Múzejníci z celého sveta sa stretnú v Banskej Štiavnici

Autor: Marián Číž, Štiavnický život 10/2005
V dňoch 17. až 23. septembra organizuje Múzeum vo Sv. Antone a Slovenský komitét Medzinárodnej rady múzeí – ICOM výročnú konferenciu Kultúrnovýchovnej komisie ICOM – CECA u nás v Banskej Štiavnici. Záštitu nad podujatím má prvá dáma Slovenska pani Gašparovičová. Konferencia má nosnú tému Partnerstvo vo výchove a vzdelávaní prostredníctvom múzeí a je veľkou príležitosťou ukázať celému odbornému svetu prácu Múzea vo Sv. Antone a Slovenského banského múzea. Konferencia bude veľké celovetové fórum odborníkov, ktorí realizujú jedno z hlavných poslaní múzeí.

Zíde sa na nej cca 100 účastníkov zo všetkých kontinentov aby si vymenili svoje poznatky. Múzeá na celom svete by len ťažko vykonávali svoju činnosť bez partnerov z rôznych oblastí a celý program konferencie je pripravovaný tak, že i v rámci banskoštiavnického regiónu predstavíme činnosť veľkého množstva partnerov našich múzeí. Na príprave i realizácii nám pomáha veľké množstvo ustanovizní a prakticky všetky obce, ktorým patrí naše poďakovanie Máme byť právom na čo hrdí a radi naše tradície i súčasné aktivity predstavíme svetu. Verím, že mesto Banská Štiavnica i celý náš región vytvorí dôstojný rámec tomuto významnému celosvetovému podujatiu. O jeho priebehu budeme čitateľov prirodzene informovať.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

ICOM – Medzinárodná rada múzeí

ICOM – Medzinárodná rada múzeí – International Council of Museums
Členská základňa Slovenského komitétu ICOM v roku 2002 bola: 44 individuálnych členov a 5 inštitucionálnych členov. Členská základňa SK ICOM sa v roku 2002 stabilizovala. Z priamo riadených organizácií MK SR v gescii SKD sú inštitucionálnymi členmi – Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, a Slovenské národné literárne múzeum (org. zložka Slovenskej národnej knižnice). Výška členského poplatku sa určuje podľa počtu zamestnancov v inštitúcií – za rok 2002 bola uhradená suma 25 000,- Sk za SNG a SNM, suma 18 500 za SNLM. Tieto poplatky sú hradené z rozpočtov organizácií.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Na margo XVII. generalnej konferencie ICOM v Norsku

Kazde tri roky sa schadzaju clenovia Medzinarodnej rady muzei ICOM (International Council of Museums) na generalnej konferencii. ICOM je medzinarodna mimovladna organizacia muzei a profesionalnych muzejnych pracovnikov, ktora sa zaobera presadzovanim zaujmov muzeologie a dalsich disciplin, suvisiacich s riadim a prevadzkou muzei. Bola zalozena roku 1946 a dnes ma vyse 10 000 clenov z viac ako 120 krajin. Sekretariat organizacie sidli v Parizi. Zakladnou organizacnou jednotkou ICOM su narodne komitety (93), ktore reprezentuju zaujmy ICOM na narodnej urovni, odbornej cinnosti sa venuje 26 medzinarodnych komitetov:…