Do kultúry pôjde zo štátnej kasy o 2,581 mil. eur menej

Podľa návrhu rozpočtu budú výdavky zo štátneho rozpočtu na Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR na budúci rok 167,192 milióna eur. V návrhu sa tiež hovorí, že cieľom je postupne zvyšovať príspevok na financovanie kultúry.

Do kultúry pôjde na budúci rok menej, v porovnaním s rozpočtom na tento rok výdavky zo štátneho rozpočtu na rok 2011 klesnú o 9,31%, vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý zverejnil rezort financií. Výdavky na kultúrne aktivity národnostných menšín sa v roku 2011 už v kapitole nerozpočtujú, keďže táto agenda prechádza z rezortu kultúry na Úrad vlády SR. Výdavky zo štátneho rozpočtu na Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR pre tento rok sú 169 773 000 eur, návrh na budúci rok je 167 192 000 eur. Znamená to o 2,581 mil. eur menej do kultúry zo štátnej kasy. Spolu s inými zdrojmi kapitoly sa celkové výdavky v kultúre v roku 2011 očakávajú vo výške 170 050 000 eur (iné zdroje 2 858 000 eur), pre tento rok to je suma 170 487 000 eur (v tom iné zdroje 714 000 eur).


Ako sa uvádza v úvode návrhu, “rozvoj kultúry v najširšom zmysle slova sa vníma ako nevyhnutná podmienka zvyšovania kvality života občanov Slovenskej republiky. Cieľom je postupne zvyšovať príspevok na financovanie kultúry.” Návrh výdavkov štátneho rozpočtu na rezort kultúry pre rok 2012 hovorí o sume 227 301 000 eur a pre rok 2013 o objeme 227 766 000 eur. “Kultúra, rekreácia a náboženstvo spolu vytvárajú jednu oblasť a ich financovanie je zabezpečené z viacerých zdrojov,” konštatuje sa ďalej v návrhu.


Na osobné výdavky by sa malo na budúci rok minúť 11,9 mil. eur, teda o 0,73 mil. eur menej ako tento rok. Znamenalo by to úsporu 5,79%. Rezort by dosiahol úspory 9,5 percenta, ak by v osobných výdavkoch nebolo premietnuté rozpočtové opatrenie z roku 2010 na zvýšené odmeňovanie aparátu vo výške 441 100 eur a poistné vyššie o 26 200 eur. V limite počtu zamestnancov je premietnuté zníženie o jedného štátneho tajomníka.


Plánuje sa tiež zníženie výdavkov na tovary a služby o 53,6% oproti schválenému rozpočtu 2010. Kapitálové výdavky klesajú medziročne o 37,7% k schválenému rozpočtu roku 2010. Výrazný pokles je daný tým, že kapitola sa v roku 2011 zameria iba na jednu investičnú akciu, a to rekonštrukciu sídla Slovenskej filharmónie, bratislavskej Reduty.


Na 33 rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva kultúry (divadlá, galérie, múzeá, osvetová činnosť) je na rok 2011 plánovaných 86 368 000 eur (tento rok to bolo 89 569 000 eur). Do inštitucionálnej podpory sú zahrnuté aj výdavky 5 109 000 eur na podporu aktivít štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu nad rámec ich rozpočtu. Po odpočítaní výdavkov na rekonštrukciu Reduty rastúcich o 1,1 mil. eur a transferu pre TASR, ktorý klesá o 1,04 mil. eur, dosahuje medziročný pokles inštitucionálnej podpory štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií 4%.


Grantový systém je orientovaný na zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva. Jeho upravený rozpočet pre tento rok je 19,6 mil. eur. V pláne na budúci rok sa na grantový systém počíta so sumou 16,891 mil. eur.


Na cirkvi a náboženské spoločnosti financované zo zákona, by na budúci rok malo ísť takmer toľko ako v tomto roku. Tento rok je na platy a poistné duchovných, prevádzku ústredí cirkví a náboženských spoločností a charitných domov (domovy dôchodcov pre kňazov) 37,192 mil. € a na budúci sa počíta s objemom 37,212 mil. €.


Zo štyroch strategických zámerov rezortu kultúry by na budúci rok mali ísť peniaze – 1,494 mil. eur iba na jeden, na Systematickú obnovu audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie na roky 2008 – 2011. Na Projekt informatizácie kultúry, Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013 a Stratégiu rozvoja múzeí a galérií v SR v roku 2011 nepôjdu žiadne zdroje. Ďalšie roky by sa malo investovať popri audiovízii aj do knihovníctva. V tejto oblasti sa tak v porovnaní s týmto rokom (6,967 mil. eur) znížia výdavky na strategické zámery kultúry o 78,6%.


Na Slovenský rozhlas, Slovenskú televíziu a Audiovizuálny fond má rezort kultúry na budúci rok dať 17,5 mil. eur. Televízia a rozhlas dostanú peniaze na základe zmluvy so štátom. Bude to minimum, ktoré im zmluva garantuje, v prípade STV 10 mil. eur a SRo 4 mil. eur. Audiovizuálny fond by mal dostať 3,5 mil. eur. Návrh rozpočtu, ktorý zverejnil rezort financií uvádza aj predpokladané sumy pre rok 2012 a 2013. Predpokladá sa totiž zrušenie poplatkov za služby verejnosti poskytované STV a SRo a ich plné nahradenie transferom zo štátneho rozpočtu. Výdavky kultúry na STV a SRo sa v rokoch 2012 a 2013 majú zvýšiť o 80 mil. eur, z toho 56 mil. eur pre STV a 24 mil. eur pre SRo.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články