Uchádzačom o pozíciu šéfa ÚĽUV ostáva na poslanie prihlášky šesť dní

Záujemcovia o pozíciu riaditeľa Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) môžu svoje prihlášky poslať najneskôr do piatka 16. apríla. Informuje o tom Ministerstvo kultúry SR (MK SR) na svojej webovej stránke. Výberové konanie vypísal rezort ešte v polovici marca. Úspešný uchádzač spolu s ministerstvom vytvorí dlhodobo udržateľný plán rozvoja ÚĽUV, a to sformulovaním plánu organizácie na deväť rokov. Malo by ísť pritom o výsledok širokej odbornej diskusie. Rezort doplnil, že dôležitý bude aj maximálne flexibilný a jasne komunikovaný prístup ku tvorbe riešení, ktoré vyplývajú z obmedzení prevádzky ÚĽUV pre pandémiu ochorenia COVID-19.

Nové vedenie má podľa MK SR za úlohu vytvárať rozmanitú a inovatívnu ponuku pre verejnosť s tým, že uchová tradičné remeselné techniky a oživí a podporí tie zanikajúce. Dôraz by malo pritom klásť na sprostredkovanie tradičnej ľudovoumeleckej výroby deťom a mládeži, seniorom či znevýhodneným skupinám obyvateľstva. „Budúcnosťou ÚĽUV je vyhľadávanie spoluprác s organizáciami a tvorcami v oblasti svojho pôsobenia za účelom výmeny skúseností, zapájanie sa do relevantných medzinárodných fór a sprostredkúvanie slovenských výrobkov do zahraničia s cieľom posilniť ľudovoumeleckú výrobu a dizajn v medzinárodnom kontexte,“ zhrnulo ministerstvo.

Od úspešného uchádzača ministerstvo očakáva tiež vypracovanie stratégie efektívneho využívania pridelených verejných finančných zdrojov a získavanie ďalších finančných príjmov mimo štátneho rozpočtu. Aktívny by mal byť aj pri príprave Akčného plánu udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2022 – 2025 a aj pri implementácii Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Ústredie bolo založené v roku 1945 s poslaním uchovávať a rozvíjať ľudovú umeleckú výrobu s možnosťou prezentácie aj v zahraničí a plniť funkciu celoštátneho dokumentačného a informačného centra ľudovej umeleckej výroby. Tvorí ho päť úsekov a múzeum. ÚĽUV zároveň prevádzkuje päť predajní. V súčasnosti je riadením ÚĽUV dočasne poverená Eva Ševčíková.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Odpovede