Začiatky Slovenského národného múzea

Začiatky Slovenského národného múzea (SNM) sú spojené s úsilím slovenského národa o národnú emancipáciu a sebaurčenie. SNM nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine, ktoré rozvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť. Tieto úsilia vyvrcholili r.1908 otvorením prvej stálej expozície v Martine v budove postavenej z národnej zbierky. Múzeum si od začiatku budovalo zbierky archeologické, etnografické, historické, numizmatické, umeleckohistorické, výtvarné a prírodovedné.V roku 1924 založila Spoločnosť Slovenského vlastivedného múzea Slovenské vlastivedné múzeum, ku ktorému v tom istom roku pribudlo Zemedelské múzeum ako pobočka Československého zemědělského múzea v Prahe. V roku 1940 sa tieto dve múzeá zlúčili do Slovenského múzea so sídlom v Bratislave. V roku 1961 sa Slovenské národné múzeum v Martine spojilo so Slovenským múzeom v Bratislave pod spoločným názvom Slovenské národné múzeum so sídlom v Bratislave. Dnes je Slovenské národné múzeum vrcholnou štátnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou ustanovizňou v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike. Jeho poslaním je na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, ochraňovať, vedecky zhodnocovať, odborne spracovávať, sprístupňovať a vo verejnom záujme využívať zbierkové predmety ako doklady vývoja prírody a spoločnosti Slovenska , slovenského národa a etnických spoločenstiev. V rámci svojho poslania plní úlohy súvisiace s tvorbou zbierok ako súčasti národného kultúrneho dedičstva, ich evidenciou a ochranou. V oblasti kultúrno-vzdelávacej funkcie prezentuje zbierkové fondy prostredníctvom stálych expozícií a výstav doma i v zahraničí a realizuje aj ďalšie formy múzejnej komunikácie. Rieši vedecko-výskumné úlohy a výsledky tejto práce sprístupňuje prostredníctvom vydavateľskej a publikačnej činnosti. SNM je zároveň koordinačným, metodickým, odborno-poradenským, štatistickým, vzdelávacím a informačným centrom pre celú oblasť múzejníctva v Slovenskej republike. Všetky tieto a ďalšie úlohy uskutočňuje SNM prostredníctvom riaditeľstva a 16 špecializovaných múzeí, ktoré sú dokumentačnými, vedeckovýskumnými a metodickými pracoviskami pre oblasti múzejnej dokumentácie v rámci svojej špecializácie.

SNM spravuje najrozsiahlejší zbierkový fond v SR – v súčasnosti je to 3 379 536 ks zbierkových predmetov – cca 40% všetkých múzejných zbierok v SR.

Zdroj: SNM.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovenské národné múzeum

Začiatky Slovenského národného múzea (SNM) sú spojené s úsilím slovenského národa o národnú emancipáciu a sebaurčenie. SNM nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine, ktoré rozvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť.

Budova Slovenského národného múzea

Hlavnú budovu SNM v Bratislave postavili v roku 1928 podla architektonických návrhov M. M. Harminca. Umelecká výzdoba priecelia je dielom F. Úprku, bronzové výplne vstupných dverí zhotovil S. Paukert. Expozície múzea boli slávnostne otvorené 4. mája 1930

Osemdesiat rokov národného múzea v hlavnom meste

Osemdesiate výročie od slávnostného otvorenia v Bratislave oslávi začiatkom mája Slovenské národné múzeum (predtým Zemedelské múzeum). Jubileum svojho vzniku si múzeum, ktoré má v súčasnosti najvyšší počet zbierok na Slovensku, pripomenie presne 4. mája. Ako ďalej agentúru SITA informovala Jana Huttanová z oddelenia prezentácie a marketingu Slovenského národného múzea (SNM), pred 80 rokmi – 4. mája 1930 sa v novopostavenej sídelnej budove Zemedelského múzea na Vajanského nábreží na jej slávnostnom otvorení zišli vtedajší najvyšší predstavitelia politického a verejného života Československa, zástupcovia diplomatického zboru, kultúrnych inštitúcií, hospodárskych korporácií, vysokých a špecializovaných škôl s poľnohospodárskym zameraním. Prvých návštevníkov múzea čakali expozície troch novozriadených múzeí – Zemedelského múzea (1924), Lesníckeho múzea (1927) a Slovenského vlastivedného múzea (1923).