Rezort kultúry chce po novom riešiť povinné výtlačky

Obrázok k článku

Ministerstvo kultúry predložilo do pripomienkového konania dve normy. Prvou, novelou zákona o divadelnej činnosti, reaguje na prechod kompetencií v oblasti kultúry národnostných menšín z ministerstva kultúry na podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela. Ďalší z dvoch materiálom, ktoré rezort kultúry predložil 15. apríla do medzirezortného pripomienkového konania, je návrh zákona o povinných deponátoch periodických publikácií a neperiodických publikácií.

Novela zákona o divadelnej činnosti má zabezpečiť súlad zákona o divadelnej činnosti s ostatnými právnymi predpismi tak, aby pri konaní podľa zákona “nedochádzalo k nedôvodnému zásahu do práv a právom chránených záujmov umelcov ako subjektov súkromného práva”. Návrh zákona sa predkladá najmä z dôvodu zmeny zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Zmena priniesla prenos kompetencií Ministerstva kultúry SR v oblasti podpory kultúry národnostných menšín na vicepremiéra pre ľudské práva a národnostné menšiny. Konkrétne v divadelnej oblasti sa to týka maďarského umeleckého súboru – Ifjú Szivék, tanečného divadla sídliaceho v Bratislave. Vicepremiér získa novelou právo rozhodovať o príspevku na činnosť divadla. Novela zároveň hovorí o možnosti brániť sa voči odmietnutiu žiadosti o príspevok.

Ministerstvo kultúry SR predkladá zároveň návrh zákona o povinných deponátoch periodických publikácií a neperiodických publikácií. Jeho cieľom je zmena v odovzdávaní povinných výtlačkov knižniciam. “Povinný deponát alebo tzv. povinný výtlačok periodických a neperiodických publikácií ako súčasť kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky je určený iba na archivačné, dokumentačné a výskumné účely a povinnosťou určených právnických osôb, ktorým sa odovzdáva, je jeho evidovanie a trvalé uchovávanie,” pripomína v materiáli predloženého na pripomienkovanie ministerstvo. Zároveň konštatuje, že odovzdávanie povinných výtlačkov podľa platného zákona o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií je na Slovensku “neodôvodnené a v rozpore s praxou v ostatných krajinách”. Povinné výtlačky totiž podľa MK SR nemajú kompenzovať nedostatok finančných prostriedkov knižníc na nákup nových titulov. Návrh zákona preto znižuje počet knižníc, ktorým by sa mali povinné výtlačky posielať.

Štandardom v tejto oblasti podľa predkladateľa zákona je, že tzv. konzervačnú funkciu vo vzťahu k povinným deponátom plní národná knižnica prípadne niektoré vybrané knižnice. Napríklad v Poľsku a vo Francúzsku sú to štyri knižnice, v Belgicku tri, v Írsku, USA, Kanade a Thajsku dve knižnice. V Českej republike aj napriek tomu, že český vydavateľský trh je takmer dvojnásobný, musia vydavatelia podľa MK SR povinne posielať výtlačky piatim knižniciam. Nový zákon hovorí o povinnom výtlačku periodickej a neperiodickej publikácie bez ohľadu na jeho formu – tlačenú či elektronickú.

Podľa návrhu zákona by povinné výtlačky periodických alebo neperiodických publikácii v tlačenej forme mali vydavatelia odovzdávať Slovenskej národnej knižnici (SNK) a Univerzitnej knižnici (UK) v Bratislave a v prípade dátových nosičov aj Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (SAV). Návrh zákona sa venuje aj publikáciám zverejnených len na webstránkach. Vydavateľ by mal umožniť prístup k nim na prevzatie v ich úplnej verzie SNK, UK a tiež Jazykovednému ústavu Ľ. Štúra SAV. Výtlačky periodickej publikácie s krajskou pôsobnosťou by mali okrem nich dostávať aj príslušné regionálne knižnice s krajskou pôsobnosťou a výtlačky s regionálnou pôsobnosťou aj príslušné regionálne knižnice. V prípade neperiodickej tlačenej publikácie by v závislosti od veľkosti nákladu a druhu publikácie mali výtlačky získať aj určené vedecké knižnice, materiál v tomto prípade spomína Štátnu vedeckú knižnicu v Košiciach, Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. V prípade neperiodických publikácií určených nevidiacim by sa výtlačky povinne odovzdávali Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a tiež do Slovenskej národnej knižnice.

Za porušenie pravidiel odovzdávania povinných výtlačkov, prístupu k nim a ich uchovávania by podľa návrhu mohlo ministerstvo pokutovať do výšky 3 319 eur. Návrh ruší povinnosť výrobcov slovenských audiovizuálnych diel odovzdávať určeným právnickým osobám rozmnoženinu z každého vyrobeného slovenského audiovizuálneho diela. Depozit týchto diel vytvára podľa audiovizuálneho zákona Slovenský filmový ústav, ktorému výrobcovia slovenských audiovizuálnych diel musia diela odovzdávať do depozitu do 30 dní odo dňa jeho prvého uvedenia na verejnosti. Ministerstvo navrhuje účinnosť zákona od 1. októbra.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…