HISTORICKÉ PRAMENE AKO SAMOSTATNÝ REŠTAURÁTORSKÝ PROBLÉM 1z3

IVAN GALAMBO SLOVENSK NRODN ARCHV, BRATISLAVA

Psomn pamiatky predstavuj pre kad nrod nesmierne bohatstvo. Tm, e dokumentuj a preukazuj minulos, potvrdzuj i sasn prva nrodov i jednotlivcov. Vyjadri ich hodnotu je takmer nemon. asto sa vyjadruje monosami toho, kto nakupuje i predva. Prav hodnota je vak finanne nevysliten. Preto je potrebn s originlnymi dokumentmi zachdza vdy s maximlnou a pietnou pozornosou, aby sa nami, sasnkmi prevzat odkaz minulosti zachoval i pre alie genercie… …Vemi asto je tento druh retaurtorskej innosti v radoch retaurtorov obrazov i plastk podceovan a zaraovan do akejsi niej kategrie. Opak je vak pravdou. Len ten, kto nepozn nronos celho odboru, si z nevedomosti me vytvra takto predstavy. Stretol som sa asto s nzormi, e pre vysokokolsk rove mus ma prilom a hlasova o stanoviskch k nim.
lenstvo a funkcia v rade s estn.
len rady m nrok na hradu cestovnch nkladov spojench so zasadnutm rady poda veobecne zvznho prvneho predpisu, ktor sa hradia z rozpotu sekcie kultrneho dedistva ministerstva. l. 7
Rokovanie rady
Zasadnutia rady sa konaj najmenej dvakrt rone. Na poiadanie nadpolovinej viny lenov rady me predseda rady zvola aj mimoriadne zasadnutie rady.
Zasadnutie rady zvolva a riadi predseda rady, ktor zrove ur miesto, as a program rokovania.
as lena rady na rokovan je nezastupiten. Neprtomnos na rokovan oznmi len rady vopred predsedovi rady, prpadne tajomnkovi rady.
Rada je spsobil rokova a uzna sa, ak je prtomn nadpolovin vina jej lenov.
Rada prijma uznesenia jednoduchou vinou hlasov prtomnch lenov, v prpade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. l. 8
hrada vdavkov
Vdavky spojen s innosou rady sa uhrdzaj z rozpotu sekcie kultrneho dedistva ministerstva.
l. 9
Zruuje sa tatt rady . MK 1317/200-1 z 1. septembra 2000.
Tento tatt rady nadobda innos 15. jna 2001.
Milan Kakominister kultrySlovenskej republiky


Zdroj: www.culture.gov.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Žiadajú novelizovať zákon o Martine

MARTIN – Zákon o Martine ako centre národnej kultúry Slovákov, ktorý prijala Národná rada v roku 1994, nespĺňa svoj účel a treba ho novelizovať. Rada národnej kultúry, ktorá je poradným orgánom mestského zastupiteľstva v Martine, spolu s mestom vypracovala návrh novelizácie zákona, ktorý by v praxi napĺňal jeho myšlienku – prebudovanie mesta na centrum národnej kultúry.

Umenie retaurovania v Galrii mesta Bratislavy

Magdalna Brzdilov

S odstupom smich rokov sa po druhkrt verejnosti predstavila tvorba Komory retaurtorov Slovenska, samostatnej stavovskej organizcie, ktor vznikla v roku 1994 na zklade zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky . 200/1994 Zb. zkonov. Po prvkrt sa obec retaurtorov prezentovala v roku 1992 vekou profilovou vstavou retaurtorskho diela v Zhorskej galrii v Senici.

Dom umenia

V súvislosti s úlohami vyplývajúcimi zo Stratégie štátnej kultúrnej politiky ako aj v súlade s dlhodobým zámerom Ministerstva kultúry SR a s požiadavkou širokej kultúrnej verejnosti vytvoriť inštitúciu nezbierkového typu – Dom umenia, minister kultúry Rudolf Chmel dňa 3. februára 2005 menoval členov Rady pre projekt Dom umenia.

V Egypte objavili sarkofág s múmiou ženy

Egyptskí archeológovia objavili v oáze Baharíja nachádzajúcej sa približne 360 kilometrov juhozápadne od Káhiry sadrový sarkofág obsahujúci múmiu ženy alebo dievčaťa z obdobia pred približne 2300 rokmi. Informoval o tom generálny tajomník Najvyššej rady pre pamiatky Egypta Zahi Hawass.