Bratislava otvorene žiada prinavrátenie kultúrnosti

Socha sv. Martina v Dóme sv. Martina, Bratislava

Občianska iniciatíva Bratislava otvorene žiada vedenie mesta Bratislavy ako aj vedenie Starého Mesta o prinavrátenie kultúrnosti do Bratislavy. Pre agentúru SITA to uviedol Matej Vagač z občianskej iniciatívy. Iniciatíva žiada vyhotoviť súpis umeleckých diel hodných ochrany, zadefinovať politiku ich ochrany a následne stanoviť koncepciu umiestňovania sôch a ďalších umeleckých diel v meste, najmä vo verejných priestoroch. V širokej verejnej i odbornej diskusii navrhuje tiež vypracovať kultúrnu politiku mesta, jej smerovanie a ciele tak, aby Bratislava konečne prestala s konzumnou kultúrou typu „Pártyslavy“ a začala budovať kvalitnú kultúru a celkovo prostredie s parametrami európskeho kultúrneho mesta. “To, čo si kultúrna Európa chráni, rekonštruuje a zveľaďuje, v Bratislave búrame,” uvádza iniciatíva.

Aktivisti chcú taktiež korektnú a otvorenú verejnú diskusiu o Parku kultúry a oddychu. Zapojiť by sa do nej mali poslanci a odborné inštitúcie mesta. Podľa iniciatívy by sa mali zabezpečiť objektívne informácie o všetkých stránkach a dôležitých súvislostiach problému PKO pre najširšie vrstvy obyvateľstva. “Jeho kultúrna história, urbanistická a architektonická hodnota, multifunkčnosť i kapacita ho – po prípadnej rekonštrukcii – predurčujú na symbol kultúrnosti Bratislavy i celého Slovenska,” myslí si iniciatíva o PKO.

Iniciatíva žiada tiež aktualizovať súpis pamiatok a pamätihodností na území Bratislavy, spracovať záväznú metodiku obnovy a ochrany historického pamiatkového fondu a aktualizovať a v praxi uplatňovať Zásady pamiatkovej ochrany MPR na celom území pamiatkovej zóny v Bratislave. Požaduje tiež zefektívniť a skvalitniť činnosť Pamiatkového úradu v oblasti reálnej ochrany pamiatok.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Odpovede

  1. Diskusia k PKO mala byť už za

    Diskusia k PKO mala byť už za Ďurkovského, tvrdí Trubíniová

    BRATISLAVA 19. apríla (SITA) – Verejná diskusia k Parku kultúry a oddychu v Bratislave sa mala uskutočniť už za primátorovania Andreja Ďurkovského. Pre agentúru SITA to uviedla aktivistka Ľubica Trubíniová. Súčasný primátor Milan Ftáčnik chce, aby rozhodnutiu o budúcnosti PKO predchádzala verejná diskusia občanov. Cieľom je, aby sa mohli k problematike PKO vyjadriť všetci zainteresovaní, aj bežní Bratislavčania, nielen aktivisti a investor. “My ako iniciatíva Bratislava otvorene sme celé roky o toto žiadali a nielen pri PKO,” uviedla Trubíniová. Podľa nej ide o systémovú vec, verejná diskusia by mala byť súčasťou všetkých dôležitých problémov v Bratislave. Trubíniová sa vyjadrila, že by bola rada, keby sa v nej vyjadrilo čo najviac občanov a keby si najviac ľudí povedalo svoj názor, aké by malo byť celé nábrežie, čo by malo obsahovať, aké funkcie by malo spĺňať.

    Podľa Ftáčnika by mala byť diskusia ukončená reprezentatívnym prieskumom verejnej mienky. Ten umožní ľuďom, aby sa vyjadrili bez ohľadu na to, či boli účastníkmi diskusie. „Náš záujem bude v koncentrovanej podobe dostať do každej domácnosti, ako bude vyzerať možná budúcnosť z hľadiska jednotlivých alternatív. Napríklad prezentáciou formou inzertnej stránky v Bratislavských novinách, alebo inom periodiku tohto typu, ktoré je možné dostať do každej domácnosti,“ uviedol Ftáčnik. Mesto tak chce dosiahnuť, aby bolo čo najmenej odpovedí „neviem“ a aby občania boli čo najviac informovaní. Vzorka, ktorá sa považuje za reprezentatívnu, je v Bratislave 500 respondentov, podľa Ftáčnika by ich však malo byť aj 1 000, aby to bolo nespochybniteľné. Výber agentúry, ktorá urobí verejný prieskum, chce mesto uskutočniť verejnou súťažou v máji.

    Prieskum verejnej mienky bude podkladom v materiáli, ktorý vedenie predloží mestským poslancom na zasadnutie s tým, že momentálne pracuje na pripomienkach, ktoré už dostalo od aktivistov a investora. Internetovú stránku, na ktorej sa uskutoční verejná diskusia, spustí mesto 2. mája, následne začne s odbornými stretnutiami. Tie by mali byť podľa Ftáčnika ukončené do konca mája až polovice júna prieskumom verejnej mienky. O výslednej podobe PKO by tak mali rozhodnúť poslanci v júni.

Comments are closed.