Slovenská národná galéria – BRATISLAVA 6-2003

AKTUÁLNE PREBIEHAJÚCE VÝSTAVY:
Hlavou dolu
Karol Škréta, Melchior Küsell: obrázky jezuitských mučeníkov

Vodné kasárne, 2. posch., sála 7
Otvorenie výstavy: 15. máj 2003
Trvanie výstavy: 16. máj – 7. september 2003

Kurátor výstavy Martin Šugár

16 voľných grafických listov zobrazuje umučenie jezuitských misionárov. Ich mená, miesto a dátum smrti uvádza latinský nápis v spodnej časti listu. Výjavy pôvodne ilustrovali knihu Societas Iesu usque sanguinis et vitae profusionem in Europa, Asia, America… (Praha 1678) českého jezuitu Mateja Tannera, v ktorej zaznamenal ich osudy.
Zavesenie tela na šibenicu hlavou dolu nad jamu patrilo k najčastejšiemu spôsobu mučenia misionárov v Japonsku. Grafické znázornenie Melchiora Küsella podľa návrhov Karola Škrétu patrí k najsugestívnejším kompozíciám v celej sérii.

Majstrovské diela umenia 20. storočia zo zbierok SNG

miesto konania výstavy: SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad, 2. poschodie
usporiadateľ: Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum – Historické
múzeum
kurátorky: Alexandra Homoľová, Zora Rusinová
trvanie výstavy: 23. apríl 2003- september 2003

Koncepcia pripravovaného reprezentatívneho výberu diel vychádza zo zámeru predstaviť najvýznamnejšie obsahové, formálne a významové okruhy, tendencie a štýlové metamorfózy v časovom slede jednotlivých desaťročí: od prežívania estetiky akademizmu, luminizmu, secesiou poznačeného symbolizmu, cez vznik a konštituovanie monumentalizačného úsilia národnej moderny, jej rozvoj a obohatenie o avantgardné impulzy v tridsiatych rokoch, prínos výtvarnej generácie obdobia vojny vyznievajúci ešte v päťdesiatych rokoch, progresívne neoavantgardné úsilia šesťdesiatych rokov, viac-menej alternatívne podoby výtvarného umenia obdobia totality, k nej antietickej tzv. novej maľby a sochy osemdesiatych rokov ako i multimediálne snahy záveru minulého storočia.
Expozícia, ktorá v chronologickom slede mapuje jednotlivé okruhy a tendencie rozhodujúce pre vývoj slovenského výtvarného umenia s dôrazom na autorské kolekcie jeho najvýznamnejších predstaviteľov, by mala divákovi poskytnúť nielen predstavu o korpuse galerijných zbierok, ale i vyrozprávať mu prostredníctvom výtvarných diel čo možno najplastickejší príbeh slovenského výtvarného umenia 20. storočia.

Východoslovenská galéria 1952- 2002 (päťdesiat rokov výstavnej a zberateľskej činnosti)
Esterházyho palác
Vernisáž: 19. jún 2003, 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 20. jún – september 2003
Kurátori výstavy Peter Markovič, Alexandra Homoľová

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu. Za uplynulé polstoročie vlastných akvizičných a prezentačných aktivít pripravila stovky výstav regionálneho a slovenského výtvarného umenia
Základný zberateľský profil VSG v Košiciach predstavuje predovšetkým významná zbierka slovenského výtvarného umenia 19. storočia, výtvarného umenia obdobia košickej moderny dvadsiatych rokov 20. storočia a súčasného slovenského a východoslovenského výtvarného umenia. VSG ako pokračovateľka bohatej výtvarnej východoslovenskej výtvarnej tradície prezentuje prostredníctvom jubilejnej retrospektívnej výstavy prierez zberateľskými aktivitami, v ktorých predstaví svoje zbierky maľby, plastiky a grafiky od staršieho umenia po diela z tvorby najmladšej generácie slovenských výtvarných umelcov.

Plagáty z Viedne
Esterházyho palác, 3. posch.
Vernisáž: 26. jún 2003, 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 27. jún – september 2003
Kurátor výstavy Markus Feigl
Spolupráca za SNG Dagmar Poláčková

Viedenská mestská a zemská knižnica spravuje okrem iného i rozsiahlu zbierku plagátov. Výstava predstaví po prvýkrát na Slovensku výber plagátov z tejto zbierky, ktorý je založený na historicko-umeleckom mapovaní hlavných vývinových tendencií plagátu v časovom intervale presahujúcom sto rokov. Povedané slovami Markusa Feigla, kurátora viedenskej zbierky, “výstava otvára ďalšie okno do poznania minulosti. Podáva svedectvo nielen o bohatom kultúrnom živote mesta od konca 19. storočia do súčasnosti, ale prezentované plagáty svojou vysokou umeleckou kvalitou manifestujú i skutočnosť, že si Viedeň ešte vždy právom zasluhuje svoju povesť metropoly plagátu.”

Majstrovské dielo zo zbierok SNG
Pavol Gross st.: Posledná večera, reliéf, 60. roky 17. storočia
Vodné kasárne 1. poschodie, rizalit
Od 24. júna 2003 – do februára 2004
Reštauroval akad. soch. Štefan Poljak (2001-2002)
Kurátorka Katarína Chmelinová

Na šírku komponovaný reliéf Poslednej večere v bohatom boltcovom ráme pochádza z kostola sv. Jána Evanjelistu vo Veľkej. Vznikol pravdepodobne v 60. rokoch 17. storočia za pôsobenia farára Michala Noscovia ako súčasť nového zariadenia chrámu patriaceho vtedy evanjelikom. Výjav Poslednej večere je zachytený okolo pozdĺžneho stola v tradičnom ikonografickom type rozšírenom už od 10. storočia. Autorom reliéfu, inšpirovaného zrejme staršou grafickou predlohou, je Pavol Gross st., zakladateľ ranobarokovej sochárskej dielne v Spišskej Sobote. Táto pôvodne polychrómovaná drevorezba s nezvyčajným využitím autorských perforácií materiálu bola v minulosti viackrát opravovaná. Výstava dokumentuje priebeh a výsledky posledného reštaurovania a ponúka aj zaradenie diela v rámci širšieho kontextu rezbárskej tvorby 17. storočia.

Eames Charles & Ray Design 1940-1970
SNG, Dvorana MK SR, Nám. SNP 33
Trvanie výstavy: 6. marec 2003 – 22. jún 2003
Koncepcia výstavy Tiziano Barachino
Spolupráca za SNG Alexandra Kusá a Agnes Schrammová

V priebehu 40 rokov spolupráce vytvorili Charles a Ray Eames popri nábytku výnimočné filmy, stavby a multimediálne projekty. Východiskom väčšiny ich prác bolo očarenie materiálom. Experimenty s ohýbanou preglejkou predstavovali iba začiatok hľadania noých postupov, ktorými prispôsobovali nepoddajné materiály organickým tvarom ľudského tela.
Výstava EAMES predstavuje nábytok Charlesa a Ray Eames z obdobia 40. – 70. rokov – od prvých pokusov s preglejkou, sklenným vláknom alebo drôtom – až po známe návrhy Aluminium Chair alebo Lounge Chair. Stoličky a stoly, ktoré vyrába spoločnosť Vitra s úspechom aj v súčasnosti, ako i pôvodné oroginály zo zbierky Vitra Design museu.
Vďaka podpore Aukčnej spoločnosti SOGA sa počas trvania výstavy uskutočnia SOGA-workshopy pre verejnosť (20.3., 3.4., 24.4., vždy o 16.30 hod.) so zameraním na dizajn.
Výstavu dopĺňa projekcia krátkych filmov Charlesa a Ray Eames.

Majstrovské dielo zo zbierok SNG
Neznámy stredoeurópsky rezbár: Madona. 1. polovica 15. storočia
Vodné kasárne 1. poschodie, rizalit
Od 22. októbra 2002
Reštauroval Štefan Poljak (1994-1997)
Kurátori Štefan Poljak a Dušan Buran

Madonu získala Slovenská národná galéria v roku 1994 zo súkromnej zbierky. Ako priemernému dielu nebola jej zo začiatku venovaná hlbšia pozornosť, avšak po odstránení niekoľkých vrstiev rustikálnych premalieb odhalilo posledné reštaurovanie jej ozajstné kvality.
Zachovaná polychrómia je síce novodobá (pravdepodobne z 19. storočia) a okrem toho treba počítať aj so skorším prerezávaním častí sochy v baroku (hlavička Ježiša, čiastočná redukcia plášťa). Napriek tomu je však skulptúra gotická a reprezentuje ojedinelý príklad vychádzajúci z motiviky tzv. “krásnej madony” – ikonografického typu v stredoeurópskom sochárstve rozšíreného od začiatku 15. storočia.

Umelci čistého srdca
Naivné a ľudové umenie, art brut zo zbierky Pavla Konečného
Miesto konania výstavy: SNG, Galéria insitného umenia – Schaubmarov mlyn Pezinok – Cajla
Termín: 17. mája – 28. septembra 2003
Kurátori: Anežka Šimková, Katarína Čierna

Medzinárodný výstavný projekt Múzea umenia Olomouc je významným príspevkom k poznávaniu kultúrneho dedičstva Českej republiky a predstavuje súbor umeleckých diel zo súkromnej zbierky olomouckého zberateľa Pavla Konečného. Zbierka patrí medzi najväčšie a najkvalitnejšie kolekcie naivného a ľudového umenia i art brut v Českej republike.
V širšom rozsahu bol tento súbor predstavený v rokoch 2001/2002 na výstave v Múzeu umenia Olomouc.
Teritoriálne je zbierka vymedzená na územie Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska a zahŕňa v časovom horizonte diela z posledných 30 rokov. Výstava predstavuje 24 autorov s 122 maliarskymi a sochárskymi dielami i kresbami, ktoré sa vyznačujú autenticitou, hĺbkou citu a bohatou fantáziou. ( Štefan Barčák, Václav Beránek, Matej Čupec, Eva Droppová, Andrej Hankovský, Josef Heja, Josef Chwala, Vincenc Jahn, Jozef Kňazko, Marie Kodovská, František Košík, Františka Kudelová, Václav Kudera, Ján Labuda, Cecilie Marková, Josef Raimann, Antonín Řehák, Zbyněk Semerák, Natalie Schmidtová, Štefan Siváň, Ondrej Šteberl, Leoš Wertheimer, Věra Zelená, Anna Zemánková).

STÁLE EXPOZÍCIE

Staré európske umenie 16. – 18. storočia
Vodné kasárne, 1. poschodie
Koncepcia expozície Ivan Rusina

Gotické umenie Slovenska – nová reinštalovaná expozícia
Vodné kasárne, 2. poschodie
Koncepcia expozície Dušan Buran

Barokové umenie na Slovensku
Vodné kasárne, 2. poschodie
Koncepcia expozície Katarína Chmelinová

Umenie 19. storočia na Slovensku
Vodné kasárne, 1. poschodie
Koncepcia expozície Danica Zmetáková

Streda 18. júna 2003 o 16.00 hod., SNG Vodné kasárne, 2. poschodie
Kurátorský výklad na výstave HLAVOU DOLU Melchior Kűsell, Karol Škréta, obrázky jezuitských misionárov-mučeníkov

zdroj: SNG

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.

Majstrovské diela umenia 20. storočia zo zbierok SNG

Koncepcia reprezentatívneho výberu diel vychádza zo zámeru predstaviť najvýznamnejšie obsahové, formálne a významové okruhy, tendencie a štýlové metamorfózy v časovom slede jednotlivých desaťročí: od prežívania estetiky akademizmu, luminizmu, secesiou poznačeného symbolizmu, cez vznik a konštituovanie monumentalizačného úsilia národnej moderny, jej rozvoj a obohatenie o avantgardné impulzy v 30. rokoch, prínos výtvarnej generácie obdobia vojny vyznievajúci ešte v 50. rokoch, progresívne neoavantgardné úsilia 60. rokov, viac-menej alternatívne podoby výtvarného umenia obdobia totality, tzv. novej maľby a sochy 80. rokov ako i multimediálne snahy záveru 20. storočia.

Majstrovské diela umenia 20. storočia zo zbierok SNG

Koncepcia reprezentatívneho výberu diel vychádza zo zámeru predstaviť najvýznamnejšie obsahové, formálne a významové okruhy, tendencie a štýlové metamorfózy v časovom slede jednotlivých desaťročí: od prežívania estetiky akademizmu, luminizmu, secesiou poznačeného symbolizmu, cez vznik a konštituovanie monumentalizačného úsilia národnej moderny…

Hlavou dolu

16 voľných grafických listov zobrazuje umučenie jezuitských misionárov. Ich mená, miesto a dátum smrti uvádza latinský nápis v spodnej časti listu. Výjavy pôvodne ilustrovali knihu Societas Iesu usque sanguinis et vitae profusionem in Europa, Asia, America… (Praha 1678) českého jezuitu Mateja Tannera, v ktorej zaznamenal ich osudy.

Plagáty z Viedne

Viedenská mestská a zemská knižnica spravuje okrem iného i rozsiahlu zbierku plagátov. Výstava predstaví po prvýkrát na Slovensku výber plagátov z tejto zbierky, ktorý je založený na historicko-umeleckom mapovaní hlavných vývinových tendencií plagátu v časovom intervale presahujúcom sto rokov.

Václav Cigler a jeho škola

Výstava je usporiadaná v spolupráci s Galériou Pokorná v Prahe, ktorá ju pripravila pre pražskú výstavnú sieň Mánes (jún 2003). Predstavuje dielo významnej osobnosti českého moderného výtvarného umenia doc. Václava Ciglera (1929) v kontexte jeho pedagogickej činnosti na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave