Prešovské mestské opevnenie preskúmajú archeológovia

Obrázok k článku

Päťtisíc eur získalo mesto Prešov na archeologický prieskum mestského opevnenia. Je to úvodný krok k celkovej rekonštrukcii tejto národnej kultúrnej pamiatky. Ako pre agentúru SITA povedala vedúca odboru strategického rozvoja Magdaléna Artimová, zámer na Ministerstvo kultúry SR podávalo mesto v novembri minulého roku, odpoveď prišla v uplynulých dňoch. Mesto na pamiatkový výskum a dokumentáciu žiadalo 6 232 eur, ministerstvo na projekt vyčlenilo 5 000 eur. V rámci projektu ide o zachovanie časti mestských hradieb v priestore súčasnej Záhrady umenia o celkovej dĺžke takmer 190 metrov. “Zároveň zhruba 17-tisíc eur by sme mali preinvestovať na prvých prácach na hradobnom múre,” povedala Artimová. Zámerom mesta je však celková rekonštrukcia zachovaných hradbových múrov, ktoré obkolesovali niekdajšiu vodnú priekopu. „Projekt je zameraný na zachovanie historického dedičstva mestskej pamiatkovej rezervácie a jej sprístupnenie verejnosti. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu atraktivity tejto lokality,“ pripomenula primátorka Andrea Turčanová.

 

Okrem archeologického prieskumu, ktorý je podmienkou pre začatie ďalších prác, plánuje radnica na hradobnom múre aj jeho sanáciu. Pripravený projekt rieši aj jeho očistenie od vegetácie, odstránenie kríkov a náletovej vegetácie i premurovanie zvetranej a narušenej koruny muriva hradieb či doplnenie chýbajúceho materiálu. Ide o plochu takmer 4 740 metrov štvorcových. “Máme spracovaný náročný, vyše 400-tisícový projekt, ale všetky takéto projekty, ktoré majú historický charakter, sa vždy začínajú archeologickým prieskumom,” vysvetlila Artimová.

 

Keďže táto časť projektu je finančne náročná, mesto sa bude uchádzať o získanie ďalších externých finančných zdrojov nielen na komplexné dokončenie sanácie daného územia, ale aj na jeho dotvorenie. Okrem investičných akcií chce pritom mesto zároveň realizovať aj aktivity a podujatia so zameraním na históriu, kultúru a umenie. Jednou z možností je aj pripravovaný projektový zámer v rámci aktuálnej výzvy Interreg SK-PL. “V rámci slovensko-poľskej spolupráce chceme dotiahnuť celkovú realizáciu hradobného múru so zameraním na kultúrne dedičstvo, ale aj mäkšie aktivity typu výtvarný plenér, divadelné predstavenie, alebo spojenie s Mestskou galériou v Caraffovej väznici,” prezradila Artimová.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.