Rozbehli prípravy súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry

Mesto naplno rozbehlo prípravy kandidatúry do sú?aže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ako dnes na tla?ovej besede informovali primátor Košíc František Knapík a projektový manažér Marek Kolar?ík je to jedine?ná šanca pre Košice zaradi? sa medzi “top mestá Európskej únie.”

Ako informoval Kolar?ík, na príprave konceptu a projektov sa bude podie?a? pä? expertných skupín, projektová a koordina?ná skupina.

“Do prípravy projektu chceme zaangažova? nielen odborníkov, ale aj širokú verejnos? od žiakov a študentov až po dôchodcov, aby tým žilo skuto?ne celé mesto. Cie?om je prebudi? a oživi? kultúru v najširšom zmysle tohto slova a zvýši? záujem Koši?anov o kultúrne dianie v meste,” povedal Kolar?ík. Do príprav chcú zaangažova? aj vyšší územný celok, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, tretí sektor, ve?ké firmy a významné košické osobnosti.

Ako informoval Kolar?ík v rámci prípravy, ktorá by mala trva? do polovice apríla tohto roku, by sa mala urobi? analýza historického a spolo?enského konceptu, tvorba základného konceptu a podporných pilierov, kreovanie profilu kultúrneho mesta Košice, komunika?ná a marketingová stratégia. Už teraz môžu obyvatelia Košíc aj rôzne organizácie zasiela? svoje podnety, návrhy a nápady na e-mailovú adresu ehmk@kosice.sk. Od polovice apríla by mala za?a? fáza hodnotenia a výberu kultúrnych a iných programov, jeho základné zostavenie a organiza?no-technické dopracovanie. Pod?a Kolar?íka je snaha, aby sa do novembra uskuto?nila už aj finálna fáza prípravy projektu ako celku. Prihlášku treba poda? do 16. novembra. Špeciálna 13-?lenná komisia koncom roka 2007 urobí užší výber a kone?ný ví?az bude ur?ený komisiou na jese? 2008.

Ako uviedol primátor Košíc Knapík, do sú?aže o titul Európske hlavné mesto kultúry sa zapojil tucet slovenských miest, no Košice majú výhodu v tom, že je tu šanca dosiahnu? ove?a vä?ší pokrok na kultúrnom poli ako napríklad v Bratislave.

Mesto chce poznatky a skúsenosti ?erpa? aj od vedenia ma?arského mesta Miškolc, ktoré už takúto sú?až absolvovalo a skon?ilo ako druhé v poradí.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Projekt Pentapolitana podporí rozvoj kultúry

Pentapolitana je názov konceptu spolupráce regiónu východného Slovenska a pokračovaním spolupráce miest so spoločnou históriou a súčasnými výzvami. Ide o spoluprácu kultúrnych operátorov miest Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Košice, na ktorú má nadviazať spolupráca touroperátorov s cieľom rozvinúť cestovný ruch. Dohodli sa na tom komisie pre kultúru a zahraničné kontakty a komisie pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj mesta Prešov a zástupcovia neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ako informovala hovorkyňa EHMK Jana Krajkovičová, na pracovnom stretnutí definovali možné oblasti spolupráce a doplnili už existujúce úspešné zapájanie sa kľúčových aktérov kultúrneho života v Prešove do programu v Košiciach prostredníctvom grantovej schémy MK SR.