.