Slovenské národné múzeum

Začiatky Slovenského národného múzea (SNM) sú spojené s úsilím slovenského národa o národnú emancipáciu a sebaurčenie. SNM nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine, ktoré rozvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť. Tieto úsilia vyvrcholili r.1908 otvorením prvej stálej expozície v Martine v budove postavenej z národnej zbierky. Múzeum si od začiatku budovalo zbierky archeologické, etnografické, historické, numizmatické, umeleckohistorické, výtvarné a prírodovedné. V roku 1924 založila Spoločnosť Slovenského vlastivedného múzea Slovenské vlastivedné múzeum, ku ktorému v tom istom roku pribudlo Zemedelské múzeum ako pobočka Československého zemědělského múzea v Prahe. V roku 1940 sa tieto dve múzeá zlúčili do Slovenského múzea so sídlom v Bratislave. V roku 1961 sa Slovenské národné múzeum v Martine spojilo so Slovenským múzeom v Bratislave pod spoločným názvom Slovenské národné múzeum so sídlom v Bratislave. Dnes je Slovenské národné múzeum vrcholnou štátnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou ustanovizňou v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike. Jeho poslaním je na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, ochraňovať, vedecky zhodnocovať, odborne spracovávať, sprístupňovať a vo verejnom záujme využívať zbierkové predmety ako doklady vývoja prírody a spoločnosti Slovenska , slovenského národa a etnických spoločenstiev. V rámci svojho poslania plní úlohy súvisiace s tvorbou zbierok ako súčasti národného kultúrneho dedičstva, ich evidenciou a ochranou. V oblasti kultúrno-vzdelávacej funkcie prezentuje zbierkové fondy prostredníctvom stálych expozícií a výstav doma i v zahraničí a realizuje aj ďalšie formy múzejnej komunikácie. Rieši vedecko-výskumné úlohy a výsledky tejto práce sprístupňuje prostredníctvom vydavateľskej a publikačnej činnosti. SNM je zároveň koordinačným, metodickým, odborno-poradenským, štatistickým, vzdelávacím a informačným centrom pre celú oblasť múzejníctva v Slovenskej republike. Všetky tieto a ďalšie úlohy uskutočňuje SNM prostredníctvom riaditeľstva a 16 špecializovaných múzeí, ktoré sú dokumentačnými, vedeckovýskumnými a metodickými pracoviskami pre oblasti múzejnej dokumentácie v rámci svojej špecializácie.

zbierky
SNM spravuje najrozsiahlejší zbierkový fond v SR – v súčasnosti je to 3 379 536 ks zbierkových predmetov – cca 40% všetkých múzejných zbierok v SR.

vedecko-výskumná činnosť
“Slovenské národné múzeum je vrcholnou štátnou zbierkotvornou, vedeckovýskumnou a kultúrno-vzdelávacou ustanovizňou v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike.” Zo Zriaďovacej listiny SNM

bezplatné služby
Poradenstvo a metodická pomoc vo všetkých oblastiach odborného zamerania múzea.

platené služby
Znalecké posudky vo všetkých oblastiach odborného zamerania múzea. Poskytovanie priestorov pre prezentačné, kultúrne a spoločenské podujatia.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Začiatky Slovenského národného múzea

Začiatky Slovenského národného múzea (SNM) sú spojené s úsilím slovenského národa o národnú emancipáciu a sebaurčenie. SNM nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine, ktoré rozvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť. Tieto úsilia vyvrcholili r.1908 otvorením prvej stálej expozície v Martine v budove postavenej z národnej zbierky. Múzeum si od začiatku budovalo zbierky archeologické, etnografické, historické, numizmatické, umeleckohistorické, výtvarné a prírodovedné.

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je najväčšou múzejnou inštitúciou v Slovenskej republike. Pôsobí viac ako sto rokov. Má vo svojom zbierkovom fonde viac ako 3,5 mil. zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Spravuje aj niekoľko desiatok objektov, mnohé sú zapísané v Registri kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Múzeum taktiež spravuje dve múzea ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Spišský hrad je súčasťou pamiatkovej rezervácie na Spiši, zapísanej do Registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Cieľom nového šéfa SNM je upevnenie postavenia múzea

Upevniť postavenie Slovenského národného múzea (SNM) ako centrálnej múzejnej inštitúcie Slovenska aj významnej vedeckej, kultúrnej a verejnej inštitúcie je hlavným cieľom Koncepcie rozvoja Slovenského národného múzea (SNM) na obdobie rokov 2010 – 2016. Na Riaditeľskej rade SNM ju 18 riaditeľom múzeí patriacich pod SNM predstavil nový generálny riaditeľ SNM Rastislav Púdelka. Riaditeľská rada SNM sa zišla po prvý raz od zvolenia nového generálneho riaditeľa 29. marca. Agentúru SITA o tom informovala Markéta Plichtová z oddelenia prezentácie a marketingu SNM. Vedenie národného múzea chce do roku 2016 okrem iného obnoviť sídlo SNM v Bratislave, budovy múzea v Martine, hrady, ktoré má v správe a svoje reštaurátorské dielne.