Pamiatkový úrad SR v roku 2009

Na verejnom odpočte 8. apríla 2010 prezentovala činnosť Pamiatkového úradu Slovenskej republiky za minulý rok jeho generálna riaditeľka Katarína Kosová.

Prioritou vlaňajšej činnosti Pamiatkového úradu (PÚ) SR bola príprava novely pamiatkového zákona v spolupráci s Ministerstvom kultúry (MK) SR, ktorá nadobudla účinnosť 1. júna 2009, a následne zabezpečovanie výkonu štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa prijatých zmien.

Medzi dlhodobé úlohy PÚ, v ktorých pokračoval, patrí revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, príprava súpisu národných kultúrnych pamiatok (NKP) a revízia pamiatkových území. Vlani úrad pripravil 132 návrhov na vyhlásenie NKP, z nich 121 bolo schválených, 20 návrhov na zrušenie NKP (18 schválených), 23 návrhov na zmenu vyhlásenia NKP (20 prijatých), štyri návrhy na zmenu vyhlásenia pamiatkovej zóny a 12 návrhov na vyhlásenie ochranného pásma. Ku koncu roka 2009 PÚ evidoval 14.577 hnuteľných a 9647 nehnuteľných NKP, 18 pamiatkových rezervácií, z toho desať rezervácií ľudovej architektúry a 85 pamiatkových zón. Hnuteľné NKP obsahujú 31.864 pamiatkových predmetov a nehnuteľné NKP 14.346 pamiatkových objektov.

Pracovníci PÚ vlani vydali 3780 rozhodnutí, 6311 záväzných stanovísk, 1926 odborných vyjadrení, 6655 podkladov i 5134 podnetov a žiadostí. Úrad spolupracoval s obcami, mestami a vlastníkmi NKP pri príprave projektov v rámci štátneho programu Obnovme si svoj dom a jeho pracovníci posúdili 744 projektov. V minulom roku bolo súčasťou činnosti PÚ aj množstvo seminárov, konferencií, výskumných a kontrolných úloh, metodická pomoc, sprístupňovanie archívnych dokumentov, organizovanie výstav či vydávanie rôznych publikácií a tiež spolupráca s domácimi a zahraničnými inštitúciami.

PÚ je rozpočtovou organizáciou MK SR, bola zriadená na výkon špecializovanej štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Jeho počiatky siahajú k 1. januáru 1951, kedy bol zriadený Pamiatkový ústav. Odvtedy prešiel mnohými zmenami aj v názve, Pamiatkovým úradom je od 1. apríla 2002. Má osem krajských pracovísk a 316 zamestnancov. Jeho vlaňajší rozpočet predstavoval výdavky 7.342.856 eur a príjmy 778.397 eur.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ocenili zakladateľov pamiatkových úradov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel udelili v sobotu 24. apríla 2010 v Červenom Kláštore v Kežmarskom okrese cenu Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2010. Laureátmi tohto najvyššieho ocenenia za pamiatkovú ochranu sa stali: Stanislav Dúbravec, Alojz Jursa a František Markuš in memoriam. Ocenení stáli pred 50 rokmi pri zrode dnešných krajských pamiatkových úradov v Banskej Bystrici, Bratislave a v Prešove. Ceny odovzdala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová. Agentúru SITA o tom informovala Mária Riháková z Pamiatkového úradu Bratislava, redakcie Pamiatky a múzeá.

Zriadenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Od 1. apríla vstúpi do platnosti zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený 19. decembra 2001. Jednou z najdôležitejších zmien vyplývajúcich z toho zákona vo vzťahu k vlastníkom kultúrnych pamiatok, je zriadenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky ako špecializovaného orgánu štátnej správy. Cieľom tohto kroku je odstránenie súčasného duplicitného rozhodovania vo veciach ochrany a obnovy pamiatok.. Pamiatkový úrad SR bude zriadený transformáciou terajšieho Pamiatkového ústavu a jeho regionálnych stredísk a pracovísk s tým, že zo zákona prejdú naň aj pracovnoprávne vzťahy zamestnancov okresných a krajských úradov, ktorí doteraz vykonávajú činnosti súvisiace so štátnou pamiatkovou starostlivosťou.