konference Obnova památek 2007 – ?Rekonstrukce nebo konzervace?

20. b?ezna (marca) 2007 uspo?ádala spole?nost Studio Axis již sedmý ro?ník konference Obnova památek, který byl letos v?nován principu rekonstrukce. Pojem ?rekonstrukce? se nep?ekrývá s opravou.

Ott?v slovník nau?ný jej definuje jako znovu-sestrojení; op?tné vystav?ní; p?estavbu, p?ed?lání. P?ísp?vky k tématu p?ednesli prof. PhDr. Mojmír Horyna, ing.arch.Miloš Sola?, ing.arch.Milena Hauserová, CSc., Mgr.Silvia Šujanová, prof.PhDr. Miloš Stehlík, doc.ing.arch.Jaroslav Drápal, CSc., PhDr. Petr Kroupa a doc. PhDr. Josef Štulc. P?ísp?vek onemocn?všího Ing.Petra Macka byl p?e?ten. Ke konferenci byl vydán sborník. Po diskusi p?ijali ú?astníci konference tyto záv?ry:


 


Ve významu návratu ke staršímu nedochovanému stavu pat?í ?rekonstrukce? spolu s ?konzervací? a ?restaurováním? k základním nástroj?m uchování architektonického d?dictví. Jde o obecný princip, který prostupuje celou praxí památkové pé?e – od urbanismu po restaurování um?leckých d?l. V ?ad? situací je rekonstrukce zaniklé podoby památky z hlediska sou?asného stavu poznání nejvhodn?jší formou obnovy. Otázka, kdy p?i pé?i o architektonické d?dictví p?istupovat k obnov? zaniklého stavu fyzicky, nicmén? p?edstavuje velký teoretický i praktický problém. Nepodložené rekonstrukce a p?ípady, kdy je návratu do minulosti ob?tována hodnotná existující podoba památky, architektonické d?dictví poškozují. Princip rekonstrukce není v památkové pé?i samoz?ejmý. Základem moderní památkové pé?e je úcta k dochovanému historickému originálu. Smyslem památkové obnovy není automaticky navracet památce nedochovanou (nej)starší podobu. Návrat ke staršímu stavu je obhajitelný pouze za p?edpokladu spln?ní ur?itých podmínek. P?es rozmanitost možných situací a individuální charakter každé stavby lze pro posouzení p?ijatelnosti p?ípadné rekonstrukce formulovat následující obecn? platná hlediska:


 


1) aby pro rekonstrukci bylo volné místo, to znamená, aby návrat ke starší podob? památky nebyl podmín?n zni?ením existujících hodnotných vrstev.


 


2) aby návratem ke staršímu stavu nebyla negativn? dot?ena kulturní hodnota existujícího prost?edí.


 


3) aby pro ni existovaly ješt? další závažné d?vody než jen zjišt?ní, že tomu tak v minulosti bylo.


 


4) aby byla dostate?n? podložena poznáním, to znamená, abychom historický stav bezpe?n? znali a nemuseli si jej domýšlet.


 


5) aby ji bylo reálné provést v?rohodn?.


 


N?kdy se p?ipomíná ješt? hledisko ?asového odstupu. Je z?ejmé, že obnovit památku zni?enou válkou ?i p?írodní katastrofou ihned po události ?iní menší obtíže než totéž s odstupem n?kolika set let.


 


 


Miloš Sola?


 

Zdroj: Pre www.obnova.sk zaslal Miloš Sola?

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Praha: Konferencia – prestavba ?i konzervácia

O tom, zda je lepší památky rekonstruovat ?i konzervovat, se budou radit odborníci na b?eznové konferenci o obnov? památek. V po?adí již sedmá konference dopln?ná výstavou a exkurzí je ur?ená projektant?m, stavitel?m, restaurátor?m, zam?stnanc?m ve?ejné správy, investor?m i všem dalším, kte?í se v?nují ochran? památek.