Samuel Mikovíni a jeho odkaz pre dnešok

SBM, Banská Štiavnica, Kammerhof (19.10. 2005 – 30.11. 2005)
Výstava vznikla v spolupráci so Štátnym ústredným banským archívom v Banskej Štiavnici.Dokumentuje život a prácu Samuela Mikovíniho .Ako podklad pre obrázkovú a textovú èas� výstavy boli použité boli originálne archívne dokumenty a mapy. Výstava vznikla v roku 270. výroèia založenia Baníckej školy , ktorú Mikovíni na základe poverenia Karola VI. založil a pôsobil ako jej profesor. Existencii školy v 18.-storoèí a jej podobám v 19.a 20. storoèí je venovaná ïalšia èas� našej výstavy. Výchova mladých odborníkov na èo najlepšej úrovni je tiež jedným z odkazov Samuela Mikovíniho pre dnešok.
Na výstave budú použité aj zbierkové predmety z Slovenského banského múzea a tiež zo Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho ilustrujúce baníctvo, meraèstvo, prácu študentov na škole

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici získala v rámci Grantovej schémy rovnosti príležitostí a podpory sociálnej inklúzie – Phare 2003 grant, ktorý je určený na zlepšenie zamestnateľnosti nezamestnaných absolventov stredných priemyselných škôl umeleckého zamerania v učebných odboroch: reštaurátorstvo, konzervátorstvo, štukatérstvo, kamenárstvo, keramika, mozaika, dekoratívna maľba a iné. Grant je určený na realizáciu projektu s názvom „Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov“, ktorý sa bude realizovať 10 mesiacov od decembra 2005 do septembra 2006.

SBM – Podzemie očami meračov v minulosti

(do 15. septembra)
Slovenské banské múzeum 8.júna otvorilo, v kaplnke v Kammerhofe, výstavu Podzemie očami meračov v minulosti. Výstava vznikla spoluprácou Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Banského múzea v Rožňave, Slovenského banského múzea a Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici. Autori výstavy predstavujú dve skupiny menej známych máp- banské a jaskynné.

Výstavu fyzikálnych pomôcok dnes otvoria v priestoroch STU

BRATISLAVA/KOŠICE 12. februára 2004 (SITA) – Výstavu fyzikálnych pomôcok s názvom Fyzika v škole včera, dnes a zajtra otvoria dnes o 14:00 v priestoroch Slovenského technického múzea (STM) v Košiciach. Výstava je spojená s demonštráciou fyzikálnych pokusov, doplnená premietaním filmov z fyziky, prezentáciou CD, vhodná pre školské kolektívy. Hlavným zámerom realizátorov výstavy je vzbudiť a podporiť záujem školskej mládeže o štúdium vedného odboru fyzika, a to prostredníctvom názorných ukážok vývoja výučby fyziky od začiatku 20. storočia až po dnešok.

Slovensko na mapách v 16. – 20. storočí

Slovenské národné múzeum v Bratislave sprístupnilo 16. marca 2005 na Vajanského nábr. č. 2 unikátnou výstavou s názvom “Slovensko na mapách v 16. – 20. storočí” málo známu kartografickú minulosť Slovenska od začiatkov mapovania jeho územia v 16. storočí až do súčasnosti.

Skvosty Banskej Štiavnice zo zahraničných múzeí

SBM, Berggericht, Banská Štiavnica – výstavné priestory (19.8. – 30.10.)
Medzinárodným výstavným podujatím pod názvom „Skvosty Banskej Štiavnice zo zahraničných múzeí „sme sa pokúsili poukázať na historický význam nášho mesta v minulosti a priblížiť domácej i zahraničnej verejnosti významné zbierkové predmety, ktoré sa dlhé desaťročia nachádzajú v majetku múzeí v Maďarsku, Česku, ale i v slovenských múzeách a doposiaľ neboli na Slovensku súhrne/ komplexne/ vystavené.