Múzeum školstva a pedagogiky oslavuje 40. výročie založenia

Štyridsiate výročie od svojho založenia si v týchto dňoch pripomína Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave. Pri tejto príležitosti predstavilo dve nové publikácie o školských nástenných tabuliach a školských medailách. Pracovníci múzea vo forme katalógu predstavujú časť zbierkového fondu. Eva Zacharová spracovala niekoľko desiatok nástenných tabúľ pre rozličné vyučovacie predmety a Vladimír Michalička sa zameral na medaily stredných a vysokých škôl ako jednu z menej známych oblastí dejín školstva.

K okrúhlemu výročiu pripravilo múzeum školstva aj prvú putovnú výstavu vo svojej histórii. Pilotnú expozíciu dejín školstva a pedagogiky pod názvom Cesta dejinami školstva si už mohli prezrieť návštevníci Východoslovenského múzea v Košiciach, Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. V súčasnosti je expozícia vystavená v Trenčianskom múzeu v Trenčíne. V roku 2011 sa dostane ešte do Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene (od 17. januára do 6. mája) a Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote (od 11. mája do 28. septembra).


Myšlienku založenia Slovenského pedagogického múzea propagoval v roku 1925 neskorší minister školstva Slovenskej republiky Jozef Sivák (1886 – 1959) a učiteľ Peter Straka (1904 – 1980) sa zaslúžil o vznik prvého takéhoto zariadenia – Pedagogického a vlastivedného múzea v Malackách v roku 1928. Inštitúcia dokumentuje vývoj školstva a pedagogiky na našom území. V rámci tohto poslania sústredilo múzeum vo svojich fondoch takmer 40 000 zbierkových predmetov zo 16. až 20. storočia. Ide prevažne o zariadenie škôl (inventár tried, kabinetov), učebné pomôcky, učebnice, knihy so školskou a pedagogickou tematikou, listinný materiál (vysvedčenia, indexy, triedne knihy, školské zošity) či fotografie, filmový a iný obrazový materiál.


Prvá časť expozície zachytáva vývoj školstva na území Slovenska od Veľkej Moravy do roku 1989. Druhá časť sa začína autentickou triedou ľudovej školy z obdobia rokov 1918 – 1938, zariadenou originálnym nábytkom zo slovenských škôl. Na triedu nadväzujú rekonštrukcie ďalších charakteristických školských priestorov. Je tu pionierska klubovňa zo 60. – 70. rokov 20. storočia, školský kabinet s prírodopisnými, chemickými, fyzikálnymi a zemepisnými pomôckami a nakoniec rekonštrukcia pracovne vysokoškolského profesora, ktorú tvorí originálne zariadenie i predmety každodennej potreby z pozostalosti profesora Jozefa Schuberta, dlhoročného dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave, významného historika dejín pedagogiky a organizátora vysokoškolského života na Slovensku. V celej expozícii sú využité výlučne zbierkové predmety z fondu Múzea školstva a pedagogiky, získané v posledných dvoch desaťročiach. Textová časť výstavy je preložená do braillovho písma a výstavné priestory múzea sú prístupné aj pre telesne postihnutých návštevníkov.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!