Zasadnutie Rady ministrov kultúry EÚ v Bruseli

V dňoch 15. – 16. novembra 2004 sa štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR Ágnes Biró v sprievode generálneho riaditeľa sekcie medzinárodných vzťahov MK SR Igora Otčenáša a generálnej riaditeľky sekcie médií a audiovízie MK SR Zuzany Mistríkovej zúčastní na zasadnutí Rady ministrov pre vzdelávanie, mládež a kultúru Európskej únie v Bruseli.
Témou rokovania bude ustanovenie komunitárneho programu Kultúra 2007, určeného na roky 2007 – 2013 ako pokračovania v súčasnosti existujúceho programu Kultúra 2000. Jeho cieľom je prispieť k presadzovaniu spoločnej európskej kultúrnej oblasti, podporovať spoluprácu medzi umelcami, kultúrnymi pracovníkmi, súkromnými a verejnými sponzormi podujatí, podporovať aktivity kultúrnych sietí, ako aj kultúrnych inštitúcií členských štátov. Cieľom nového programu bude najmä podpora nadnárodnej mobility všetkých osôb, pracujúcich v kultúrnom sektore, nadnárodnej mobility umeleckých diel a kultúrnych produktov a medzikultúrny dialóg.

Témou diskusie zúčastnených ministrov bude aj otvorenie programu na podporu európskeho audiovizuálneho dedičstva MEDIA 2007, určeného na roky 2007 – 2013. Program MEDIA 2007 bude pokračovaním existujúceho programu MEDIA, ktorý zahŕňa program MEDIA Plus na podporu vývoja, distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel vrátane podpory festivalov a program MEDIA Training na podporu vzdelávania profesionálov európskeho audiovizuálneho priemyslu. Návrh programu MEDIA 2007 obsahuje niekoľko nových prvkov, ako napríklad zapojenie televíznych vysielateľov do programu, pozitívnu diskrimináciu krajín s nízkou produkčnou kapacitou a obmedzeným jazykovým priestorom, či vznik nových tréningových aktivít.

Ministri kultúry budú diskutovať aj o pláne práce v oblasti kultúry na obdobie rokov 2005 – 2006 najmä v otázkach rešpektovania a podporovania rôznorodosti kultúr, o projekte „Európske hlavné mesto kultúry“, o účasti na rokovaniach v rámci UNESCO k Dohovoru o ochrane diverzity kultúrnych obsahov a umeleckých prejavov, ako aj o koordinácii postupu pri zachovávaní a rekonštrukcii audiovizuálnych diel – filmu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Informácie zo stretnutia ministra kultúry so zástupcami MVO – IV. 2003

Archívny článok na spestrenie. Prečítajte si čo sa dialo v minulosti z tlačových správ Ministerstva Kultúry Slovenskej Republiky.
Dňa 28. 3. 2003 usporiadalo ministerstvo kultúry s predstaviteľmi mimovládnych organizácií (MVO) diskusiu o možnostiach podieľania sa na systéme podpory štátnej i neštátnej kultúry. Podľa ministra Rudolfa Chmela skúsenosti tretieho sektora v získavaní grantov zo zahraničných fondov môžu byť pre ministerstvo veľmi prínosné, preto jeho zástupcov vyzval na podnety návrhov fungovania spolupráce štátu a neziskového sektoru.