Praha: Konferencia – prestavba ?i konzervácia

O tom, zda je lepší památky rekonstruovat ?i konzervovat, se budou radit odborníci na b?eznové konferenci o obnov? památek. V po?adí již sedmá konference dopln?ná výstavou a exkurzí je ur?ená projektant?m, stavitel?m, restaurátor?m, zam?stnanc?m ve?ejné správy, investor?m i všem dalším, kte?í se v?nují ochran? památek. Konat se bude 20. a 21. b?ezna v Praze. O konferenci informuje Národní památkový ústav na své internetové stránce.

    Otázka rekonstrukce památek spojená s problémem památkové ochrany, je aktuální zejména kv?li nedávno zbo?enému p?erovskému domu Komuna. Tomu ministerstvo kultury prost?ednictvím jednoho ze svých vysoce postavených ú?edník? p?ed n?kolika m?síci ochranu od?alo a údajn? v??ilo, že vlastník p?ipravuje citlivou rekonstrukci. Majitel ale d?m zcela odstranil a plánuje stav?t obchod.

    Pojem rekonstrukce se p?i obnov? památek užívá velmi ?asto, ale s r?zným významem, rekonstrukce není podle památká?? pouhá oprava. “Znamená uvedení do p?vodního stavu nebo p?estavbu. Ve významu návratu ke staršímu nedochovanému stavu pat?í k základním pojm?m památkové pé?e,” píší po?adatelé konference na internetové stránce.

    Ale práv? otázka, zda p?i pé?i o architektonické d?dictví p?istupovat k rekonstrukci zaniklého stavu fyzicky, p?edstavuje velký teoretický i praktický problém. Názory na vhodnost návrat? k zaniklému stavu se r?zní. Na jedné stran? stojí obhajoba výtvarného ideálu, na druhé poukaz na nev?rohodnost výsledk?, napáchané škody a etickou problemati?nost vytvá?ení nových památek.

    Otázka rekonstrukcí má v  památkové pé?i ?adu poloh. Jejich ší?i lze dokládat na p?íkladu Starom?stského nám?stí v Praze. Zám?r znovu postavit Mariánský sloup je ilustrací rekonstrukce celé zaniklé památky. Kousek dál jde o dopln?ní chyb?jící ?ásti – arký? kaple Starom?stské radnice byl v kv?tnu 1945 zni?en a nahrazen kopií.

    Další zp?sob rekonstrukce dokládá D?m U Kamenného zvonu – dochoval se v barokní úprav?, ale byl regotizován, tedy byla rekonstruována starší podoba existující stavby. Znamenalo to otlu?ení barokních fasád, vybourání strop?, likvidaci pom?rn? hodnotných interiér? ?i novou st?echu. Dnes stojí mezi okolními domy s  podobou o mnoho set let mladší jako solitér. Tento zp?sob záchrany památek n?kte?í odborníci, p?edevším mimo obor samotné památkové pé?e, kritizují.

Zdroj: Markéta Horešovská

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články