Nový organ by mal rozozvu?a? dóm na budúcu jese?

Nový organ by sa v bratislavskom Dóme svätého Martina mohol rozozvu?a? na jese? budúceho roka. Ako agentúru SITA informoval koncertný organista a hudobník Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Stanislav Šurin, v sú?asnosti sa pripravuje s?ahovanie a reštaurovanie historického organa dómu.

Podklady by mal v krátkom ?ase dosta? Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) v Bratislave. Po súhlase pamiatkarov by sa malo v apríli alebo v máji za?a? premiest?ovanie a reštaurovanie ?astí neogotického nástroja z roku 1880. Práve zreštaurovanie je jednou z najdôležitejších podmienok pamiatkarov. Po celkovom zreštaurovaní bude organ svojmu ú?elu ?alej slúži? v Kostole Panny Márie Sedembolestnej v Žiline. Prvé technické práce na konštrukcii nového organa by v konkatedrále mali za?a? na prelome júna a júla a skon?i? by mali v novembri. Píš?aly organa by sa tak mohli inštalova? na jar budúceho roka. Táto ?as? projektu potrvá približne sedem mesiacov a z poh?adu posluchá?a je najdôležitejšia. Po?as nej sa totiž robí tzv. intonácia a ladenie organa, vytvára sa jeho finálna zvuková podoba. Organ by mal za?a? používa? v októbri 2008.


Nový organ bude klasický píš?alový mechanický nástroj postavený na báze tradi?ného organárstva. Doplní ho po?íta?ová technika, ktorá organistovi umožní do pamäte uklada? a po?as hry využíva? tisíce zvukových kombinácií. Stavia ho firma Geralda Woehla z nemeckého Marburgu, ktorá vyhrala konkurz. Táto firma postavila napríklad známy Bachov organ v Thomaskirche v Lipsku, kde je Bach pochovaný. Organ pre bratislavský dóm bude typom tzv. univerzálneho organa so špecifickým prihliadnutím práve na interpretáciu diel Johanna Sebastiana Bacha a francúzskej organovej hudby 19. a 20. storo?ia. Pod?a Stanislava Šurina sa na Slovensku v sú?asnosti nenachádza organ, na ktorom by táto hudba znela ideálne. Výstavbu nového organa zastrešuje za Rímskokatolícku cirkev arcibiskup Bratislavsko-trnavskej diecézy Ján Sokol. Cirkev projekt zaplatí zo svojich zdrojov a darov sponzorov. Cena organa je 993-tisíc eur bez DPH.


Po druhej svetovej vojne sa na Slovensku nepostavil ani jeden významný organ, ktorý by bol porovnate?ný so štandardnou svetovou úrov?ou. V tradi?ných organových krajinách Európy, akými sú Nemecko, Rakúsko ?i Francúzsko, vznikne ro?ne nieko?ko stoviek nových organov. Tie najlepšie a najvä?šie sú umiest?ované práve v starých významných katedrálach. Významné organy vznikajú v sú?asnosti aj v Po?sku, Ma?arsku a v ?eskej republike, dodal Šurin.


Na s?ahovanie organa sú v odbornej verejnosti rôzne názory a téme bol venovaný aj januárový poslanecký prieskum ?lenov Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Výbor po prieskume, ktorý sa konal 26. januára, požiadal ministra kultúry, aby preskúmal postup pamiatkového úradu. Ministerstvo kultúry SR je presved?ené, že neogotický organ, ktorý bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku, by mal zosta? na pôvodnom mieste ako sú?as? interiéru Dómu sv. Martina v Bratislave. Oslovilo generálnu riadite?ku PÚ SR Katarínu Kosovú, aby prešetrila rozhodnutia KPÚ v Bratislave. Pod?a nej nedošlo k pochybeniu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Nový organ v Katedrále sv. Martina

V týchto dňoch v bratislavskej Katedrále sv. Martina vstúpilo do záverečnej fázy budovanie nového organa. Odborníci z Nemecka začnú o niekoľko dní s intonovaním a ladením nástroja. Dokončenie týchto prác, závislých aj od stálej vonkajšej teploty, sa predpokladá začiatkom leta tohto roka, keď by mal byť organ slávnostne uvedený do prevádzky. Dátum inaugurácie bude včas oznámený.

Odpovede

Comments are closed.