MK SR vstupuje do návrhu stavebného zákona

Obrázok k článku

Ministerstvo kultúry SR promptne vstupuje do návrhu stavebného zákona, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Navrhlo uplatniť zásadnú pripomienku k návrhu stavebného zákona (zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov). Ministerstvo navrhlo rozšíriť oprávnenie stavebného úradu zastaviť stavbu aj v prípade, ak ide o ohrozenie kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, archeologických nálezov a nálezísk.

Ministerstvo navrhlo ďalej  zjednotiť sankcie vo vzťahu k odstráneniu stavby, ktorá je kultúrnou pamiatkou, pretože toto konanie bolo osobitnou sankciou postihované len vo vzťahu k právnickým osobám ako správny delikt. Naproti tomu MK SR navrhuje rovnaký postih aj pre fyzické osoby, pretože z hľadiska ochrany pamiatkového fondu je bezpredmetné či tento ničí právnická alebo fyzická osoba.

Ministerstvo kultúry nad rámec zákona doplnilo ustanovenie, na základe ktorého bude mať stavebný úrad povinnosť uložiť stavebníkovi alebo vlastníkovi stavby povinnosť informovať autora diela pred vykonaním prác v prípade, ak uskutočnenie stavby alebo jej zmeny a uskutočnenie nevyhnutných úprav, udržiavacích alebo zabezpečovacích prác a odstránenie stavby a informačných, reklamných a propagačných zariadení, môže mať za následok znehodnotenie alebo zničenie umeleckého diela.  

Sochy bezdôvodne ničia len barbari. Našimi návrhmi sa snažíme zaplátať legislatívnu dieru vo vzťahu k umeleckým dielam, ktoré sú najmä na verejných priestranstvách“, konštatuje minister kultúry Daniel Krajcer.

V prípade, že pôjde o umelecké dielo, ktorého význam potvrdí Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, je autor diela, v prospech ktorého uložil stavebný úrad opatrenie, oprávnený urobiť nevyhnutné opatrenia smerujúce k tomu, aby vykonávanými prácami nevznikli na umeleckom diele škody, ktorým možno zabrániť. V tejto súvislosti MK SR do stavebného zákona doplnilo aj definíciu umeleckého diela, podľa ktorej pôjde najmä o diela výtvarného umenia.

Zdroj: MK SR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články