New Frontiers – Art from New EU Member States

Dňa 2. marca 2004 privítala Národná galéria v Dubline umenie desiatich nových, pristupujúcich členských štátov Európskej únie na výstave, ktorá nesie názov New Frontiers – Art from New EU Member States. Výstavu formálne otvoril írsky minister umenia športu a turizmu v miléniovom krídle Národnej galérie Írska. Sprístupnenie výstavy: 2. marca 2004
Trvanie výstavy: 3. marec – 30. máj 2004
Miesto konania: Írska národná galéria v Dubline
Kurátor výstavy: Fionnula Croke
Slovenská expozícia: Katarína Bajcurová, Alexandra Homoľová

Výstava obsahuje asi 60 diel pristupujúcich krajín, ktoré reprezentujú umenie konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Na otvorení výstavy zazneli slová, ktoré vyzdvihovali závažnosť zastúpenia popredných diel reprezentujúcich jednotlivé krajiny, ktorých význam je ešte v Írsku, ale aj v inde v Západnej Európe menej známy. Predstavitelia írskeho kultúrneho života vyjadrili potešenie nad unikátnym prierezom toho najvýznamnejšieho, čo desať pristupujúcich krajín prinieslo. Írsko ako momentálne predsedajúci štát Európskej únie tým symbolicky otvorilo okná umenia do budúcnosti rozšírenej Európy.
Jednotlivé umelecké diela vyjadrujú emblémy kultúrnej identity tej-ktorej krajiny a sú nositeľmi typickej tradície jednotlivých národných identít.
Na výstave sú zastúpené diela Cyprusu, Českej republiky, Estónska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska.
Slovenskú účasť na výstave reprezentovala Slovenská národná galéria, ktorú oficiálne zastupovala generálna riaditeľka SNG Katarína Bajcurová a riaditeľka umeleckých zbierok Alexandra Homoľová.
Slovenské umenie reprezentovala tvorba Ladislava Mednyánszkeho, Antona Jaszuscha, Martina Benku a Ľudovíta Fullu.

SNG.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Renesancia v SNG

Slovenská národná galéria prezentuje v rámci cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia – po Baroku, 20. storočí a Gotike – Renesanciu. Predmetom výstavy sú diela, ktoré boli vytvorené na našom území, či objednané pre domáce prostredie v zahraničí v rozmedzí od konca 15. storočia do poslednej tretiny 17. storočia.