Retaurtorsk prsaha

Slubujem na svoju obiansk es a svoje svedomie, e pri vkone retaurtorskj innosti……budem vdy zachovva vetky veobecne zvezn predpisy a budem vdy kona v slade s etickm kdexom retaurtora s vedomm e retaurovanie je predovetkm sluba umeniu, ktor mus vdy prevlda nad hmotnmi pohnutkami a zrobkovmi zujmami, budem presadzova zujmy ochrany kultrneho dedistva…

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

HISTORICKÉ PRAMENE AKO SAMOSTATNÝ REŠTAURÁTORSKÝ PROBLÉM 1z3

IVAN GALAMBO SLOVENSK NRODN ARCHV, BRATISLAVA

Psomn pamiatky predstavuj pre kad nrod nesmierne bohatstvo. Tm, e dokumentuj a preukazuj minulos, potvrdzuj i sasn prva nrodov i jednotlivcov. Vyjadri ich hodnotu je takmer nemon. asto sa vyjadruje monosami toho, kto nakupuje i predva. Prav hodnota je vak finanne nevysliten. Preto je potrebn s originlnymi dokumentmi zachdza vdy s maximlnou a pietnou pozornosou, aby sa nami, sasnkmi prevzat odkaz minulosti zachoval i pre alie genercie…

Dedistvo tradinej udovej architektry na Slovensku

Martin Mea Architektra veobecne je vtvorom udskej tvorivej innosti, vsledkom komplexnej interakcie loveka a sveta v ich konkrtnych ureniach. udov architektra je vtvorom vzahu loveka k svetu relatvne stabilnch spoloenskch noriem, a to tak loklnych, regionlnych, ako aj etnickch spoloenstiev, je vsledkom optimlneho prispsobenia stavitestva potrebm konkrtneho spoloenstva. Jej celkov podoba vznikala historickm navenm a dodriavanm stavebnch, technickch a technologickch sksenost v sinnosti s uspokojovanm zkladnch potrieb ivota loveka, aplikcie jeho hodnotovch noriem…

Hodnotenie innosti Slovenskho nrodnho mzea za rok 2000

Pln hlavnch loh SNM na rok 2000 vychdzal z Koncepcie innosti a rozvoja SNM v rokoch 1996 – 2000 , zo zsad, ktor stanovuje pre innos mze Zkon NR SR . 115/1998 o mzech a galrich a ochrane predmetov mzejnej a galerijnej hodnoty a aiskovch loh stanovench pre tento rok. Dleitm ukazovateom pri zostavovan PH na rok 2000 bola zloit hospodrska situcia ttu a rezortu kultry zvl, o bolo v poiatkoch zostavovania PH brzdiacim faktorom a pln skr predstavoval program na zabezpeenie najzkladnejch loh organizcie…