Tren?ianske Teplice: Pokuty za chátrajúce budovy

Primátor Tren?ianskych Teplíc Štefan Škultéty sa rozhodol rieši? problém s chátrajúcimi budovami v tomto kúpe?nom meste pokutami.

Pokutu do výšky dva milióny korún mesto udelí majite?ovi budovy bývalej ortopédie ved?a mestského úradu. Ako pre agentúru SITA uviedol Škultéty, majite? Javier Daucik už jednu sankciu na základe stavebného zákona vo výške 400-tisíc korún dostal, vzh?adom k tomu, že nezaplatil, nedostatky neodstránil a nepredložil ani projekt na opravu budovy, dostane pokutu ?alšiu. Navyše nedávno spred budovy odstránili ochranný plot, pretože majite? nezaplatil príslušnej firme za jeho osadenie, informoval Škultéty. “Mesto preto na svoje náklady budovu opä? ohradilo, tieto náklady budeme následne od neho vymáha?,” povedal Škultéty, pod?a ktorého má samospráva možnos? majite?a pokutova? do výšky pä? miliónov korún.


?alším problémom je pod?a Škultétyho stále neopravený Dvor Štefánia oproti lie?ebnému domu Krym. “Problém pretrváva od roku 1995. Vlastníci, ktorých je viac ako desa?, dostali ultimátum do konca tohto týžd?a nájs? riešenie ako pokra?ova? a dokon?i? stavbu. Inak im hrozí pokuta 200-tisíc korún,” uviedol primátor a dodal, že uvedenej stavbe za?iatkom mája vyprší stavebné povolenie. “Ak neuvidím dohodu všetkých vlastníkov, nepred?žim stavebné povolenie a nedám ani povolenie na používanie niektorých prevádzok.


Majite? domu Adria dostal ultimátum do polovice apríla vyrieši? problém chátrajúcej budovy, inak mu hrozí pokuta 400-tisíc. “Pri ostatných budovách v posledných dvoch mesiacoch došlo k vlastníckym zmenám, takže teraz sa stretávam s novými vlastníkmi a pýtam sa ich na plány,” povedal Škultéty.


Chátrajú aj domy Salvator a Lipa ved?a Kúpe?nej dvorany. Tie patria firme Vladimíra Me?iara mladšieho, ktorý je pod?a primátora zárove? predsedom miestneho Združenia cestovného ruchu. Škultéty uviedol, že sa s vlastníkom ešte stretne. Domy síce chátrajú, nejde však o takú akútnu záležitos?, ako je bývalá ortopédia, ktorá ohrozuje životy ?udí, konštatoval primátor, ktorý zví?azil v decembrových komunálnych vo?bách s podporou SDKÚ-DS a KDH.


Ani jedna zo spomínaných budov nie je kultúrnou pamiatkou. Ako pre agentúru SITA uviedla riadite?ka Krajského pamiatkového úradu Eva Gazdíková, národnými kultúrnymi pamiatkami v Tren?ianskych Tepliciach sú Zelená žaba, vila Tereza, vila Krista, Železni?ná stani?ka, turecký kúpe? Hammam, kaštie?, v ktorom sídlia Slovenské lie?ebne kúpele, Machná? a evanjelický kostol v parku.


 


Pokuta dva milióny pre nezodpovedného majite?a budovy


1. marca 2007 – Mesto Tren?ianske Teplice dnes udelilo majite?ovi schátralej budovy bývalej ortopédie ved?a mestského úradu pokutu dva milióny korún za to, že budovu neobnovuje a ohrozuje tým životy ?udí. Pokutu od miestneho stavebného úradu dostala firma Eastern European Investment, s.r.o., ktorej konate?om je pod?a obchodného registra Javier Dau?ík s trvalým pobytom v španielskom Madride.


Pod?a odôvodnenia Dau?ík nesplnil výzvu a nevykonal opatrenia, ktoré v októbri minulého roka navrhol statik Pavol Hanulík. Budove hrozí spadnutie strechy, pri veternom po?así ohrozuje okoloidúcich ako aj majite?ov pri?ahlých domov. Dau?ík taktiež neodstránil odpad okolo domu a nezabezpe?il ho pred vstupom cudzích osôb. Majite? mohol dosta? pokutu do výšky pä? miliónov korún, stavebný úrad uložil pokutu v dolnej polovici, pretože má “plni? preventívny a ochranný charakter a nemá likvida?ný cie? vo?i vlastníkovi stavby.”


Primátor Tren?ianskych Teplíc Štefan Škultéty (SDKÚ-DS) pod?a svojich slov stratil trpezlivos?, preto pristúpil k vyššej sankcii. Dau?ík už jednu sankciu na základe stavebného zákona vo výške 400-tisíc korún dostal. “Mesto vy?erpalo možnosti dohovoru a donekone?na sa mesto nenechá vodi? za nos,” povedal pre agentúru SITA Škultéty. Majite? sa môže vo?i pokute do 15 dní odvola? na Krajský stavebný úrad v Tren?íne.


Agentúre SITA sa s konate?om firmy Eastern European Investment, s.r.o. Javierom Dau?íkom nepodarilo skontaktova?.


(SITA, rc; mt)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Pokuta za plastové okná

Pokuta do výšky dvoch miliónov korún hrozí nájomníkovi v budove YMCA, ktorá je kultúrnou pamiatkou, za to, že v zadnom trakte vymenil pôvodné okná za plastové, pri?om nebola dodržaná ani ve?kos? okenných otvorov.