Podpora tradičnej kultúre ide z viacerých zdrojov

Obrázok k článku

Rozvoj tradičnej ľudovej kultúry podporuje Ministerstvo kultúry (MK) SR priamo, ale aj v rámci organizácií, ktoré sú v jeho pôsobnosti. Ako ďalej v reakcii na dnešnú kritiku poslanca Národnej rady SR z klubu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igora Hraška konštatoval pre agentúru SITA hovorca MK SR Jozef Bednár, “je pravdou, že do roku 2006 sa MK SR podpore a rozvoju tradičnej ľudovej kultúry systematicky nevenovalo. Až minister kultúry Marek Maďarič prišiel počas svojho prvého pôsobenia vo funkcii s návrhom Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, ktorá bola v roku 2007 schválená vo Vláde SR”. Na základe tejto koncepcie vzniklo pri Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK) Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry financované MK SR.

 

Centrum doteraz podľa Bednára vypracovalo a sprístupnilo unikátnu elektronickú encyklopédiu “Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom”, ktorá je podľa vyjadrení etnológov jedinou takto tematicky zameranou elektronickou encyklopédiou v Európe. Taktiež vypracovalo metodiku “Inventarizácia tradičnej ľudovej kultúry” na zbieranie, uchovávanie a zverejňovanie informácií o tradičnej ľudovej kultúre pre obce a súkromné archívy. Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry zaviedlo napríklad aj systém tvorby “Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska” vrátane jeho priebežného dopĺňania a pracuje na ďalších projektoch. Zriaďovateľom SĽUK-u je MK SR. Viac o činnosti centra možno nájsť na jeho webstránke – http://www.ludovakultura.sk/.

 

“Ministerstvo kultúry tradičnú ľudovú kultúru podporuje už roky aj priamo, prostredníctvom špeciálneho dotačného programu Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť,” zdôraznil hovorca MK SR. Dodal, že tento rok je na projekty vyčlenených 1,7 milióna eur, čo je oproti roku 2012 navýšenie o viac ako 10 percent.

 

 

Tradičnú ľudovú kultúru podporuje aj Národné osvetové centrum (NOC), ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR. “NOC v rámci záujmovej umeleckej činnosti podporuje scénický folklorizmus, okrem iného najstarší slovenský folklórny festival Východná, Dni tradičnej kultúry – medzinárodný projekt vzdelávacích aktivít – tvorivých dielní, súťaží a seminárov pre deti a mládež a ďalšie aktivity,” dodal pre SITA Jozef Bednár.

Poslanec OĽaNO a folklorista Igor Hraško tvrdí, že chýba priama podpora tradičnej ľudovej kultúry. V súvislosti s predkladanou novelou zákona o umeleckých fondoch v parlamente upozornil, že podpora tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku zo strany štátu je prakticky nulová a tento stav pretrváva už 22 rokov. Myslí si, že to mohlo vyriešiť iné systémové financovanie umeleckých fondov. Hraško chce iniciovať vznik nového fondu na podporu tradičnej ľudovej kultúry.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…