udov piety na Slovensku

Magdalna Mrzov

V SNM-Historickom mzeu na Bratislavskom hrade sa nachdza okrem inch vzcnych umeleckohistorickch zbierkovch fondov aj mimoriadne cenn zbierka udovho sakrlneho umenia. Jej zklad tvoria predovetkm maby i podmaby na skle a dreven sochy a relify z celho Slovenska. Pochdzaj vinou z 18. a 19. storoia, z obdobia, ke udov umenie zaznamenalo na zem dnenho Slovenska svoj najv rozvoj.
Dreven udov sochy patria k najkrajm a najvraznejm prejavom nho udovho vtvarnho umenia a nrodnej kultry veobecne. Ich tematika bola takmer vlune sakrlna, kee prve viera v Boha, splynutie s tokom cirkevnho roku a stotonenie sa s mravnmi i estetickmi idelmi kresanstva boli v udovom, prevane vidieckom prostred urujcimi faktormi pri hadan umeleckej inpircie. Ovplyvovali i cel proces tvorby jednoduchch, zimages/oknomodra.gif” width=”10″ height=”10″ border=”0″> Publikovan na: www.snm.sk da X. 2. 2001

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Dedistvo tradinej udovej architektry na Slovensku

Martin Mea Architektra veobecne je vtvorom udskej tvorivej innosti, vsledkom komplexnej interakcie loveka a sveta v ich konkrtnych ureniach. udov architektra je vtvorom vzahu loveka k svetu relatvne stabilnch spoloenskch noriem, a to tak loklnych, regionlnych, ako aj etnickch spoloenstiev, je vsledkom optimlneho prispsobenia stavitestva potrebm konkrtneho spoloenstva. Jej celkov podoba vznikala historickm navenm a dodriavanm stavebnch, technickch a technologickch sksenost v sinnosti s uspokojovanm zkladnch potrieb ivota loveka, aplikcie jeho hodnotovch noriem…

Umenie retaurovania v Galrii mesta Bratislavy

Magdalna Brzdilov

S odstupom smich rokov sa po druhkrt verejnosti predstavila tvorba Komory retaurtorov Slovenska, samostatnej stavovskej organizcie, ktor vznikla v roku 1994 na zklade zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky . 200/1994 Zb. zkonov. Po prvkrt sa obec retaurtorov prezentovala v roku 1992 vekou profilovou vstavou retaurtorskho diela v Zhorskej galrii v Senici.

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.

Majstrovské diela umenia 20. storočia zo zbierok SNG

Koncepcia reprezentatívneho výberu diel vychádza zo zámeru predstaviť najvýznamnejšie obsahové, formálne a významové okruhy, tendencie a štýlové metamorfózy v časovom slede jednotlivých desaťročí: od prežívania estetiky akademizmu, luminizmu, secesiou poznačeného symbolizmu, cez vznik a konštituovanie monumentalizačného úsilia národnej moderny…

Kultrne dedistvo a jeho prezentcia

Ven itatelia, dovote mi mal zamyslenie, na prahu novho ronka nho asopisu Pamiatky a mze, revue pre kultrne dedistvo, asopisu, ktor doma i v zahrani prezentuje najvyie kultrne hodnoty z oblasti pamiatok a mze. Na strnkach tejto farebnej revue sa sname objektvne a kvalitne informova o stave pamiatkovch objektov, predmetov a ich sborov, prispieva k ich poznvaniu, prezentovaniu, podnecova zujem irokej verejnosti o ich uchovvanie, ochraovanie. Taktie sprstupova nov poznatky o pamiatkovom a mzejnom fonde, vzcnych zbierkach mze a galri, novch vsledkov vskumov, ako aj o rznych formch vyuvania a prezentcie hnutenho a nehnutenho kultrneho dedistva…

Karol Vaculík – historik umenia

V roku 1992 v Bratislave zomrel historik umenia Karol Vaculík. Študoval dejiny umenia, filozofiu a francúzštinu na univerzitách v Bratislave, vo Viedni a v Prahe. Od r. 1949 bol vedúcim zbierky starého umenia v pražskej Národnej galérii, odkiaľ v r. 1951 prešiel do Bratislavy, kde bol poverený vedením vznikajúcej Slovenskej národnej galérie.