K Stachovým diptychom

Nielen interpretatívne revízie humanitných a prírodných vied, ale aj proces aktuálnej redefinície kultúry a umenia nachádzajú svoj kontext, svoje horizonty, prostriedky a vzorce v polemike kritickej moderny s postmodernou.

V rozli?nom stupni sa to nevyhnutne prejavuje v každom rozhodnutí umelca dneška. Dekonštrukcia teleologických a iných falošných nárokov ?klasických? modelov moderny na jednej strane, kritický výklad moderny ako nedokon?eného projektu na strane druhej, poskytujú hlavné podnety. Najproduktívnejšie na ne reaguje model komunikácie, ktorý opúš?a aporetické zajatie subjektcentrického modelu poznania (i jeho kritiky) a zakladá sa na paradigme dorozumenia, vychádzajúcej z možnosti konkrétnej dialogikej reciprocity.
?ubo Stacho h?adá základnú sémantickú a syntaktickú jednotku svojho nedogmatického modelu vizuálnej komunikácie v diptychu. Realizuje ho naj?astejšie v ??istote? techník ?vlastných? fotografií. Neváha však ani artikulova? v iných technikách, napríklad zmysluplne intervenova? ?maliarskou? alebo inou stopou. V komunika?nej hre dokonca zveruje ?doriešenie? binárneho posolstva vyzvanému ?spoluautorovi?: vytvára mu priestor aposiopetickým ?odml?aním sa?, ponecháva mu slobodu ?dopovedania?.
Organizácia diptychu sa zakladá na opozícií stavov, podôb, tém, objektov. Tieto vytvárajú vizuálne oxymorón, kde medzi pólmi vysokého napätia preskakuje iskra (emocionálneho i referen?ného) významu, fundamentálne nestáleho, rezultujúceho z premien nefixovaného kontextu.
Stachov diptych sa rozvíja monotematicky (opozícia rozli?ných stavov jedinej osoby, veci) i polytematicky (opozícia rozli?ných osôb, vecí, opozícia ?udského a zvieracieho). Osobitným prípadom polytematického riešenia je ironická opozícia symbolov a znakov rozli?ných mytológií, kultov, fetišov a rituálov. Autor nachádza i aranžuje opozície, apropriuje i manipuluje, vždy ma však ide o dva krajné stavy alebo podoby, ktoré zameriavajú isté ?asové obdobie, v ktorom prebiehajú rekonštruovate?né vonkajšie i vnútorné procesy, deje. Medzi týmito hranicami vzniká priestor sémantického po?a, ktoré je vlastným obsahom komunikácie. Interpreta?ný podnet vychádza z dynamického premenlivého vz?ahu dvoch integrálnych ?astí diela, ktoré oslovujú diváka ?akajúc na jeho repliku a sú?asne môžu by? odpove?ou na jeho prehovor. Opozície sa vzájomne upres?ujú vymedzovaním, obmie?ajú alebo rozli?ne dop??ajú, inokedy sa overujú, aby sa potvrdzovali ?i ?alej problematizovali, prípadne  sa korigujú, kritizujú, ?iastkovo alebo celkovo negujú. Dielo sa tak stáva hádankou i jej riešením, riešením v ?alšej hádanke. Vágnos? a ambiguita neu?ah?ujú ??ítanie? posolstva, rozlišujú však možnosti ?asti i celku, ktorý neposkytne každému všetko, ale rozli?ným rozli?né.
Stachov diptych sa kontaktuje s mýtom pozitívne (?rajská? neerotickos? jeho nudit, oponujúcich konven?nej ?maske? oble?enia, azda aj symbolika jablka ? konzumovaného, hnijúceho, manipulovaného v opozícií k intaktnosti ?darovaného? plodu), ale aj negatívne (opozície symbolov). Ironický nadh?ad si zachováva aj v racionálnych nárokoch. Tento odstup od simplifikujúcich ?vier? neznamená rezignáciu na perspektívu. Autor však vie, že pravda, ktorá ?portrétuje? ?loveka takým, akým je, môže nielen stimulova?, aby bol ?ímsi viac, ale aj ? ako opona ? zakrýva? to, ?ím by sa mohol sta?.


Radislav Matuštík
(Matuštík, R.: K Stachovým diptychom. kde publikované, Bratislava 1990)


 


Galéria mesta Bratislavy a autor, si Vás dovo?ujú pozva? na výstavu 


?UBO STACHO


SLOVENSKO  tajomná a spirituálna krajina, 


vernisáž výstavy: vo štvrtok, 22. februára 2007 o 17.00 h, Pálffyho palác, Panská 19, BA 


kurátor: Richard Gregor, slovenské balady zaspieva Zuzana Homolová, trvanie výstavy: od 22. februára do 29. apríla 2007


Curriculum vitae


13.08. 1953 v Handlovej


1971 ? 1976 Stav. Fak. SVŠT, Bratislava


1979 ? 1984 FAMU Praha, prof. Šmok


http://www.lubostacho.com/


http://www.angelfire.com/sk/lubostacho/


1990 založil na VŠVU štúdium fotografie kde dodnes vedie Atelier fotografie a intermediálnych presahov


Okrem tvorivej práce v oblasti fotografie autor robí presahy do incý médií /video, inštalácie, kresba, ma?ba a iné/, publikuje teoretické ?lánky, medailóny a recenzie výstav, podie?a sa na organizovaní výstav, tvorivých dileni a letných škôl fotografie


 


Autorské výstavy /výber spomedzi vyše 50 tich výstav/? One Man exhibition


 


1979 Povedz mi zlá nemoc, KGF MDKO Bratislava


1987 Fotografie, Jana Corkin Gallery Toronto Kanada (s J.Sudkom)


1988 Nové fotografie ?uba Stacha, Tha Watson Gallery, FOTOFEST 88


         Houston, USA(spolu s Margaret Bouke-White a André Kertészom )


1989 Fotografie, Cankarjev dom Ljub?ana, Slovinsko


         Akcia Pridajte ruku (spolu s Petrom Rónaiom), podchod na Mierovom nám. Bratislava


1990 Fotografie, MKS Prepoštská Bratislava


         Peter Rónai, ?ubo Stacho ? akcia na Aperto Benátky


1991 Akcia pred Považskou galériou v Žiline, pri príležitosti otvorenia výstavy Sen o múzeu


         Akcia s krížom, Festival FIT Klarisky Bratislava


         Fotografie, Maira de Villennes-sur-Seine, Francúzsko


         Pocta Jozefovi Maximiliánovi Petzvalovi, Spišská Belá


1992 Fotografie, JaneCorkin Gallery Toronto, Kanada


1993 Fotografie, Galéria 4 Cheb


1994 Fotografie, Galéria Foto-Medium-Art,Wroclaw


         Fotografie a inštalácie, Štátna galéria, Banská Bystrica


1995 New Instalation,(s Deziderom Tothom) Mattress Factory Pittssburg


1997 Synagóga – centrum sú?asného umenia Plátna spomienok a zabúdania, Trnava


         Fotogalerie Wien, Prvé prijímanie, Wiede?


         Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Plátna spomienok a zabúdania, Moravský Beroun


1998 FOTOFEST Houston Wagon Works Building, Infúzia – Fotografická archeológia


1999 premiera videa JÓB a prezentácia videa Posledné rozhovory, ?eské centrum Bratislava


          Návrat stratených, At Home Gallery, Synagóga ? Šamorín,


2000  Kapesní?ky, atrium Pražákovho paláca, Moravská galéria Brno,


          Duchovná cesta, Dom fotografie ? Tatranská galéria Poprad 


          Strata fotografickej pamäte ? CC centrum Bratislava Petržalka


2003  Ekumenická Bohoslužba, synagóga Liptovský Mikuláš


2006  Plátna spomienok a zabúdania, Návrat stratených – Stará synagóga Plze? ?R


          53 & 53 /retrospektíva/ – Galéria M.A.Bazovského Tren?ín


          SLOVENSKO tajomná a spirituálna krajina – Galéria FUJI Kaunas Litva


 


Skupinové výstavy / spomedzi ú?asti na vyše 112 výstavách doma a v zahrani?í uvádzame vyber/


Brno 1982,  Praha 1987, Kolín, Erlangen, Halifax, Montreal 1990, Štrasburg, Freiburg 1991, Barcelona, Dortmund 1992, Rochester, Amsterdam, Antverpy 1993, Tokio,  Miskolc, Wroclav, Pittsburg 1995, Houston, Banská Bystrica, Dubrovník 1996, Halle 1997, Ljublana 1998, Olomouc, Tel Aviv 2002,  Rimavská Sobota 2003, Zadar 2004, Zlín 2005,  B.Bystrica 2005, Ostrava 2006, SNG Bratislava 2006, Helsinky 2006


 


Ocenenia


Bronzová Petzvalová medaila 1973


Zlatá Petzvalová medaila Pieš?any 1974


Cena UNESCO Praha 1993


Cena Bienále fotografie Metropolitné muzeum Tokio 1995


 


Zastúpenie v zbierkach ? ?ubo Stacho /možno dat všetko za sebou/


 


Slovenská  národná  galéria, Bratislava


Moravská  galerie, Brno


Národní galerie Praha


UMPRUM Museum Praha


Muzeum um?ní. Benešov


Národná  knižnica, Pariž, Francúzsko


Jane Corkin Gallery, Toronto. Kanada


New Orleans Muzeum of Art, New Orleans USA


Corcoran Gallery of Art,Waschington D.C. USA


Museum of Fine Arts, Houston USA


Paris Audiovisuel, Paríž. Francúzsko


Fotografijos muziejus, Siauliai, Litva


Múzeum Košice


Štátna galéria Banská Bystrica


The RISD Museum, Providence USA


Metropolitne muzeum fotografie Tokyo


v súkromných zbierkach doma a v zahrani?í


 


Hos?ujúci profesor – Visiting profesor


 


1993 Krá?ovská akadémia – Gent Belgicko


1993 Rietveld Akademy – Amsterdam Holandsko


1995 Nottingham Trent University, Nottingham, Ve?ká Británia


1995 Umelecko – priemyselná škola Budapeš?, Ma?arsko


1998 RISD Providence, USA


1999 Rutgers, The State University of New Jersey, USA


 


  


Tvorba ?uba Stacha je ako vizuálna symfonická báse? o ?ase a kultúre. Jeho obrazy majú viaceré vrstvy významov a metafor, týkajúce sa tak ?asovej ako duchovnej skúsenosti. Niektoré jeho obrazy stoja osve, ako historické metafory, iné vo dvojiciach s bežnými predmetmi, ktoré nadobúdajú nový, nezvy?ajný význam. Mnohé zo Stachových obrazov vyvolávajú prchavý dojem; pôsobia, ako keby sa vznášali vo vzduchu. Iné zas stoja oboma nohami pevne na zemi a pripomínajú nám, že sme sú?as?ou merate?ného ?asu a merate?nej skúsenosti. Dielo ?uba Stacha je tvorivé a hlboko vášnivé. Je to dôležité dielo.


Wendy Watriss, kurátorka a umelecká riadite?ka, FotoFest Houston, Texas 2004


 


Darí sa mu pozorovanie tých jemných zmien ?udskej matérie, ktoré vlastne ozna?ujú prítomnos? života ? duše, veku, ?asu. Vie by? presný a mnohovýznamový. To sú tie zvláštnosti talentu konceptuálneho fotografa, ktoré nedovo?ujú aby sa jeho umenia stalo dogmou. Má cit tvorcu ? ?i už fotografuje deti, les alebo nové supermarkety ? je to zvláštny cit, ktorý nepripúš?a samotu, núti diváka pracova? tak,  že sa stáva spolutvorcom s umelcom.


Irina ?mireva, Múzeum moderného umenia. Moskva, 2004


zdroj: www.obnova.sk, GMB

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články