Štatút – Rady pre ochranu tradičnej a ľudovej kultúry

Štatút Rady pre ochranu tradičnej a ľudovej kultúry vymedzuje postavenie, úlohy, zloženie a zásady činnosti Rady pre ochranu tradičnej a ľudovej kultúry… Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Štatút Rady pre ochranu tradičnej a ľudovej kultúry vymedzuje postavenie, úlohy, zloženie a zásady činnosti Rady pre ochranu tradičnej a ľudovej kultúry (ďalej len “rada”).
Čl. 2
Postavenie rady
Rada je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom ministra kultúry Slovenskej republiky (ďalej len “minister”) v oblasti ochrany tradičnej a ľudovej kultúry. Rada automaticky zaniká, ak nebude potvrdená novým ministrom do jedného mesiaca od nástupu do funkcie.
Čl. 3
Úlohy rady
Rada najmä
navrhuje koncepčné, organizačné a legislatívne opatrenia v oblasti ochrany tradičnej a ľudovej kultúry,
prerokúva, posudzuje a pripravuje stanoviská a odporúčania k zásadným otázkam rozvoja tradičnej a ľudovej kultúry,
dáva podnety a koordinuje spoluprácu odborných pracovísk v oblasti tradičnej a ľudovej kultúry,
dáva podnety na výskum teoretických a praktických problémov v oblasti tradičnej a ľudovej kultúry,
iniciuje vydávanie odbornej literatúry v danej oblasti,
informuje pravidelne ministra a verejnosť o svojej činnosti.
Čl. 4
Zásady činnosti rady
Rada sa pri plnení úloh opiera:
o odborné poznatky a skúsenosti odborných zamestnancov Ministerstva kultúry SR (ďalej len “ministerstvo”),
o odborné stanoviská organizácií a ich odborných zamestnancov pôsobiacich v oblasti tradičnej a ľudovej kultúry.
Čl. 5
Zloženie rady
Radu tvoria predseda, podpredseda, tajomník a ďalší členovia v celkovom počte 15 členov.
Rada si na svojom prvom zasadnutí v tajnom hlasovaní zo svojich členov zvolí predsedu a podpredsedu.
Funkciu tajomníka rady vykonáva určený riaditeľ odboru ministerstva.
Členov rady vymenúva a odvoláva minister na návrh generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva z radov vedúcich pracovníkov a významných odborníkov organizácií pôsobiacich v oblasti tradičnej a ľudovej kultúry po ich predchádzajúcom súhlase.
Člen rady sa môže vzdať členstva v rade písomným oznámením, ktoré doručí ministrovi.
Čl. 6
Práva a povinnosti predsedu, podpredsedu, tajomníka a ďalších členov rady
Predseda rady
riadi činnosť rady,
zodpovedá za činnosť rady ministrovi,
zvoláva zasadnutie rady,
navrhuje program rokovania rady,
vedie rokovania rady,
navrhuje závery z rokovania rady,
schvaľuje záznam z rokovania rady,
predkladá ministrovi odporúčania a stanoviská rady,
v prípade rovnosti hlasov má hlas rozhodujúci.
Podpredseda rady zastupuje predsedu rady počas jeho neprítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností.
Tajomník rady najmä
organizačne a administratívne zabezpečuje prípravu zasadnutí rady,
zodpovedá za prípravu materiálov predkladaných na rokovanie rady, pred ich schválením a zaradením na rokovanie,
zabezpečuje vyhotovenie záznamu zo zasadnutia rady a zašle ho do 10 dní členom rady a ministrovi.
Člen rady má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach rady, predkladať návrhy, stanoviská, vyjadrovať sa k predkladaným materiálom a hlasovať o stanoviskách k nim.
Členstvo a funkcia v rade sú čestné.
Člen rady má nárok na úhradu cestovných nákladov spojených so zasadnutím rady podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré sa hradia z rozpočtu sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva. Čl. 7
Rokovanie rady
Zasadnutia rady sa konajú najmenej dvakrát ročne. Na požiadanie nadpolovičnej väčšiny členov rady môže predseda rady zvolať aj mimoriadne zasadnutie rady.
Zasadnutie rady zvoláva a riadi predseda rady, ktorý zároveň určí miesto, čas a program rokovania.
Účasť člena rady na rokovaní je nezastupiteľná. Neprítomnosť na rokovaní oznámi člen rady vopred predsedovi rady, prípadne tajomníkovi rady.
Rada je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Rada prijíma uznesenia jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Čl. 8
Úhrada výdavkov
Výdavky spojené s činnosťou rady sa uhrádzajú z rozpočtu sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva.
Čl. 9
Zrušuje sa štatút rady č. MK – 1317/200-1 z 1. septembra 2000.
Tento štatút rady nadobúda účinnosť 15. júna 2001.
Milan Kňažkominister kultúrySlovenskej republiky


Zdroj: www.culture.gov.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

HISTORICKÉ PRAMENE AKO SAMOSTATNÝ REŠTAURÁTORSKÝ PROBLÉM 1z3

IVAN GALAMBO SLOVENSK NRODN ARCHV, BRATISLAVA

Psomn pamiatky predstavuj pre kad nrod nesmierne bohatstvo. Tm, e dokumentuj a preukazuj minulos, potvrdzuj i sasn prva nrodov i jednotlivcov. Vyjadri ich hodnotu je takmer nemon. asto sa vyjadruje monosami toho, kto nakupuje i predva. Prav hodnota je vak finanne nevysliten. Preto je potrebn s originlnymi dokumentmi zachdza vdy s maximlnou a pietnou pozornosou, aby sa nami, sasnkmi prevzat odkaz minulosti zachoval i pre alie genercie…

Žiadajú novelizovať zákon o Martine

MARTIN – Zákon o Martine ako centre národnej kultúry Slovákov, ktorý prijala Národná rada v roku 1994, nespĺňa svoj účel a treba ho novelizovať. Rada národnej kultúry, ktorá je poradným orgánom mestského zastupiteľstva v Martine, spolu s mestom vypracovala návrh novelizácie zákona, ktorý by v praxi napĺňal jeho myšlienku – prebudovanie mesta na centrum národnej kultúry.

Dom umenia

V súvislosti s úlohami vyplývajúcimi zo Stratégie štátnej kultúrnej politiky ako aj v súlade s dlhodobým zámerom Ministerstva kultúry SR a s požiadavkou širokej kultúrnej verejnosti vytvoriť inštitúciu nezbierkového typu – Dom umenia, minister kultúry Rudolf Chmel dňa 3. februára 2005 menoval členov Rady pre projekt Dom umenia.