Ako je to vlastne s Kalváriou?

Kalvária v Banskej Štiavnici vždy bola, je a bude stredobodom záujmu verejnosti. Je to tak aj v poslednom období. Najprv to bola “návšteva nevítaná” – neľudský útok na Horný kostol (marec 2004), po ktorom zostala spúšť. O dva mesiace, 1. júna 2004, prišla úplne iná návšteva: minister kultúry SR, pán Rudolf Chmel so sprievodom.Tvorili ho generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR, pán Martin Kováč, banskobystrický krajský prednosta pán Kepeňa a zástupcovia našej mestskej samosprávy, primátor pán M. Lichner, poslanec MsZ pán O. Michna, autor tohto článku a redaktor SRo Ľ. Krno.

Všetci sme sa stretli pri prvej kaplnke a spoločne prešli k Dolnému kostolu, s krátkou zastávkou pri Sedembolestnej Panne Márii. Počas prehliadky pán minister dostal fundované základné informácie od generálneho riaditeľa o doterajšom postupe ministerstva v príprave záchrany Kalvárie a o doterajšej činnosti vlastníka. Aj o tom, že z programu Obnovme si svoj dom, dostane Rím.-kat cirkev v Banskej Štiavnici podporu (príspevok) v sume, o akú žiadala. Autor článku podal informáciu o tom, čo robila a urobila pre záchranu Kalvárie miestna katolícka cirkev v ostatných rokoch.

Pán minister sa zoznámil so situáciou priamo na mieste a konštatoval, že táto pomoc nebude posledná. Nezabudol pripomenúť, že naša Kalvária leží na srdci aj jeho kolegom vo vláde SR, ktorí žijú v našom meste a dávajú mu to pri každej príležitosti najavo. Pred odchodom z Kalvárie pripravil Ľ. Krno niekoľko rozhovorov pre SRo. V záverečnej časti návštevy na Mestskom úrade pán primátor informoval ministra o problémoch našej samosprávy, o predstavách ich riešenia, i o činnosti Únie historických miest Slovenska. Naše mesto získalo touto návštevou ďalšieho spojenca.

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj stály záujem premiéra Vlády SR M. Dzurindu o štiavnickú Kalváriu, ktorý prezentoval pri poslednom stretnutí s okresným predsedom SDKÚ, pánom Ondrejom Michnom.

Myslím si, že každého z nás teší pomoc v prospech dobrej veci. Oprava objektov Kalvárie a navrátenie jej duchovného odkazu dobrou vecou je. Preto s prekvapením som po návšteve ministra Chmela zaregistroval niekoľko nepresných, ba nepravdivých informácií, týkajúcich sa Kalvárie. Či ide (išlo) o nevedomosť, alebo o zámerné zdôraznenie zásluh, ponechám na úsudok čitateľov.

Mám na mysli Štiavnické noviny (3. 6. 2004) – Jednou vetou: Ministerstvo kultúry SR by malo uvoľniť na rekonštrukciu banskoštiavnickej Kalvárie 42 mil. Sk. Hádam by sa patrilo napísať, kto je autorom výroku, kedy a kde odznel. Autor zrejme v SRo prepočul, že ide o odhad potrebných nákladov podľa jednotlivých druhov prác, rozvrhnutý v troch etapách na tri roky.

Ďalej SME (5. 6. 2004) – 7. strana – eta: „Ide o pamiatku veľkej hodnoty a minister nám pomoc prisľúbil. Podali sme si projekt v rámci grantového systému Obnov si svoj dom,“ dodáva primátor.
Je to nepravdivá informácia. V zmysle § 34, ods. 1 zák. NR SR č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu môže o finančný príspevok na obnovu alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky požiadať len jej vlastník. A v prípade Kalvárie to aj urobil.

Nakoniec, Štiavnické noviny (11.5.2004) – Kaleidoskop: Obnova Kalvárie sa stáva prevažne vecou samosprávy a štátu. S opravami by sa malo začať ešte tento rok. Prispelo k tomu stretnutie primátora mesta s min. kultúry R. Chmelom. Ak je pobyt ministra kultúry na štiavnickej Kalvárii dielom primátora, všetka česť.

Ale tu sa právom môžu cítiť dotknutí tí, čo v prospech Kalvárie pracovali, ale o tom zbytočne nehovorili, ani si neprivlastňovali výsledky práce iných. Preto uvádzam niektoré aktivity banskoštiavnickej rím.-kat. cirkvi, v posledných rokoch:

1/ V roku 2002 – spolu s metodikmi Pamiatkového úradu a odborníkmi z MK SR, pripravila materiál na rokovanie Vlády SR – Návrh na riešenie financovania komplexnej obnovy nár. kultúrnej pamiatky Kalvária v Banskej Štiavnici. Návrh predpokladal viaczdrojové financovanie z rezervy vlády, z prostriedkov vlastníka a príspevku samosprávy v objeme takmer 42 mil. Sk po dobu troch rokov, podľa Programu pamiatkovej obnovy, vypracovanej Pamiatkovým úradom v B. Štiavnici v roku 2002.

2/ Spolupráca so SPŠ S. Mikovíniho, konzervátorský odbor – vyhotovuje kópie reliéfov, opravuje omietky Kaplnky č. 7.

3/ Spolupráca so Spolkom BŠ 91 – mládežnícke brigády na úpravách terénu.

4/ Vypracovanie projektu v rámci programu Obnovme si svoj dom – ukončenie reštaurovania 2 ks reliéfov, spolu s Pamiatkovým úradom.

5/ Vypracovanie projektu v rámci programu Obnovme si svoj dom – realizačný projekt, koordinačný projekt činnosti a postupu prác, sanácia zelene, oplotenie celého areálu.
Projekt akceptuje aj ponuku podnikateľských subjektov a občianskych združení z mesta i okolia, ktoré chcú prevziať patronát a starostlivosť nad niektorými objektmi (napr. aj Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok).
Prvými krokmi v rámci tohto projektu je vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, určenie hraníc areálu Kalvárie, spracovanie projektovej dokumentácie, predloženie projektov na štrukturálne fondy.

6/ Vypracovanie projektu – Kalvária v B. Štiavnici – chránené krajinné prvky – revitalizácia zelene – zhodnotenie kondičného a zdravotného stavu stromov, ošetrovanie, náhradná výsadba.

Toto všetko je len začiatok a zároveň veľká výzva.

Pri tejto príležitosti si musím spomenúť na všetkých, ktorí – keď je potrebné sami, alebo na výzvu duchovného správcu farnosti – idú a pomôžu pri prácach na úprave areálu. Sú rôzneho veku, ale aj vierovyznania a často sú známi len Pánu Bohu. Svoj vzťah ku Kalvárii preukazujú viac činmi ako rečami.

Poslanie Kalvárie vystihuje výrok Mestskej rady Banskej Štiavnice z roku 1744. Rada sa na patronát nad Kalváriou podujala s cieľom „vrúcne rozšíriť úctu k milovanému svojmu Spasiteľovi, na obsiahnutie blahoslaveného skonania a za hojné a stále požehnanie našich zlatých baní”.

Juraj Čabák, poslanec MsZ (KDH)

Zdroj: Štiavnický život č. 11/IV., 17. 6. – 2. 7. 2004

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kalvária sa dočkala

Banskoštiavnická Kalvária je jednou z vôbec najvýznamnejších barokových pamiatok Slovenska. Jej zúfalý stav už roky trápi nielen obyvateľov Banskej Štiavnice, ale aj domácu a svetovú odbornú verejnosť.