ISPA

Seriál: Štrukturálne fondy (3 z 3)
Do roku 1999 podporovala EÚ snahy kandidátskych krajín o vstup do Únie prostredníctvom fondu PHARE. Na roky 2000-2006 vyčlenila tri predvstupové nástroje pomoci, ktorými sú PHARE 2000, ISPA a SAPARD. ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession, Nástroj pre predvstupovú štrukturálnu politiku) je nástrojom EÚ na realizáciu štrukturálnej politiky v kandidátskych krajinách.
ISPA podporuje veľké infraštrukturálne projekty pre oblasti dopravy a životného prostredia. Je zameraný na mobilizáciu ostatných zdrojov financovania, počnúc verejnými a súkromnými zdrojmi aľ po medzinárodné finančné inštitúcie. ISPA podporuje projekty nad 5 miliónov eur, pričom podpora môže byť do výšky 75 % verejných zdrojov, avšak EK rozhodla prispievať len do výšky 50 % z dôvodu uspokojenia viacerých žiadateľov o grant ISPA (pre r.2000 bola schválená výška grantov 50 %). Rozdelenie zdrojov ISPA je rovnomerné medzi sektory dopravy a životného prostredia.

Podporu v rámci programu ISPA môžu žiadať obce, združenia obcí, obchodné spoločnosti v ktorých majú obce nadpolovičnú majetkovú účasť, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, štátne podniky, obchodné spoločnosti, v ktorých má štát nadpolovičnú majetkovú účasť, obchodné spoločnosti s aktivitami vo verejnom záujme. Pomoc Spoločenstva v rámci ISPA môže dostať formu nevratnej priamej pomoci, vratnej pomoci, alebo akejkoľvek inej formy pomoci. Komisia môže tiež uvážiť, aby sa pôžičky medzinárodných finančných inštitúcií rovnali národným verejným finančným zdrojom. Kombinovaná pomoc v rámci ISPA a iná pomoc Spoločenstva pre jeden projekt by však nemala presiahnuť 90% celkových výdavkov.

ISPA je riadená Európskou komisiou. Strategickým dokumentom pre schvaľovanie projektov ISPA je Národná stratégia ISPA. Každá prijímajúca krajina si preto potrebuje definovať národnú stratégiu ISPA pre dopravu a národnú stratégiu ISPA pre životné prostredie.
Pre oblasť životného prostredia sú projekty definované Národným programom pre prijatie acquis a národnými prioritami, ktoré sú v súlade s prioritami EÚ. ISPA sa zameria na smernice životného prostredia vyžadujúce “najintenzívnejšie investície”, t.j. smernice, ktorých realizácia je finančne veľmi náročná. Prioritami v oblasti životného prostredia sú pitná voda, odpadové vody, nakladanie s tuhými odpadmi a znečisťovanie ovzdušia.
V oblasti dopravy ISPA podporuje projekty zamerané na rozšírenie Transeurópskych dopravných sietí (TEN-T) na kandidátske krajiny. Dôležité pre identifikáciu projektov bude Hodnotenie potrieb dopravnej infraštruktúry – TINA (Transport Infrastructure Needs Assessment). Základnou prioritou je výstavba a modernizácia dopravnej infraštruktúry v trasách medzinárodných koridorov. Územím Slovenska prechádza koridor č. IV (Berlín/Norimberg – Praha – Budapešť – Konstanca – Istanbul), koridor č. V vetva A (Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod), č. VI (Gdansk – Varšava – Katovice – Žilina) a koridor č. VII (Dunaj).

Štrukturálne fondy: Komisia prijala program INTERREG pre Rakúsko a Slovensko v objeme 26 miliónov.
Európska komisia prijala cezhraničný program spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskou republikou, ktorý bude financovaný iniciatívou Komisie INTERREG III. Program zahŕňa rakúske regióny Niederősterreich, Nordburgenland a Viedeň a slovenské regióny Bratislava a Trnava. Program bude posilňovať cezhraničný ekonomický rozvoj, taktiež podporovať krajinné plánovanie a ochranu životného prostredia v regióne. Celkový objem financií, dostupný do roku 2006 je 52,5 milióna, v ktorom EÚ financuje 26,25 milióna a 22,04 milióna pochádza z národných a regionálnych rozpočtov a sumou 4,22 milióna prispeje súkromný sektor.

Seriál: Štrukturálne fondy (3 z 3)

Zdroj: www.pamiatky.sk

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

PHARE

Seriál: Štrukturálne fondy (2 z 3)
Program PHARE (Poland and Hungary Assistance for Restructuring of Economies) je momentálne hlavný zdroj finančnej a technickej pomoci krajinám strednej a východnej Európy. Vznikol rozhodnutím ministrov EÚ v decembri 1989 ako program podpory hospodárskych a politických zmien v Poľsku a Maďarsku. Program PHARE sa začal uplatňovať v januári 1990, keď bolo zrejmé, že ho budú potrebovať aj ostatné krajiny strednej a východnej Európy.

Slovensko úspešne čerpá prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu

Slovenská republika, zastúpená Úradom vlády SR ako Národným kontaktným bodom pre čerpanie zdrojov z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, dokázala prostredníctvom uzatvorenia viac ako 100 zmlúv nakontrahovať viac ako 99 % z celkovej sumy Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, vyčlenených ako čistej alokácie pre roky 2004-2009. Projekty sa realizujú v deviatich prioritných oblastiach, ktoré siahajú od podpory zachovania kultúrneho dedičstva, cez rozvoj ľudských zdrojov, až po ochranu životného prostredia.

SAPARD

Seriál: Štrukturálne fondy (1 z 3)
Ministerstvo pôdohospodárstva SR rozhodnutím č. 4338/1999 -100 zriadilo 1. decembra 1999 rozpočtovú organizáciu Slovenská platobná agentúra (SPA), ktorá sa minulý rok 1. júla rozhodnutím ministra zmenila na Agentúru SAPARD (AS), čo bolo podmienené podpísaním Európskej dohody o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi 4. októbra 1993 a vstúpením dohody do platnosti 1. februára 1995.

Granty Ford desiaty krát na Slovensku

Po veľmi úspešnom minulom ročníku Grantového programu na Slovensku, kedy organizátori zaznamenali rekordný počet zaslaných prihlášok, Ford Motor Company dnes vyhlasuje desiaty ročník grantového programu Conservation & Environmental Grants na Slovensku.