Samuel Mikovíni a jeho odkaz pre dnešok

SBM, Banská Štiavnica, Kammerhof (19.10. 2005 – 30.11. 2005)
Výstava vznikla v spolupráci so Štátnym ústredným banským archívom v Banskej Štiavnici.Dokumentuje život a prácu Samuela Mikovíniho .Ako podklad pre obrázkovú a textovú èas� výstavy boli použité boli originálne archívne dokumenty a mapy. Výstava vznikla v roku 270. výroèia založenia Baníckej školy , ktorú Mikovíni na základe poverenia Karola VI. založil a pôsobil ako jej profesor. Existencii školy v 18.-storoèí a jej podobám v 19.a 20. storoèí je venovaná ïalšia èas� našej výstavy. Výchova mladých odborníkov na èo najlepšej úrovni je tiež jedným z odkazov Samuela Mikovíniho pre dnešok.
Na výstave budú použité aj zbierkové predmety z Slovenského banského múzea a tiež zo Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho ilustrujúce baníctvo, meraèstvo, prácu študentov na škole

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.