Záujemcovia o dotácie môžu posielať žiadosti

Obrázok k článku

Na obnovu pamiatok, na kultúrne aktivity zdravotne postihnutých a na kultúrne poukazy pre žiakov venuje aj na budúci rok ministerstvo kultúry dotácie. Ako upozorňuje Ministerstvo kultúry (MK) SR na svojej webstránke http://www.culture.gov.sk “program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, program Umenie, program Pro Slovakia a program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť prechádzajú od roku 2016 na Fond na podporu umenia. Program Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice od roku 2016 nie je súčasťou dotačného systému MK SR”. Ministerstvo kultúry ďalej vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2016 odkazuje na formulár na elektronickú registráciu žiadosti o dotácie, ktorý je prístupný od 21. septembra. Termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z programu Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine je 10. november 2015, v prípade programu Kultúra znevýhodnených skupín taktiež 10. november 2015 a na Kultúrne poukazy 30. jún 2016, informuje ďalej MK SR.

 

Cieľom programu “Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine” je ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva. Program Obnovme si svoj dom sa člení na päť podprogramov venovaných obnove: kultúrnych pamiatok a zvlášť kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva, aktivitám kultúrnej politiky a edičnej činnosti venovanej ochrane pamiatkového fondu, obnove a konzervácii torzálnej architektúry a historických parkov a obnove Národného cintorína v Martine.

 

Dotácie v rámci programu “Kultúra znevýhodnených skupín” majú ísť na kultúrne aktivity zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. “Program nie je zameraný na prezentáciu kultúry národnostných menšín, rozvoj kultúrnej identity a jazyka národnostných menšín. Podpora kultúry národnostných menšín je v kompetencii Úradu vlády SR,” upozorňuje MK SR. Program je venovaný najmä na kultúrne aktivity zamerané boj s chudobou prostredníctvom kultúry, teda podporujú sa napríklad kultúrne akcie pre rómske deti. Maximálna suma, ktorú možno prideliť na jeden projekt v tomto dotačnom programe je 10-tisíc eur.

 

Cieľom “Kultúrnych poukazov” určených deťom a mládeži od šiestich do osemnástich rokov a pre učiteľov základných a stredných škôl je zvýšiť mieru účasti detí a mládeže na kultúrnych podujatiach.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…