Memorandum: Architektornické d?dictví krajiny

Memorandum sympózia ARCHITEKTONICKÉ D?DICTVÍ KRAJINY (Cheb 21.-23. 9. 2006)


Ú?astníci sympozia d?kují m?stu Cheb za uspo?ádání akce v?nované tak d?ležitému tématu, jako je architektonické d?dictví krajiny.Oce?ují, že koncepce sympozia p?ekro?ila úzce oborový pohled a akcentovala komplexní chápání problému.


Ú?astníci sympozia se shodli na tomto memorandu:1) Krajina je velmi d?ležitou ?ástí životního prost?edí, p?edstavuje kulturní kapitál a je potencionálním zdrojem významných hmotných hodnot. Pé?e o krajinu a její kulturn? historické hodnoty je d?ležitým ve?ejným zájmem a je proto t?eba jí v?novat odpovídající pozornost. Požadujeme, aby jí tuto pozornost v?novala i politická reprezentace a aby byly vytvá?eny pot?ebné p?edpoklady pro její zachování.

2) Základním p?edpokladem pé?e o krajinu a její kulturní d?dictví je rozpoznání a pojmenování hodnot, které jsou pro spole?nost cenné a je žádoucí usilovat o jejich zachování.

3) Pro zachování kvalit krajiny je velmi podstatné vzd?lání. Vzd?lání, výchov? a propagaci myšlenek pé?e o kulturní krajinu je t?eba v?novat mnohem v?tší pozornost než dosud. P?ipomínáme zejména význam a odpov?dnost vysokých škol, které p?ipravují odborníky p?sobící v oborech dotýkajících se životního prost?edí a architektonického d?dictví krajiny.

4) Pé?e o kulturní krajinu se týká stejn? ochrany p?írody jako památkové pé?e. Je proto žádoucí, aby oba obory p?i pé?i o krajinu úzce spolupracovaly. Zárove? je pot?eba zapojit další obory a rezorty. V tomto smyslu se obracíme na vládu ?eské republiky s výzvou, aby podporovala platformy koordinující pé?i o kulturní krajinu ?eské republiky ve všech souvislostech a zárove? se se stejnou výzvou obracíme na jednotlivá ministerstva, aby totéž u?inila ve svých rezortech. Ministerstvo životního prost?edí žádáme, aby iniciativn? vykonávalo koordina?ní ?innost v implementaci Evropské úmluvy o krajin?. Ministerstvo školství žádáme, aby tuto problematiku zohlednilo v tématech vzd?lávacích program?.

5) Jedním z d?ležitých nástroj? uchování kvalit krajiny je územní plánování. Je pot?eba p?izp?sobit standardy a praxi územního plánování pot?ebám pé?e o krajinu a jejího architektonické d?dictví. Morální odpov?dnost obecních a krajských samospráv za zachování kulturního odkazu krajiny je p?i zadávání a schvalování územní dokumentace nezastupitelná.

6) P?i pé?i o kulturní krajinu je žádoucí mezinárodní, regionální i p?eshrani?ní spolupráce. To je zvláš? pot?ebné v oblastech bývalých Sudet.

7) Smyslem pé?e o krajinu je uchování existujících hodnot d?ležitých pro spole?nost a vytvá?ení p?íznivého a podn?tného prost?edí pro ob?any. Ú?ast ob?an? je proto p?i pé?i o kulturní krajinu nezbytným p?edpokladem úsp?chu. Ú?astníci konference požadují, aby byly vytvá?eny nástroje vtahující ve?ejnost do procesu pé?e o krajinu a aby odborné instituce všech zainteresovaných obor? p?i ochran? krajiny spolupracovaly s ve?ejností mnohem intenzivn?ji než dosud. Úloha ob?an? a ob?anských sdružení je p?i pé?i o krajinu
nezastupitelná.

8) Ekonomické hledisko je jedním z velmi d?ležitých p?edpoklad? zachování kvalit kulturní krajiny. Z tohoto d?vodu je vhodné podporovat takové formy cestovního ruchu a všech ostatních podnikatelských aktivit, které mohou pomoci pé?i o krajinu a její architektonické d?dictví, aniž by vedly k jejich ochuzení.

9) Kulturní krajina je místo k životu. Je proto d?ležité vytvá?et p?edpoklady, aby lidé krajinu neopoušt?li. Bez podpory životních podmínek v malých obcích a vytvá?ení pracovních p?íležitostí se bude krajina nadále vylid?ovat.

10) Požadujeme, aby vznikly dota?ní tituly zam??ené na pé?i o architektonické d?dictví krajiny a aby vláda  ?R vytvo?ila systémové nástroje usnad?ující ?erpat pro tuto pot?ebu prost?edky z fond? Evropské unie. ?ást t?chto prost?edk? by m?la být v?nována dokumentaci a projektové p?íprav?. Soukromé vlastníky, kte?í se snaží uchovat architektonické d?dictví krajiny, je t?eba podpo?it efektivn?jším zp?sobem než dosud.

V Chebu, dne 23. 9. 2006

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Praha: Konferencia – prestavba ?i konzervácia

O tom, zda je lepší památky rekonstruovat ?i konzervovat, se budou radit odborníci na b?eznové konferenci o obnov? památek. V po?adí již sedmá konference dopln?ná výstavou a exkurzí je ur?ená projektant?m, stavitel?m, restaurátor?m, zam?stnanc?m ve?ejné správy, investor?m i všem dalším, kte?í se v?nují ochran? památek.