Mesto Levoča do obnovy hradieb investuje takmer 200 000 eur

Obrázok k článku

Mestské hradby v Levoči čaká ďalšia rekonštrukcia. Návštevníci prichádzajúci do Levoče môžu v tomto období zaregistrovať výpadok časti muriva mestského opevnenia v juhovýchodnej časti opevnenia. „Tak, ako každý rok, znovu sa rozpadáva hradobné opevnenie, ale už tento mesiac sme vyčlenili peniaze jeho na opravu,“ informoval primátor Levoče Miroslav Vilkovský. Mesto Levoča dostáva takmer každoročne dotáciu z ministerstva kultúry na obnovu mestského opevnenia. Tohto roku mesto vyčlenilo na opravu mestských hradieb 199 000 eur. Väčšinu prostriedkov poskytlo mestu ministerstvo kultúry. Samospráva sa na nákladoch podieľa desiatimi percentami. S prácami by sa malo začať najneskôr v apríli.

Vlani mesto zrekonštruovalo iné časti hradieb v hodnote približne 250 000 eur. Súčasťou týchto prác bola aj obnova jednej zo zachovaných bášt v juhovýchodnej časti hradieb, pri ceste I/18. „Bašta je veľmi pekná. Uvažujeme tam urobiť nejaké výstavné priestory,“ uviedol primátor. V tejto časti mesto asanovalo aj bývalú kolkáreň, ktorá tu bola posledných asi 70 rokov. Mesto chce takýmto spôsobom očistiť historické mestské opevnenie od neskorších prístavieb.

Levočské mestské opevnenie malo pôvodne 2,5 kilometra. Do súčasnosti sa z neho zachovali takmer dva kilometre. Mohutné mestské múry sú súčasťou Levoče už od 13. storočia. V súčasnosti tvoria jedno z najzachovalejších mestských opevnení na Slovensku. Za hradbami, ktoré tvoria hranicu historického centra Levoče sa v mestskej pamiatkovej rezervácii nachádza viac ako 300 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok zapísaných v ústrednom zozname pamiatkového fondu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Neskorostredoveká architektúra v centre Zvolena

Radoslav Ragač
V stredoveku označovali notára, strážcu mestských privilégií, “okom mesta”. S troškou nadsádzky môžeme podobnú analógiu použiť aj pre radnicu, ktorú považujeme za akési srdce stredovekého mesta. Zvolen patrí do nepočetnej skupiny slovenských miest (Trnava, Krupina, Zvolen, Starý Tekov, Banská Štiavnica), ktoré sa stali plnoprávnym a plnohodnotným mestským organizmom už pred tatárskym vpádom a postupne si začali budovať sídla svojich samosprávnych orgánov – radnice a iné dôležité budovy.