Banská Štiavnica: Pamiatky – Remeselnícka 5

Obnova.sk Fotografia

stručný stavebno – historický vývoj
Dnešná podoba domu je výslednicou 6. stavebných etáp a viacerých drobných stavebných úprav realizovaných počas 20. storočia. Dominujúcou stavebnou etapou vo výraze domu je baroková prestavba. Obnova.sk Fotografia
– stav z roku 1996

1. etapa – renesančná I.– okolo roku 1600 – výstavba jednoposchodového kamenného jednotraktového domu obdĺžnikového pôdorysu, orientovaného užšou stranou smerom k ulici. Objekt mal jednoramenné vnútorné schodisko.

2. etapa – renesančno – baroková – 1670 – 1700 – rozšírenie domu západným smerom o druhý dvojpodlažný trakt. Na prízemí bola prevádzka dielne, do ktorej bol vstup prostredníctvom veľkej brány orientovanej do ulice. Poschodie domu bolo pravdepodobne obytné. Pravdepodobne k tejto etape sa viaže omietka sivočiernej farby kombinujúca drsný a hladký povrch, ktorá je zatiaľ najstaršou známou povrchovou úpravou na stavbe.

3. etapa – baroková – 1770-1790 – v interiéri objektu boli realizované nové klenby a došlo k prebudovaniu obytnej dispozície na poschodí objektu. Približne v strede dispozície poschodia bola vybudovaná čierna kuchyňa . Zrealizoval sa nový krov sedlovej strechy, mohutná štítová stena uličnej fasády. Na fasádach sa tieto stavebné zmeny prejavili novou omietkovou úpravou hnedočervenej farby, ktorá úplne zmenila pôvodné členenie fasády.

4. etapa – klasicistická I. 1800 – 1830 – drobné zmeny v dispozícii objektu.

5. etapa- klasicistická II. 1890 – 1900 – zmeny dispozície prízemia – východný trakt bol prebudovaný na samostatnú bytovú jednotku a vnútorné jednoramenné schodisko bolo odstránené

Obnova.sk Fotografia
– priečelie

V roku 1992 bolo na tento ojedinelý historický remeselnícky dom vydané demolačné rozhodnutie, ktoré bolo pokračovaním plošných asanácii historickej architektonicko – urbanistickej štruktúry v južnej časti historickej zástavby mesta, uskutočnenej koncom 80. rokov 20 storočia, v dôsledku čoho vznikla nenahraditeľná strata historicky a architektonicky cennej remeselníckej predmestskej štvrte. Spolok Banskej Štiavnica ‘ 91 vyvinul úsilie na záchranu domu a dom odkúpil. Odvtedy postupne prebieha jeho obnova, ktorej cieľom je zachovanie a ošetrenie všetkých historických stavebných konštrukcií a architektonických detailov s dôrazom na zachovanie ich pôvodnosti.

Doposiaľ boli vykonané

– základná statická stabilizácia
– domurovanie zdeštruovaného nárožia domu
– realizácia novej konštrukcie krovu
– osadenie novej strešnej krytiny
– oprava drevených trámových stropov
– konzervácia fasády priečelia (2003)

Fotoalbum na Obnova.sk

Serial:
Banská Štiavnica – Pamiatky (1/3) Kalvária
Banská Štiavnica – Pamiatky (2/3) Nový zámok
Banská Štiavnica – Pamiatky (3/3) Starý zámok

Zdroj: SBS 91

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Thurzovský kaštieľ v Bytči

Norma Urbanová – Ľubica Veľasová
Jedno z najvýznamnejších renesančných feudálnych sídiel šľachty, kaštieľ v Bytči, nebol napriek svojmu nespornému architektonickému a historickému významu doposiaľ komplexne skúmaný. Ani výskum kolektívu pracovníkov Pamiatkového ústavu v Bratislave v roku 1999, ktorý bol determinovaný plnou prevádzkou v ňom sídliaceho Štátneho oblastného archívu, nemôžeme chápať ako uzavretý. Priniesol však niektoré nové poznatky o architektonickom vývoji tohto objektu, ktoré môžu zásadným spôsobom prispieť k uchovaniu jeho najväčších hodnôt.

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.