Pro Monumenta – prevencia údržbou.

Obrázok k článku

Pamiatkový úrad SR pripravuje realizácie projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou. Pro Monumenta – prevencia údržbou je preddefinovaný projekt, podporený z Finančného mechanizmu EHP pre roky 2009-2014 tak, ako ho popísala Programová dohoda medzi Výborom pre finančný mechanizmus založeným Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom a Úradom vlády Slovenskej republiky ako Národným kontaktným bodom, zastupujúcim Slovenskú republiku, o financovaní Programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“.

 

Projekt je tiež súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR pre roky 2012 – 2016 a jedna z úloh strategického vládneho materiálu “Koncepcie ochrany pamiatkového fondu v SR do roku Pro Monumenta – prevencia údržbou vychádza z predpokladu, že pravidelná údržba nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je mnohonásobne lacnejšia, ako jej komplexná pamiatková obnova raz za niekoľko desaťročí. Veľa porúch a poškodení historických budov

pamiatkového fondu je spôsobených jednoduchým zanedbaním starostlivosti, alebo nevhodnou údržbou. Keďže vlastníci a užívatelia týchto budov zvyčajne nie sú špecialisti v oblasti ochrany pamiatok, vyvstala potreba definovať stratégiu pravidelnej preventívnej údržby.

 

V roku 1973 bola v Holandsku založená organizácia s cieľom napĺňať túto jednoduchú ale  silnú ideu. Monumentenwacht Netherlands založil službu (servis) pravidelných ročných technických inšpekcií a opráv “prvej pomoci” pre skupinu pamiatkovo chránených kostolov. V súčasnosti táto nezisková organizácia zamestnáva cca 250 ľudí vo všetkých regiónoch Holandska a vykonáva každoročné obhliadky asi 24 000 pamiatok. Stala sa iniciátorom zmien vládnej politiky podpory ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok od nákladných a historickú substanciu narušujúcich opráv k podpore pravidelnej, systematickej údržby. Monumentenwacht Netherlands sa stal vzorom pre organizácie s rovnakým cieľom v Belgicku (Monumentenwacht Vlaanderen), Nemecku (Denkmalservice), Dánsku (Raadvads Bygningssyn) a myšlienka sa začína rozvíjať i v iných krajinách Európy (v roku 2013 sa začali realizovať pilotné projekty v Rakúsku a Maďarsku). Hlavným cieľom obdobných projektov je predchádzať poškodzovaniu historických budov efektívnou prevenciou. To nevyhnutne vyžaduje iniciovať zmeny v myslení a prístupe vlastníkov a užívateľov týchto budov ako aj v systéme štátnej podpory obnovy pamiatok:

od viac-menej pasívneho čakania na solventného donora, či štátny príspevok, k účinnej a finančne nenáročnej pravidelnej údržbe; od podpory rozsiahlych a drahých projektov obnovy, k podpore systematickej údržby pamiatkových objektov. Základné ciele projektu: Vytvorenie systému preventívneho monitoringu nehnuteľných

národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v zmysle § 22 zákona č. 49/2001 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zmysle neskorších predpisov. Zainteresovanie vlastníka, užívateľov pamiatky, údržbárov, upratovačov: všetkých, ktorí môžu vytvoriť systém „skorého varovania“.

 

Pro Monumenta – prevencia údržbou je novou zložkou v činnosti Pamiatkového úradu SR. Prostredníctvom nej sa zlepší poznanie o aktuálnom stave nehnuteľných kultúrnych pamiatok, na mieste sa odstránia ich drobné poruchy a zároveň sa zlepší informovanosť vlastníkov či správcov nehuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach ich údržby. Vyššia schopnosť udržať pamiatku v dobrom stave prispeje k zachovaniu

najvýznamnejších súčastí nášho národného kultúrneho dedičstva.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

Comments are closed.