Financovanie pamiatok potrebuje systémové zmeny

Obrázok k článku od zora.

Ministerstvo kultúry upozorňuje na potrebu zmien, ktoré zaistia lepšiu ochranu pamiatok a ich zachovanie pre budúce generácie. Ochrana pamiatok je verejným záujmom, na druhej strane musí rešpektovať vlastnícke práva garantované Ústavou SR, konštatuje Ministerstvo kultúry (MK) SR v Akčnom pláne na roky 2018 až 2020 k Stratégii ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 až 2022. Materiál na decembrovom rokovaní schválila vláda. MK SR medzi iným upozorňuje na skutočnosť, že zo zastavaného územia tvoria mestské pamiatkové rezervácie a inak chránené pamiatkové územia necelé štyri percentá a spravidla ide o architektonicky a historicky najhodnotnejšie pamiatky. “Práve vzhľadom na ich malé množstvo v pomere s nechránenými územiami je oprávnené požadovať vysoký stupeň ochrany územia a aj prísne formy regulácie pri úpravách objektov a verejných priestorov či tvorbe nových objektov dotvárajúcich tieto historicky hodnotné štruktúry,” konštatuje MK SR v akčnom pláne.

 

Na Slovensku snahy o zachovanie pamiatok budúcim generáciám komplikuje podľa ministerstva napríklad aj fakt, že väčšinu pamiatok nevlastnia ich pôvodní vlastníci, čím sa stratili väzby a zodpovednosť za ich stav. Problémom je aj “globalizáciou spôsobená bezvýrazová architektúra bez väzby na lokálne špecifiká, strata zručností v tradičných stavebných remeslách a rýchla developerská výstavba orientovaná na rýchly zisk”.

 

Rezort v materiáli opakovane zdôrazňuje potrebu zvýšenia zdrojov do obnovy pamiatok a zlepšenie systému ich ochrany. Navrhuje medzi iným aj úpravu legislatívy pri verejnom obstarávaní, podporu súkromných vlastníkov pamiatok, systémové riešenie obnovy pamiatok v správe štátu, ale i podporu tradičných remesiel, bez ktorých nemožno obnovovať a reštaurovať pamiatky, historické stavby ani umelecké diela.

 

Ministerstvo kultúry napríklad upozorňuje na problémy, ktoré spôsobujú ochrane pamiatok súčasné pravidlá verejného obstarávania. Za kľúčové považuje, aby sa na stavebné práce pre pamiatky vyberalo len zo skúsených dodávateľov. Avizuje preto, že „bude rokovať s Úradom pre verejné obstarávanie o zefektívnení postupu verejného obstarávania pri kultúrnych pamiatkach a aplikácii zákona o verejnom obstarávaní s cieľom zachovania pamiatkových hodnôt“. MK SR chce ďalej viac peňazí do svojho dotačného programu Obnovme si svoj dom. V súčasnosti z neho môže poskytnúť približne štvrtinu z celkovej žiadanej sumy. Plánuje tiež intenzívnejšiu kontrolu dotácií. Dotačný program plánuje zároveň rozšíriť na dlhodobejšie projekty. Výzvu nového podprogramu s názvom Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy, ktorý je zameraný na viacročné financovanie kultúrnych pamiatok, avizuje už na tento rok. O zaistení čerpania peňazí na obnovu pamiatok na tri až šesť rokov chce rokovať s ministerstvom financií. MK SR ďalej uvažuje aj o vytvorení systému, v rámci ktorého by súkromní vlastníci pamiatok po ich obnovení mohli žiadať o vrátenie nákladov na práce či materiál, ktoré sú pri pamiatkach drahšie ako pri bežných stavbách.

 

Akčný plán má sedem strategických oblastí, ktoré sa venujú témam: pamiatkový fond a pamiatkové hodnoty; lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO; archeologické dedičstvo; finančné nástroje a finančné zdroje; rozvoj tradičných stavebných remesiel; správa kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu a inštitucionálne zabezpečenie.

 

Materiál vznikol na základe programového vyhlásenia vlády, v ktorom sa vláda zaviazala rozpracovať a aktualizovať Koncepciu ochrany pamiatkového fondu do strategického materiálu so zohľadnením smerovania kultúrnej politiky, sprístupnenia pamiatkových hodnôt verejnosti, ich využitia v cestovnom ruchu a kreatívnom priemysle. Ponúka konkrétne opatrenia a úlohy s termínom realizácie do roku 2020. Výnimkou je zavádzanie Pamiatkového informačného systému (PAMIS), ktorý má v projekte nastavený termín do roku 2021. Mnohé z úloh sú však podľa MK SR iba prvým krokom nevyhnutným pre zavedenie dlhodobých systémových opatrení. Niektoré sa už plnia a je potrebné v ich plnení pokračovať.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články