MKSR vyhlasuje sú?až o Európske hlavné mesto kultúry 2013

BRATISLAVA – Ministerstvo kultúry SR (MK) SR dnes vyhlásilo výzvu na predkladanie prihlášok slovenských miest do sú?aže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Ilustracia

Ví?az sa tak v roku 2013 stane spolu s jedným francúzskym mestom európskym mestom kultúry. MK preto pripravilo na piatok 2. februára informa?ný de?, po?as ktorého sa záujemcovia o titul dozvedia podrobnosti o sú?aži.


Kandidujúce mestá musia predloži? svoj profil v 20 exemplároch v slovenskom a v anglickom jazyku do 16. novembra doporu?enou zásielkou na adresu Ministerstvo kultúry SR, sekcia medzinárodnej spolupráce, Nám. SNP ?. 33, 813 31 Bratislava. Rozhodujúcim bude dátum poštovej pe?iatky na obálke alebo potvrdenie o príjme zásielky na podate?ni ministerstva kultúry. Kandidátske profily prijaté po stanovenom termíne nebudú zaradené do sú?aže.


Výber Európskeho hlavného mesta kultúry sa uskuto?ní v dvoch kolách. Z kandidujúcich miest vyberie komisia zložená zo šiestich slovenských a siedmich európskych expertov postupujúce mestá. Tie, ktoré sa dostanú do užšieho výberu budú písomne vyzvané, aby predstavili svoj doplnený kandidátsky profil v termíne, ktorý im bude vopred oznámený. Po vyhodnotení výberovej komisie navrhne Slovenská republika jedno mesto na titul Európskeho hlavného mesta kultúry a oficiálne oznámi túto nomináciu európskym inštitúciám najneskôr do 31. decembra 2008.


Hodnoti? sa bude európsky rozmer navrhovaných projektov, podpora udržate?ného rozvoja mesta ako aj jeho pozdvihnutie na medzinárodnú úrove? ?i podpora rozvoja turistického ruchu. Projekt ví?azného mesta získa podporu zo štátneho rozpo?tu aj z prostriedkov Európskej únie. Musí však ráta? aj s vlastnými zdrojmi a sponzormi. Ministerstvo kultúry navrhuje vy?leni? z verejných zdrojov 25 až 40 miliónov eur na opera?né náklady a 120 miliónov na náklady na infraštruktúru na roky 2009-2013.


Myšlienka podujatia Európske hlavné mesto kultúry vznikla v roku 1985. Ide o najrozsiahlejšie a najpopulárnejšie kultúrne podujatia organizované na úrovni Európskej únie. Od roku 2009 budú volené dve mestá – jedno z pôvodných krajín únie a jedno z nového ?lenského štátu.
Záujemcovia nájdu viac informácii na stránke www.culture.gov.sk

Zoznam miest od roku 1985: (zdroj: COE)


1985: Athens
1986:
Florence
1987:
Amsterdam
1988:
Berlin
1989:
Paris
1990:
Glasgow
1991:
Dublin
1992:
Madrid
1993:
Antwerp
1994
: Lisbon
1995:
Luxembourg
1996:
Copenhagen
1997:
Thessaloniki
1998:
Stockholm
1999
: Weimar
2000:
Avignon, Bergen, Bologna, Brussels, Helsinki, Krakow, Reykjavik, Prague and Santiago de Compostela
2001:
Porto and Rotterdam
2002:
Bruges and Salamanca
2003:
Graz
2004:
Lille and Genoa
2005:
Cork
2006:
Patras
2007:
Luxembourg
2008:
Liverpool
2009:
Vilnius (Lithuania), Linz (Austria)
2010: Essen (Germany), Pécs (Hungary), Istanbul (Turkey)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…