HISTORICKÉ PRAMENE AKO SAMOSTATNÝ REŠTAURÁTORSKÝ PROBLÉM 1z3

IVAN GALAMBO SLOVENSK NRODN ARCHV, BRATISLAVA

Psomn pamiatky predstavuj pre kad nrod nesmierne bohatstvo. Tm, e dokumentuj a preukazuj minulos, potvrdzuj i sasn prva nrodov i jednotlivcov. Vyjadri ich hodnotu je takmer nemon. asto sa vyjadruje monosami toho, kto nakupuje i predva. Prav hodnota je vak finanne nevysliten. Preto je potrebn s originlnymi dokumentmi zachdza vdy s maximlnou a pietnou pozornosou, aby sa nami, sasnkmi prevzat odkaz minulosti zachoval i pre alie genercie… …Vemi asto je tento druh retaurtorskej innosti v radoch retaurtorov obrazov i plastk podceovan a zaraovan do akejsi niej kategrie. Opak je vak pravdou. Len ten, kto nepozn nronos celho odboru, si z nevedomosti me vytvra takto predstavy. Stretol som sa asto s nzormi, e pre vysokokolsk rove mus ma prilom a hlasova o stanoviskch k nim.
lenstvo a funkcia v rade s estn.
len rady m nrok na hradu cestovnch nkladov spojench so zasadnutm rady poda veobecne zvznho prvneho predpisu, ktor sa hradia z rozpotu sekcie kultrneho dedistva ministerstva. l. 7
Rokovanie rady
Zasadnutia rady sa konaj najmenej dvakrt rone. Na poiadanie nadpolovinej viny lenov rady me predseda rady zvola aj mimoriadne zasadnutie rady.
Zasadnutie rady zvolva a riadi predseda rady, ktor zrove ur miesto, as a program rokovania.
as lena rady na rokovan je nezastupiten. Neprtomnos na rokovan oznmi len rady vopred predsedovi rady, prpadne tajomnkovi rady.
Rada je spsobil rokova a uzna sa, ak je prtomn nadpolovin vina jej lenov.
Rada prijma uznesenia jednoduchou vinou hlasov prtomnch lenov, v prpade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. l. 8
hrada vdavkov
Vdavky spojen s innosou rady sa uhrdzaj z rozpotu sekcie kultrneho dedistva ministerstva.
l. 9
Zruuje sa tatt rady . MK 1317/200-1 z 1. septembra 2000.
Tento tatt rady nadobda innos 15. jna 2001.
Milan Kakominister kultrySlovenskej republiky


Zdroj: www.culture.gov.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

NRODN KNINICA QUEBEKU

Kanadu tvor administratvne 10 provinci, z ktorch najvia je frankofnna provincia Quebec. Rozloha Quebeku je obrovsk. V porovnan s Eurpou je tak ako rozloha panielska, Portugalska, Franczska, Belgicka, vajiarska a Nemecka dokopy. Hoci anglofnni Kanaania tvoria len ptinu obyvatestva Quebeku, ovldaj 80% jeho ekonomiky…

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch
Nrodn rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zkone :
PRV AS
Prvne postavenie a poslanie umeleckch fondov … 1
(1) Na podporu tvorivej literrnej, vedeckej a umeleckej innosti sa zriauj tieto umeleck fondy :

a/ Literrny fond pre odbor tvorivej innosti v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televzie a zbavnho umenia s osobitnm zreteom na :
1. pvodn krsnu literatru
2. vedeck a odborn literatru
3. novinrstvo a novinrsku fotografiu
4. prekladatestvo
5. divadlo, rozhlas, film, televziu a zbavn umenie

Mnusov zisk z historickho bohatstva?

Viera Vojtkov
Pred piatimi rokmi spracovalo banskotiavnick stredisko Pamiatkovho stavu podklady potrebn na zaradenie Hellovho domu do Zoznamu 100 najohrozenejch pamiatok sveta. Zoznam pravidelne zostavuj v organizcii World Monuments Fund v New Yorku. A hoci na zaradenie do zoznamu bva nval, Hellov dom sa do dostal na obdobie 1998 1999. ia, skr ne mu to nejako pomohlo, o miesto v zozname zasa priiel. Dnes je op ndej…

Pokodenie a konzervovanie filmovho materilu

Pokodenie negatvov sa tka nielen nosica, ale aj striebornej obrazovej casti. Strata obrazu a ltnutie me byt niekedy zaprcinen nevhodnou vrobou – vyvolanm filmu, alebo ak s negatvy uskladnen v nie dobrch skladovch podmienkach, alebo pri nedbanlivom zachdzan. Nosice ako s sklo alebo plastick ltky obycajne neabsorbuj chemiklie z procesu vyvolvania filmov, preto sa tieto chemiklie lahko vymvaj a pokodenie zaprcinen vrobou je zriedkav. Na druhej strane pri vysokom obsahu striebra negatvy ovela lahie vytvraj strieborn zrkadl (silvering), ako napr. fotografie…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…