Ladislav Mednyánszky

V roku 2002 si naša kultúrna verejnosť pripomenula 150. výročie narodenia Ladislava Mednyánszkeho (1852 Beckov – 1919 Viedeň). L. Mednyánszky patrí k najvýznamnejším autorom, ktorí sa narodili, žili alebo tvorili na území Slovenska. Význam jeho diela výrazne presahuje geografické ohraničenia krajín, kde žil a pracoval, možno o ňom v pravom slova zmysle hovoriť ako o umelcovi európskeho významu.Otvorenie výstavy: 29. apríl 2004, 17.00 hod. SNG Bratislava,
Esterházyho palác, 1. a 2. posch., suterén
Trvanie výstavy: 30. apríl – 29. august 2004
Kurátorky výstavy Katarína Beňová a Alexandra Homoľová

SNG spravuje od 70. rokov 20. storočia kaštieľ v Strážkach, v ktorom na začiatku 90. rokov otvorila expozíciu tvorby Ladislava Mednyánszkeho s cieľom rekonštruovať a verejnosti predstaviť dostupnú časť „strážskej“ pozostalosti autora, rané obdobie tvorby, reminiscencie jeho pobytov v cudzine, ale najmä jeho návraty do Strážok, rodinného sídla a obľúbeného miesta pobytu autora. Súbor Mednyánszkeho diel, ktoré spravovala SNG doteraz, sa podarilo v roku 2000 obohatiť o pomerne početný konvolút olejomalieb a kresieb a podstatne tak rozšíriť pohľad na jeho tvorbu spojenú so Slovenskom. Preto SNG – s ohľadom na získané prírastky, ale aj ako pripomenutie si významného výročia – pripravila a v júni 2002 sprístupnila reinštaláciu stálej expozície v strážskom kaštieli.
Keďže dielo L. Mednyánszkeho je chápané ako integrálna súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska ako aj Maďarska, iniciovala SNG v Bratislave rokovania s Maďarskou národnou galériou v Budapešti o príprave spoločného výstavného projektu Ladislav Mednyánszky. Pripravovaný projekt je jedinečnou príležitosťou zmapovať, interpretovať a verejnosti po prvý raz spoločne prezentovať rozsiahle a kvalitatívne mimoriadne pozoruhodné dielo autora, nachádzajúce sa v prevažnej miere v inštitucionálnych a súkromných zbierkach v Maďarsku a na Slovensku. Výstavu v Budapešti (14. október 2003 – 15. február 2004), v Bratislave a vo Viedni (október – november 2004) sprevádza reprezentatívny katalóg v štyroch jazykových mutáciách (maďarská, nemecká, slovenská a anglická), na príprave ktorého sa podieľajú bádatelia z Maďarska, Slovenska a Rakúska.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…