Zasadnutie Rady ministrov kultúry EÚ v Bruseli

V dňoch 15. – 16. novembra 2004 sa štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR Ágnes Biró v sprievode generálneho riaditeľa sekcie medzinárodných vzťahov MK SR Igora Otčenáša a generálnej riaditeľky sekcie médií a audiovízie MK SR Zuzany Mistríkovej zúčastní na zasadnutí Rady ministrov pre vzdelávanie, mládež a kultúru Európskej únie v Bruseli.
Témou rokovania bude ustanovenie komunitárneho programu Kultúra 2007, určeného na roky 2007 – 2013 ako pokračovania v súčasnosti existujúceho programu Kultúra 2000. Jeho cieľom je prispieť k presadzovaniu spoločnej európskej kultúrnej oblasti, podporovať spoluprácu medzi umelcami, kultúrnymi pracovníkmi, súkromnými a verejnými sponzormi podujatí, podporovať aktivity kultúrnych sietí, ako aj kultúrnych inštitúcií členských štátov. Cieľom nového programu bude najmä podpora nadnárodnej mobility všetkých osôb, pracujúcich v kultúrnom sektore, nadnárodnej mobility umeleckých diel a kultúrnych produktov a medzikultúrny dialóg.

Témou diskusie zúčastnených ministrov bude aj otvorenie programu na podporu európskeho audiovizuálneho dedičstva MEDIA 2007, určeného na roky 2007 – 2013. Program MEDIA 2007 bude pokračovaním existujúceho programu MEDIA, ktorý zahŕňa program MEDIA Plus na podporu vývoja, distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel vrátane podpory festivalov a program MEDIA Training na podporu vzdelávania profesionálov európskeho audiovizuálneho priemyslu. Návrh programu MEDIA 2007 obsahuje niekoľko nových prvkov, ako napríklad zapojenie televíznych vysielateľov do programu, pozitívnu diskrimináciu krajín s nízkou produkčnou kapacitou a obmedzeným jazykovým priestorom, či vznik nových tréningových aktivít.

Ministri kultúry budú diskutovať aj o pláne práce v oblasti kultúry na obdobie rokov 2005 – 2006 najmä v otázkach rešpektovania a podporovania rôznorodosti kultúr, o projekte „Európske hlavné mesto kultúry“, o účasti na rokovaniach v rámci UNESCO k Dohovoru o ochrane diverzity kultúrnych obsahov a umeleckých prejavov, ako aj o koordinácii postupu pri zachovávaní a rekonštrukcii audiovizuálnych diel – filmu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.