Konferencia o obnove pamiatky v Čičmanoch

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Obcianske združenie Proti korupcii predstaví príbeh o lahostajnosti vprístupe, starostlivosti a ochrany národnej kultúrnej pamiatky Radenovho domu v Cicmanoch. Správcom pamiatky je Považské múzeum Žilina, príspevková organizácia v zriadovatelskje pôsobnosti vyššej samosprávy. Podla znaleckého posudku (ceského znalca vodbore dreva Stanislava Miku), oktorého vypracovanie požiadalo Obcianske združenie Proti korupcii, pri rekonštrukcii šindlovej strechy vroku 2010 boli porušené základné kvalitatívne aprincipiálne postupy hodné rekonštrukcie kultúrnej pamiatky. Nakonferenciu dostali pozvanie zástupcovia výrobcov šindlov, predstavitelia ministerstva kultúry, Žilinského samosprávneho kraja, Považského múzea v Žiline, zástupcovia pamiatkarov, médií, odborníci voblasti obnovy kultúrnych pamiatok.

 

Utorok 24. júna 2014 o 10.00 hod. Hostinec Humno Ondreja Gregora, Cicmany c. 138 (reštaurácia v centre obce pri predajni suvenírov) KONFERENCIA O KVALITE, DÔSLEDKOCH A CELKOVOM PRÍBEHU REKONŠTRUKCIE STRECHY KULTÚRNEJ PAMIATKY V CICMANOCH POZVÁNKA NA VEREJNÚ KONFERENCIU


Projekt „Strážca transparentnosti ademokracie voblasti správy verejných zdrojov“ bol podporený sumou 74.677,80 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je  nancovaný z Financného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spolocnosti – Open Society Foundation. Cielom projektu „Strážca transparentnosti ademokracie voblasti správy verejných zdrojov“ je Rozvoj advokacných awatch-dogových aktivít.
Naším hlavným cielom je odhalovanie korupcie a zneužívania verejných zdrojov.

 

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Dejiny Pamiatkového ústavu 1853 – 1950

Krajinou, z ktorej vyšiel priamy podnet k prvým pamiatkárskym akciám u nás, bolo Bavorsko, a to cez pamiatkovú starostlivosť Rakúskej ríši, kde bola pamiatkovým orgánom C.k. centrálna komisia (Kaiserliche und konigliche Central – Commision zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale). Táto komisia bola zriadená cisárskym nariadením z 31.decembra 1850. V roku 1853 začala komisia svoju činnosť aj na Slovenskom území. Mala sedem členov konzervátorov a 5 členov korešpondentov, medzi nich patrili gróf Ján Keglevich, Arnold Stummer, Ipolyi Arnold, Ignác Fabry, Maximilian Siemanowsky a korešpondenti gróf Anton Balassa, A.Zipser. Napriek tomu, že C.k. centrálna komisia sa hlásila svojim názvom k architektonickým pamiatkam, jej zorné pole od začiatku obsahovalo temer celý dnešný register pamiatok.

Odpovede

Comments are closed.