PHARE

Seriál: Štrukturálne fondy (2 z 3)
Program PHARE (Poland and Hungary Assistance for Restructuring of Economies) je momentálne hlavný zdroj finančnej a technickej pomoci krajinám strednej a východnej Európy. Vznikol rozhodnutím ministrov EÚ v decembri 1989 ako program podpory hospodárskych a politických zmien v Poľsku a Maďarsku. Program PHARE sa začal uplatňovať v januári 1990, keď bolo zrejmé, že ho budú potrebovať aj ostatné krajiny strednej a východnej Európy.Ešte v septembri 1990 pomoc rozšírili na Bulharsko, Juhosláviu (pomoc zastavili v roku 1991), NDR (pomoc sa skončila zjednotením Nemecka) a ČSFR (od roku 1993 sa táto pomoc rozdelila na oba štáty). Krajiny EÚ a krajiny zúčastnené vo PHARE vypracúvajú ročné indikatívne programy, ktoré stanovujú základné ciele a ťažisko pomoci. Zodpovednosť za realizáciu programov obyčajne ostáva na samotných krajinách zúčastnených vo PHARE. Základný princíp spočíva v tom, že pomoc by mala prioritne smerovať do súkromných podnikov.
Podľa rozhodnutia Rady EÚ z novembra 1992 bol program PHARE začlenený do viacročnej stratégie napojenej na Európske dohody a iné projekty pomoci. Pôvodných 4.2 miliárd eur určených na roky 1990-1994 bolo neskôr zvýšených na 6.693 miliárd eur na obdobie od 1995 – 1999. V Agende 2000 navrhla Európska komisia zamerať program PHARE na prípravu kandidátskych krajín na vstup do EÚ. Podľa dokumentu Partnerstvo pre vstup je program PHARE hlavným finančným nástrojom posilnenej predvstupovej stratégie. Hlavným cieľom programu je pomôcť krajinám strednej a východnej Európy pripraviť sa na vstup do EÚ sústredením pomoci na oblasť prijatia acquis communautaire, teda legislatívy EÚ, a naplnenia priorít definovaných pre každú krajinu osobitne v Partnerstve pre vstup a v Národnom programe pre prijatie acquis communautaire.
Podpora z programu PHARE prebieha vo forme grantov v najrozličnejších oblastiach, berúc do úvahy špecifiká v jednotlivých krajinách. Od roku 1994 sa program vo väčšej miere zameriava na podporu rozvoja demokracie a občianskej spoločnosti, na rozvoj infraštruktúry a cezhraničnej spolupráce.

Program cezhraničnej spolupráce (Cross Border Co-operation )
Je to program EÚ, z ktorého sa financujú projekty krajín strednej a východnej Európy v pohraničných regiónoch. Sú zamerané najmä na rozvoj infraštruktúry a na podporu enviromentálnych projektov. Pre SR sú to projekty cezhraničnej spolupráce s Rakúskom, Maďarskom a Českou republikou, pričom ich celková hodnota je 8 miliónov eur. Pre bilaterálny program s Maďarskom, týkajúci sa ekologickej a informačnej siete v oblasti Malohontu, sa ráta s 2 miliónmi eur. Na projekty s Českou republikou sú vyčlenené tiež 2 milióny eur.
S Rakúskom ide o 4 milióny eur v projekte využitia geotermálnej energie na vykurovanie obcí Šaštín-Stráže, Lakšárska Nová Ves a Borský Mikuláš. Program Cezhraničnej spolupráce sa v SR od roku 2000 bude realizovať formou dvojstranných programov s Rakúskom, Českou republikou, Poľskom a Maďarskom.
Medzi investičné projekty, ktoré sa v uplynulých rokoch realizovali v rámci programu Cezhraničnej spolupráce PHARE, patrí napríklad výstavba čističky odpadových vôd v Zohore a v Garajoch alebo kompa cez rieku Moravu v Záhorskej Novej Vsi. Spomedzi neinvestičných projektov je významná najmä štúdia nazvaná Stratégia rozvoja hraničného regiónu Bratislava-Viedeň-Györ, ktorá bude v budúcom období podkladom pre určovanie priorít financovania z programu Cezhraničnej spolupráce.

PHARE po roku 2000
Ročná alokácia v rámci tohto nástroja predstavuje pre kandidujúce krajiny 1,5 miliárd eur ročne. Budovanie inštitúcií sa bude vykonávať v súlade s programovým dokumentom Partnerstvo pre vstup a Národným programom pre prijatie acquis. Alokácia prostriedkov EÚ v rámci týchto nástrojov pre 10 kandidujúcich krajín v období 2000-2006 predstavuje 3 miliardy eur ročne, pričom orientačná alokácia pripadajúca na SR je cca 5 percent (na základe kritérií: počet obyvateľov, rozloha, HDP na obyvateľa). V rokoch 1990-1995 investovala EÚ prostredníctvom PHARE do jedenástich krajín 5 miliárd 417 ECU (v prepočte asi 216 miliárd 680 miliónov Sk). Na obdobie po roku 2000 navrhuje EÚ vyčleniť na program PHARE 5 miliárd eur ročne, ktoré budú rozdelené medzi asociované krajiny uchádzajúce sa o členstvo v Únii podľa kľúča odzrkadľujúceho počet obyvateľstva, ako aj hrubý domáci produkt jednotlivých krajín.
Pri financovaní projektov z prostriedkov PHARE sa navyše bude uplatňovať princíp spolufinancovania.
Únia prostredníctvom programu PHARE vyčlení prostriedky iba na tie projekty, na ktoré poskytne primerané
financie aj vláda danej krajiny.

PHARE a vláda SR
Koordinácia programu PHARE sa začlenila do činnosti Úradu vlády na základe uznesenia vlády SR zo dňa 23. apríla 1996, ktorým bol podpredseda vlády pre integráciu vymenovaný do funkcie národného koordinátora zahraničnej pomoci. Odbor zahraničnej pomoci prevzal zodpovednosť za koordinovanie, sledovanie a kontrolu programu PHARE v SR od začiatku roku 1997. V rámci odboru sa k 1.1.1998 na základe dohody s Európskou komisiou zriadila Centrálna finančná a kontrolná jednotka, ktorá sa zameriava na administratívne a finančné riadenie projektov PHARE. Dňa 4. augusta 1999 prerokovala vláda SR materiál k príprave a realizácii programu PHARE na obdobie od roku 2000 do roku 2006.
Podľa materiálu má program dve priority: budovanie inštitúcií a investície, ktoré budú financované v pomere 30 ku 70 % . Slovensko mešká pri príprave projektov na čerpanie z programových a štrukturálnych fondov Európskej únie a SR ako jediná z kandidátov nepredložila konkrétne programy v oblasti regionálneho rozvoja. Vicepremiér pre integráciu Pavol Hamžík to povedal po rokovaní vlády 9. februára 2000, na ktorom informoval o príprave finančných memoránd PHARE. Celkovo by sme mali v tomto roku dostať 49 mil. eur, z toho 12 miliónov na cezhraničnú spoluprácu, 10 miliónov na regionálny rozvoj a zvyšok na plnenie acquis communautaire.

Seriál: Štrukturálne fondy (2 z 3)
Nabudúce: ISPA

Zdroj: www.pamiatky.sk

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

ISPA

Seriál: Štrukturálne fondy (3 z 3)
Do roku 1999 podporovala EÚ snahy kandidátskych krajín o vstup do Únie prostredníctvom fondu PHARE. Na roky 2000-2006 vyčlenila tri predvstupové nástroje pomoci, ktorými sú PHARE 2000, ISPA a SAPARD. ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession, Nástroj pre predvstupovú štrukturálnu politiku) je nástrojom EÚ na realizáciu štrukturálnej politiky v kandidátskych krajinách.

SAPARD

Seriál: Štrukturálne fondy (1 z 3)
Ministerstvo pôdohospodárstva SR rozhodnutím č. 4338/1999 -100 zriadilo 1. decembra 1999 rozpočtovú organizáciu Slovenská platobná agentúra (SPA), ktorá sa minulý rok 1. júla rozhodnutím ministra zmenila na Agentúru SAPARD (AS), čo bolo podmienené podpísaním Európskej dohody o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi 4. októbra 1993 a vstúpením dohody do platnosti 1. februára 1995.

Zasadnutie Rady ministrov kultúry EÚ v Bruseli

V dňoch 15. – 16. novembra 2004 sa štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR Ágnes Biró v sprievode generálneho riaditeľa sekcie medzinárodných vzťahov MK SR Igora Otčenáša a generálnej riaditeľky sekcie médií a audiovízie MK SR Zuzany Mistríkovej zúčastní na zasadnutí Rady ministrov pre vzdelávanie, mládež a kultúru Európskej únie v Bruseli.