Rozbehli prípravy súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry

Mesto naplno rozbehlo prípravy kandidatúry do sú?aže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ako dnes na tla?ovej besede informovali primátor Košíc František Knapík a projektový manažér Marek Kolar?ík je to jedine?ná šanca pre Košice zaradi? sa medzi “top mestá Európskej únie.”

Ako informoval Kolar?ík, na príprave konceptu a projektov sa bude podie?a? pä? expertných skupín, projektová a koordina?ná skupina.

“Do prípravy projektu chceme zaangažova? nielen odborníkov, ale aj širokú verejnos? od žiakov a študentov až po dôchodcov, aby tým žilo skuto?ne celé mesto. Cie?om je prebudi? a oživi? kultúru v najširšom zmysle tohto slova a zvýši? záujem Koši?anov o kultúrne dianie v meste,” povedal Kolar?ík. Do príprav chcú zaangažova? aj vyšší územný celok, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, tretí sektor, ve?ké firmy a významné košické osobnosti.

Ako informoval Kolar?ík v rámci prípravy, ktorá by mala trva? do polovice apríla tohto roku, by sa mala urobi? analýza historického a spolo?enského konceptu, tvorba základného konceptu a podporných pilierov, kreovanie profilu kultúrneho mesta Košice, komunika?ná a marketingová stratégia. Už teraz môžu obyvatelia Košíc aj rôzne organizácie zasiela? svoje podnety, návrhy a nápady na e-mailovú adresu ehmk@kosice.sk. Od polovice apríla by mala za?a? fáza hodnotenia a výberu kultúrnych a iných programov, jeho základné zostavenie a organiza?no-technické dopracovanie. Pod?a Kolar?íka je snaha, aby sa do novembra uskuto?nila už aj finálna fáza prípravy projektu ako celku. Prihlášku treba poda? do 16. novembra. Špeciálna 13-?lenná komisia koncom roka 2007 urobí užší výber a kone?ný ví?az bude ur?ený komisiou na jese? 2008.

Ako uviedol primátor Košíc Knapík, do sú?aže o titul Európske hlavné mesto kultúry sa zapojil tucet slovenských miest, no Košice majú výhodu v tom, že je tu šanca dosiahnu? ove?a vä?ší pokrok na kultúrnom poli ako napríklad v Bratislave.

Mesto chce poznatky a skúsenosti ?erpa? aj od vedenia ma?arského mesta Miškolc, ktoré už takúto sú?až absolvovalo a skon?ilo ako druhé v poradí.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.